Tải bản đầy đủ
Tổ chức thực hiện chính sách và kế hoạch phát triển du lịch 

Tổ chức thực hiện chính sách và kế hoạch phát triển du lịch 

Tải bản đầy đủThực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong phát triển du lịch

Phối hợp tổ chức nhiều chương trình kiểm tra thường kỳ và đột xuất nhằm cải thiện môi trường du lịch, thu
hút ngày càng đông du khách
Phối hợp với Tổng cục Du lịch kiểm tra hoạt động kinh doanh khách sạn từ 3 đến 5 sao trên địa bàn tỉnh
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về môi trường kinh doanh du lịch: chống thất thu thuế, phí từ các hoạt
động kinh doanh dịch vụ và du lịch
Thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trên quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với
việc bảo vệ giá trị tài nguyên và môi trường, đưa du lịch Hạ Long phát huy thế mạnh và đạt hiệu quả cao

2.3. Đánh giá về quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng NinhKết quả đạt được
Nguyên nhân
của kết quả

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực du lịch được chú trọng.
- Định hướng phát triển du lịch Hạ Long trong thời gian tới đây tập trung vào phát triển du lịch thành phố

Nguyên nhân khách quan

mang tính đa dạng, hướng đối tượng và mang tính liên kết cao.

Nguyên nhân chủ quan

- Thành phố đã phối hợp với Sở Du lịch Quảng Ninh, Dự án EU và Trường Đại học Hạ Long trong công
tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;...
- Công tác kiểm tra, thanh tra đối với lĩnh vực du lịch được duy trì thường xuyên

Những hạn chế

Ô nhiễm môi trường.
Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.
Nguồn nhân lực còn hạn chế.
Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch.

Nguyên nhân của hạn chế

Cơ chế, chính sách, pháp luật chậm sửa đổi, chưa đồng bộ, thiếu nhất quán và thiếu thông thoáng
Chưa coi trọng và quan tâm đúng mức đến công tác quàn lý nhà nước về du lịch trên địa bàn
Nội dung, phương thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật du lịch còn nghèo
nàn, đơn điệu và chưa phù hợp
Các nhóm giải pháp về phát triển du lịch chưa được thưc hiện
Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch của thành phố còn làm nhiều việc kiêm nhiệm
Công tác tạo lập sự liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch và cập nhật thông tin du lịch chưa được thành phố quan
tâm đầu tư đúng mức

Chương 3: Phương hướng và giải pháp

3 .1

Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển du lịch ở thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh

Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý nhà nước đối với du lịch ở thành phố Hạ

3.2

Long