Tải bản đầy đủ
Bài 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG-QLRRTTDVCĐ

Bài 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG-QLRRTTDVCĐ

Tải bản đầy đủ

khài
niệm
CBDRM

-

Cộng đồng là gì? QLRRTTDVCĐ là gì ? : Học viên trao đổi nhanh. Giảng
viên tổng hợp, phân tích đưa ra khái niệm định nghĩa.

-

Các đặc điểm của QLRRTTDVCĐ : Thảo luận chung học viên nêu đặc điểm,
các học viên khác bổ sung. Giáo viên tổng hợp

về

-

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia: Chia 2 nhóm tranh luận
Nhóm 1 nêu giả thiết rằng DRM thực hiện tốt nhất là từ trên xuống
Nhóm 2 lập luận DRM phải tiếp cận từ dưới lên

Tài liệu hỗ trợ:

-

Chương 7, tài
liệu CBDRM CARE
– DIPECHO2

-

The mầu, giấy
A0

-

Slide

Giáo viên tổng hợp 5’

20’

Tầm quan trọng
của CBDRM

Học viên thảo luận (15’)
Chia 5 nhóm
Nhóm 1 + 2 + 3: Câu hỏi 1): Tại sao cần phải quản lý rủi ro thiên tai dựa và công
đồng ”?
Nhóm 4 + 5: Câu hỏi 2): Nêu thuận lợi và những khó khăn khi áp dụng phương
pháp tiếp cận có sự tham gia ?
Học viên ghi vào thẻ mầu, tập hợp vào giấy A0

-

-

-

Tài liệu hỗ trợ
chương 7, tài liệu
CBDRM CARE –
DIPECHO2, OXfarm
Slide

Nhóm (1+2+3) trình bầy kết quả câu hỏi 1, nhóm (4+5) phản biện
Nhóm (4+5) trình bầy kết quả câu hỏi 2, nhóm (1+2+3) phản biện
Giáo viên tổng hợp 5’

30’

QLRRTTDVCĐ tại
Việt
Nam

chương
trình
1002 của Chính
Phủ

Giảng viên thuyết trình hai vấn đề (25 phút)
- Đặt câu hỏi cho học viên : Anh/ chị nào trong lớp đã biết về Đề án 1002 của CP ?
GV giới thiệu 2 nội dung sau đây:
1) QLRRTTDVCĐ tại Việt Nam
2) Đề án 1002 của Chính phủ
Giáo viên tổng hợp bài 1 (5’)
Nhấn mạnh vào 3 vấn đề chính sau :
1. Xác đinh cộng đồng
2. Vai trò của cộng đồng
3. Đề án 1002 của Chính phủ
-

39

Tài liệu hỗ trợ :
- Chương 7, Chiến lược
QLRRTT
,

1002/2007, OXfarm
- Slide

40

Bài 2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QLRRTT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Thời gian

45 phút (20 phút thuyết trình; 25 phút HV thảo luận và GV tổng hợp phân tích )

Mục tiêu:

-

Học viện xác định đúng thứ tự chi tiết từng bước trong 6 bước thực hiện QLRRTTDVCĐ

Học viên liên hệ áp dụng cho công tác triển khai thực thiện chương trình QLRRTTDVCĐ của CP
trong những năm tới ở địa phương.
Nội dung
Phần 1 Giới thiệu các bước quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Phần 2

Hướng dẫn bài tập thực hiện các bước thực hiện QLRRTTDVCĐ

Dụng cụ

Giấy A0; Thẻ màu; Bút dạ ; Slide; Tranh ảnh

Quy trình thực hiện bài 2
Thời
Nội dung
gian

Các bước thực hiện QLRRTTDVCĐ
Dụng cụ, tài liệu hỗ
trợ

Phương pháp, hoạt động cụ thể
Giảng viên giới thiệu / học viên giải thích (10’)

10’

35’

Chu
trình
QLRRTTDVCĐ

Các bước thực
hiện
QLRRTTDVCĐ

Giới thiệu các bước QLRRTTDVCĐ

Thảo luận nhóm (15’)
Chia 4 nhóm :
- Nhóm 1+2 : Thảo luận bước : Định hướng và tiêu chuẩn lựa chọn CĐ
41

Tài liệu hỗ trợ : Chương
7, tài liệu CBDRM
CARE – DIPECHO2,
OXfarm

-

1 bộ thẻ ghi sẵn
qui trình, mỗi nhóm
một bộ thẻ

-

Giấy A0 Giấy A0
Slide

Tài liệu hỗ trợ chương
7, tài liệu CBDRM
CARE – DIPECHO2,

-

Nhóm 3+4
Nhóm 5:

đồng
Thảo luận lập kế hoạch
Thảo luận bước giám sát và đánh giá

Các nhóm trình bầy (20’)
Giáo viên tổng hợp: Nhấn mạnh vào 2 vấn đề chính sau :

-

6 bước thực hiện QLRRTTDVCĐ
Liên hệ với Đề án 1002 của Chính phủ

42

Oxfarm, QĐ 1002 CP

-

-

1 bộ thẻ ghi sẵn
8 bước thực hiện
CBDRM
Giấy A0