Tải bản đầy đủ
Thiết kế đổ bê tông dầm sàn

Thiết kế đổ bê tông dầm sàn

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Thiết kế đổ bê tông dầm sàn

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 316

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017

A*

A

B

C

D

D*

A

TP VIỆT TRÌ

30700
8500

3000

8500

4500

A

52600

1

8400

1

2

8700

B

B

3

2

6000

4

6400

3

5

6000

6

4

8700

7

5

8400

8

6200

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 317

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 318

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017

3600

3600

+0.00

+4.50

+8.10
3600

4500

1000

1

8400

2

8700

3

6000

4

52600

6400

5

6000

6

8700

7

8400

8

3600

+11.70

+18.90

+15.30

TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 319

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

3600

+18.90

3600

+15.30

3600

+11.70

3600

+8.10

4500

+4.50

1000

+0.00

4500

8500

3000

8500

6200

30700

A*

A

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 320

B

C

D

D*

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

CHƯƠNG V
BIỆN PHÁP KĨ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN
5.1. KỸ THUẬT THI CÔNG CỐT THÉP
+ Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo:
-Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp rỉ;
-Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác
không vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu vượt quá giới hạn này thì loại
thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại;
+ Cắt và uốn cốt thép
Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học.
Cốt thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước cửa thiết kế. Sản phẩm cốt
thép đã cắt và uốn được tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép từng
loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kì để kiểm tra.
+ Việc nối buộc cốt thép
Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép được thực hiện theo quy định
của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt
ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối
với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ.
Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
a) Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt thép
không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối
với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở
bảng 7;
b) Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt
thép có gờ không uốn móc;
c) Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm;

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 321