Tải bản đầy đủ
Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi nhất, góc quay max là 120o, ta có: Tquay = 0.6 phút

Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi nhất, góc quay max là 120o, ta có: Tquay = 0.6 phút

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Sức nâng của cần trục : Q = 2.65 - 10(T)
Bán kính của đối trọng : Rđt = 11.9 (m)
Chiều cao của đối trọng : hđt = 7.2 (m)
Kích thước chân đế : 3.8 x 3.8 (m)
Vận tốc nâng hạ : vnâng,hạ = 60 (m/ph) = 1 (m/s)
Vận tốc quay tháp : vquay = 0.6 (v/ph)
Vận tốc xe con : vxecon = 27.5 (m/ph) = 0.458 (m/s).
4.3.1.2- Xác định năng suất của cần trục tháp
Năng suất vận chuyển vữa bê tông:
Trong đó :

V – Thể tíc thùng đổ bê tông.
k tt – hệ số sử dụng tải trọng. ktt = 0.9
k tg – hệ số dử dụng thời gian. ktg = 0.85
n ck – Số chu kỳ thực hiện được trong 1

giờ
- Thời gian 1 chu kỳ làm việc
T1 - là thời gian nâng vật từ mặt đất lên tầng cao nhất với khoảng cách an toàn để hạ vật,
khoảng cách nâng là

(m), ta có:

T2 là thời gian hạ vật xuông sàn tầng trên cùng, khoảng cách hạ là 3.5m, ta có:

Tquay là thời gian cho tháp quay với góc qua lớn nhất trong trường hợp thi công bất lợi
nhất, góc quay max là 120o, ta có: Tquay = 0.6 phút
Txe thời gian di chuyển của xe con trên cần trục tháp. Txe = 24,5/27.5 = 0,89 phút
Thời gian buộc và tháo vật Tbuộc+ Ttháo= 2 phút
SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 299

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Năng suất của cần trục 1 ca là:
hay
Qbt=117,5 (T/ca)> Qyc=52 (T/ca)
Năng suất của cần trục thỏa mãn yêu cầu
4.3.2-Máy bơm bê tông - Bơm ô tô

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 300

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 301

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Chiều cao lớn nhất cần bơm: Hyc = 34,2m => Ltương ứng =36m (thỏa mãn)
Ở vị trí xa cần bơm: Lyc= 33,9m => Htương ứng =36m (thỏa mãn)
Dựa vào biểu đồ tính năng của máy bơm ta chọn máy bơm ô tô JJRZ50 – 5.16HP
có thông số:

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 302