Tải bản đầy đủ
Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 1: Cơ sở lý luận

Tải bản đầy đủ

Chương 2: Thực trạng

2.1. Khái quát tiềm năng và hoạt động du lịch tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Tiềm năng phát triển du lịch
- Hoạt động du lịch tại thành phố Hạ Long

2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch của thành phố Hạ Long

Xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về phát triển du lịch
UBND tỉnh đã ra Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 25/11/2015, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà
nước đối với Vịnh Hạ Long
Công tác quản lý nhà nước dần đi vào ổn định, tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du
lịch còn một số hạn chế.
Ban hành nhiều văn bản, cơ chế chính sách quan trọng đồng thời tổ chức triển khai nhiều hoạt động quảng
bá, xúc tiến du lịch 
Tăng cường công tác quản lý và phối hợp quản lý nhà nước về du lịch
Thành phố đã nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, lao động của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, đặc biệt là
đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ hướng dẫn viên, thuyết minh viên trên VịnhXây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long thời kỳ 2002 - 2010, Điều chỉnh quy
hoạch TP Hạ Long đến 2015 tầm nhìn đến 2020, Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đến năm 2020,
và Quy hoạch các ngành liên quan khác,...xây dựng quy hoạch, xác định các khu dịch vụ, địa điểm kinh doanh
các loại hình dịch vụ trên vịnh.
Định hướng phát triển công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trên nền tảng công
nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao trong không gian “Một tâm – hai tuyến – đa chiều – hai mũi
đột phá”. Xây dựng chính sách và kế hoạch phát triển du lịch

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của chính phủ và Thủ tướng Chính phủ như: Luật Du lịch năm 2005;
Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01-6-2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam
trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản
lý môi trường du lịch.
Bên cạnh đó, thành phố Hạ Long đã được Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh quan tâm ban hành
nhiều chủ trương, chính sách nhằm từng bước xây dựng Hạ Long thành trung tâm du lịch.
- Đảm bảo một môi trường pháp lý thuận lợi cho đầu tư
- Phát triển cơ sở hạ tầng và thể chế hỗ trợ cho ngành du lịch