Tải bản đầy đủ
Chạy dao nhanh, không nội suy: G00

Chạy dao nhanh, không nội suy: G00

Tải bản đầy đủ

2. Chạ gia công thẳng: G01

P0

Vi trí dao

(Werkzeugposition)
Các tọa độ điểm đích (X, và Z) có thể lập trình hoặc theo kích
thước tuyệt đối hoặc theo kích thước tương đối .
G01 X... Z...
Tọa độ tuyệt đối X (G90) liên quan tới (tinh theo) đường kính.
Ví dụ cho G90:
N030
N040
N050
N060

G00 X39 Z2
G01 X39 Z0
G90
G01 X48 Z-37

Ví dụ cho G91:
N030
N040
N050
N060

G00 X39 Z2
G01 X39 Z0
G91
G01 X4.5 Z-37

3

3. Gia công cung tròn chạy cùng chiều kim đồng hồ: G02

P0

điểm tâm

Gia công một cung tròn chạy cùng chiều kim đồng hồ có thể được
lập trình với lệnh G02. Các tọa độ điểm đích X và Z được chỉ dẫn
tuyệt đối và các tọa độ tâm I và K tương đối so với điểm xuất
phát.
G02 X... Z... I... K...
X, Z Các tọa độ tuyệt đối của điểm đích
I, K Các tọa độ tâm cung tròn, tương đối so với điểm xuất
phát
Ví dụ:
N030 G00 X40 Z2
N040 G01 X40 Z0
N050 G02 X60 Z-29.94 I31.92 K-5.98

4

4. Chạy gia công cung tròn chạy ngược chiều kim đồng: G03

P0

điểm
tâm

Gia công một cung tròn chạy ngược chiều kim đồng hồ có thể được
lập trình với lệnh G03. Các tọa độ điểm đích X và Z đư ợc chỉ dẫn
tuyệt đối và các tọa độ tâm I và K tương đối so với điểm xuất
phát.
G03 X... Z... I... K...
X, Z Các tọa độ điểm đích tuyệt đối
I, K Các tọa độ tâm cung tròn, tương đối so với điểm xuất
phát
Ví dụ:
N030 G00 X40 Z2
N040 G01 X40 Z0
N050 G03 X60 Z-29.94 I-20.95 K-23.64

5

5. Thời gian dừng: G04
Thời gian dừng có thể được lập trình với hỗ trợ của lệnh G04. Thời
gian dừng phải được lập trình riêng trong một câu lệnh NC.
G04 X...
X
Thời gian dừng bằng giây

6. Dừng chính xác: G09
X... Z... G09
Các chương trình gia công NC được gia công bù liên tục như thông
thường để tránh ngưng chuyển động chạy dao. Điều này cần thực
hiện để vát tròn các cạnh ở tại các góc. Các cung này trở nên
lớn hơn khi vận tốc cắt càng lớn. Nếu cần hình thành các góc có
cạnh nhuyễn, thì trong câu lệnh NC tương ứng phải lập trình dừng
chính xác G09. Lượng chạy dao vì vậy được giảm thiểu tới không ở
gần đích trước khi chuyển động tiếp theo được thực hiện.

6

7. Đổi đơn vò đo: Inch/Milimet: G20/G21
Đơn vò đo Inch hoặc Milimet được chuyển tương ứng cho nhau bằng các
lệnh G20 hoặc G21.
G20 (Inch)
G21 (Milimet)
Tất cả các dữ kiện về tọa độ sẽ thay đổi sang hệ Inch hoặc
Milimet ngay sau khi lập trình với các lệnh này. Ngoài ra các đơn vò
dữ liệu công nghệ cũng tự thay đổi.
G20: Lượng chạy dao bằng Inch/vòng
Tốc độ cắt bằng Foot/phút
G21: Lượng chạy dao bằng mm/vòng
Tốc độ cắt bằng Mét/phút
Các lệnh G20 và G21 phải đứng độc lập trong một câu lệnh NC.
Chúng có tác dụng mãi tới khi một đơn vò khác được thay thế. Kết
thúc chương trình NC (M30) hệ điều khiển tự động trở về đơn vò đo
đã được đònh dạng.

7

8. Gọi chương trình con: G22
Chương trình con được gọi với lệnh G22 dưới tên chương trình U....
[/...] G22 U... (O... Q... S...)
O

Là số thứ tự câu lệnh bắt đầu của chương trình con, từ đây
chương trình con được thực hiện.
Q
Là số thứ tự câu lệnh kết thúc, chương trình con sẽ thực hiện
tới đây.
S
Là số lần lập lại.
/
Bề mặt tạm ngưng, những câu lệnh NC bò ngưng khi thực hiện
chương trình con.
Trở lại chương trình chính với lệnh M99, chương trình con thường được
sử dụng khi lập lại một phần chương trình – Ít nhất là một biên
dạng, mà biên dạng này trước tiên phải được gia công thô rồi
tiếp đến gia công tinh – Biên dạng này cần được lập trình không
nhiều lần. Biên dạng được lập trình một lần trong một chương trình
con có thể được gọi nhiều lần với lệnh G22 U... trong chương trình
chính.
%123
N010 G90 F10 S300 T0404 M04 Kích hoạt kích thước tuyệt đối, công
nghệ
N020 G54 Z124
Dòch chuyển điểm 0 tuyệt đối
N030 G00 X100 Z5
Chạy nhanh tới điểm xuất phát chu
trình
N040 G57 X0.5 Z1
Lượng dư gia công tinh
N050 G83 X30 Z5 I5
Chu trình gia công thô
N060 G36
Giới hạn lượng chạy
+--<-N070 G22 U000123
Gọi chương trình con
| +->N080 G80
Gọi chu trình
| | N090 G00 X30 Z5 T0505
Đổi dụng cụ và chạy tới điểm vào
biên dạng
+-|<-N100 G22 U000123
| +->N110 G00 Z100 M05
| | N120 M30
+-|--->U 000123
| N010 G71 X30 Z-40 R6
| N020 G71 X60 A90 R-5
| N030 G71 X60 Z-80 R10
| N040 G71 X100 A135
+--<-N050 M99

Gia công tinh
Chạy thoát khỏi vùng gia công
Kết thúc chương trình
Tên chương trình con
Biên dạng, ngược lại
Thực hiện cắt
Kết thúc chương trình

8

9. Lập lại phần chương trình: G23
Một phần chương trình NC có thể được lập lại với lệnh G23.
G23 O... Q... (S...)
O
Q
lại
S

Là số thứ tự câu lệnh bắt đầu phần chương trình được lập lại
Là số thứ tự câu lệnh kết thúc phần chương trình được lập
Số lần lập lại được thực hiện

O và Q phải được lập trình. Lập trình S được lựa chọn. Nếu không
lập trình S, thì phần chương trình lập lại một lần. G23 không được
phép lập trình trong một chương trình con.

10. Lệnh nhảy không điều kiện: G24
Lệnh G24 ra lệnh cho hệ điều khiển biết việc gia công của chương
trình chính tiếp tục ở câu lệnh NC đã được lập trình ở vò trí O.
G24 O...
O

Đòa chỉ củạ câu lệnh nhảy tới:

Số thứ tự câu lệnh của chương trình chính mà việc gia công cần
diễn ra tiếp tục.
Lệnh G24 không được phép lập trình trong một chương trình con.

9

11. Chạy tới điểm tham chiếu: G25
Với lệnh G25 máy CNC chạy nhanh tới điểm tham chiếu. Khi gọi lệnh
G25 có thể đònh nghóa các dữ kiện sẽ diễn ra theo dạng và cách
thức nào và với hệ thống chuẩn nào. Được bổ xung thêm các đòa
chỉ O và Q để lựa chọn phục vụ chức năng này.
G25 [F...] [S...] [M...] [O...] [Q...]
F
S
M

Lượng chạy dao
Số vòng quay trục chính
Các chức năng máy (Đồng thời tối đa là 3 lệnh)

Các đòa chỉ O và Q có thể được lập trình với nhiều giá trò khác
nhau trong lệnh NC đa chức năng G25. Nếu các đòa chỉ O và Q
không được lập trình, thì điểm chuẩn Revolver sẽ chạy nhanh tới
điểm tham chiếu theo các trục X và Z (Theo đường trực tiếp). Hãy
chú ý vò trí tức thời của dụng cụ khi lập trình với lệnh G25 để
tránh cho đầu Revolver có thể chạy không có va chạm.
O0

Chạy tới điểm tham chiếu
X và Z (Tiêu chuẩn)
O1
Chạy tới điểm tham chiếu
thay đổ)
O2
Chạy tới điểm tham chiếu
thay đổ)
O3
Chạy tới điểm tham chiếu
tới tọa độ Z
O4
Chạy tới điểm tham chiếu
tới tọa độ X
Q0
Chạy tới điểm tham chiếu
Q1

với nội suy đường của các tọa độ
chỉ với tọa độ X (Z Tôn tại không
chỉ với tọa độ Z (X Tôn tại không
trước tiên với tọa độ X và sau đó
trước tiên với tọa độ Z và sau đó
với điểm chuẩn của ổ dụng cụ

Chạy tới điểm tham chiếu với điểm chuẩn của gá dụng cụ

Để lập trình G25 thì dữ kiện tọa độ không cần thiết vì vò trí của
điểm tham chiếu trong cấu hình máy đã được xác đònh và do vậy
hệ điều khiển đã nhận biết được. Điều chỉnh này trong cấu hình
máy CNC được tiếp nhận trong mô phỏng CNC của MTS.

10

12. Chạy về điểm thay daọ: G26
Điểm thay dao của máy CNC được chạy nhanh với lệnh G26. Khi gọi
lệnh G26 có thể đònh nghóa các dữ kiện sẽ diễn ra theo dạng và
cách thức nào và với hệ thống chuẩn nào. Được bổ xung thêm
các đòa chỉ O và Q để lựa chọn phục vụ chức năng này.
G26 [F...] [S...] [M...] [O...] [Q...]
F
S
M

Lượng chạy dao
Số vòng quay trục chính
Các chức năng máy (Đồng thời tối đa là 3 lệnh)

Các đòa chỉ O và Q có thể được lập trình với nhiều giá trò khác
nhau trong lệnh NC đa chức năng G26. Nếu các đòa chỉ O và Q
không được lập trình, thì điểm chuẩn Revolver sẽ chạy nhanh tới
điểm thay dụng cụ theo các trục X và Z (Theo đường trực tiếp). Hãy
chú ý vò trí tức thời của dụng cụ khi lập trình với lệnh G26 để
tránh cho đầu Revolver có thể chạy không có va chạm.
O0
Chạy tới điểm
và Z (Tiêu chuẩn)
O1
Chạy tới điểm
đổ)
O2
Chạy tới điểm
đổ)
O3
Chạy tới điểm
tọa độ Z
O4
Chạy tới điểm
tọa độ X
Q0
Chạy tới điểm
Q1
Chạy tới điểm

thay dao với nội suy đường của các tọa độ X
thay dao chỉ với tọa độ X (Z Tôn tại không thay
thay dao chỉ với tọa độ Z (X Tôn tại không thay
thay dao trước tiên với tọa độ X và sau đó tới
thay dao trước tiên với tọa độ Z và sau đó tới
thay dao với điểm chuẩn của ổ dụng cụ
thay dao với điểm chuẩn của gá dụng cụ

Để lập trình G26 thì dữ kiện tọa độ không cần thiết vì vò trí của
điểm thay dao trong cấu hình máy đã được xác đònh và do vậy hệ
điều khiển đã nhận biết được. Điều chỉnh này trong cấu hình máy
CNC được tiếp nhận trong mô phỏng CNC của MTS.

11

13. Chạy tham chiếu của trục đối xứng tới điểm tham
chiếu của trục đối xứng: G27
Chuyển kẹp chi tiết/Trục đối xứng
G27
Lệnh G27 tác động, điểm “0“ của trục đối xứng được chạy tới
điểm tham chiếu của trục đối xứng đã được cài đặt. Điểm tham
chiếu của trục đối xứng nằm ở bờ ngoài phải phạm vi chạy của
trục đối xứng trong không gian máy.

14. Gia công trên trục đối xứng: G28
Với sự hỗ trợ của lệnh G28 hệ điều khiển CNC cho biết sự gia công
diễn ra tiếp theo trên trục đối xứng. Ở đây lệnh G28 kích hoạt hệ
tọa độ của trục đối xứng.

G28 [O...] [Z...]
Nếu G28 được lập trình không có một đòa chỉ, thì điểm chuẩn trục
đối xứng được tiếp nhận như điểm ”0” mới của hệ tọa độ.
O50 nhận điểm chuẩn trục đối xứng như là điểm ”0” mới của hệ
tọa độ (Tiêu chuẩn)
O51 nhận điểm ”0” cho tới hiện tại của chi tiết như là điểm ”0”
mới của chi tiết trên trục chính như là điểm ”0” mới của hệ
tọa độ của chi tiết trên trục đối xứng
O51 Z... nhận điểm ”0” cho tới hiện tại của chi tiết như là điểm ”0”
của hệ tọa độ và
tiếp đến dòch chuyển tương đối với trò số Z liên quan tới

Sự phản chiếu (Đối xứng) qua trục Z
Đònh hướng của trục Z cho việc gia công trên trục đối xứng
được điều khiển bởi một biến số cấu hình. G28 phản chiếu tùy
theo sự cài đặt biến số hoặc giữ nguyên sự đònh hướng của nó.
Do vậy vò trí điểm ”0” không tùy thuộc liệu sự phản chiếu qua trục
Z được tiếp nhận trước hay không.

Dòch chuyển điểm ”0”
Dòch chuyển điểm ”0” tuyệt đối và tương đối được lập trình
theo G28, liên quan tới điểm ”0” mới đã được lựa chọn trong G28

Lệnh chuyển mạch cho trục đối xứng trong tình trạng gia công
với G28
M03 Hướng quay trục đối xứng theo chiều phải (Chiều kim đồng hồ)
M04 Hướng quay trục đối xứng theo chiều trái (Ngược chiều kim
đồng hồ)
M05 Ngưng trục đối xứng
M07 Mở dung dòch trơn nguội 1
M08 Mở dung dòch trơn nguội 2
M09 Tắt dung dòch trơn nguội
M10 Chấu kẹp vào trong (Khi trục đối xứng đứng)
M11 Chấu kẹp ra ngoài
(Khi trục đối xứng đứng)
M15 Chấu kẹp vào trong (Khi trục đối xứng xoay)
M16 Chấu kẹp ra ngoài
(Khi trục đối xứng xoay)

12

15. Đònh vò trí ụ động: G28
Ụ động có thể được di chuyển trong một chương trình NC với lệnh
G28:
Cua pháp: G28 Z...
Z
Tọa độ Z của điểm đích (Tuyệt đối)
Lệnh G28 phải đứng riêng trong một câu lệnh NC.

16. Gia công trên trục chính: G29
Cú pháp: G29Trong tình trạng gia công G29 tất cả các lệnh lập trình liên quan
tới chi tiết được kẹp trên trục chính
Trường hợp khởi động mô phỏng CNC thì G29 kích hoạt theo tiêu
chuẩn
Hệ tọa độ, sử dụng và lập trình từng bước gia công diễn ra theo
dạng và cách thức quen thuộc.
Trong tình trạng gia công G29 tất cả các lệnh G và chu trình được
quyền gia công tiện đối xứng xoay tròn.
Nếu hệ điều khiển CNC cho quyền (lựa chọn) dụng cụ linh hoạt
cắt, thì gia công phay chi tiết cũng được thực hiện trên trục chính.
Nếu việc chuyển kẹp chi tiết (G30) hoặc theo gia công trên trục
đối xứng cần được chuyển mạch trả lại trên trục chính, thì G29
chỉ phải được lập trình trong chương trình NC

Lệnh chuyển mạch cho trục chính trong tình trạng gia công với
G29
M03 Hướng trục chính quay theo chiều phải (Chiều kim đồng hồ)
M04 Hướng trục chính quay theo chiều chiều trái (Ngược chiều kim
đồng hồ)
M05 Ngưng trục chính
M07 Mở dung dòch trơn nguội 1
M08 Mở dung dòch trơn nguội 2
M09 Tắt dung dòch trơn nguội
M10 Chấu kẹp thuận
(Khi trục chính đứng)
M11 Chấu kẹp nghòch
(Khi trục chính đứng)
M15 Chấu kẹp thuận
(Khi trục chính xoay)
M16 Chấu kẹp nghòch
(Khi trục chính xoay).

13