Tải bản đầy đủ
Chiều h = 650mm: Dùng 4 tấm 250x1500 và 2 tấm 200x1500

Chiều h = 650mm: Dùng 4 tấm 250x1500 và 2 tấm 200x1500

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Xem ván khuôn cột làm việc như dầm liên tục có các gối tựa là gông cột với
2.3.1- Tổ hợp tấm khuôn
Đối với cột có kích thước 450x650 chiều cao ghép ván khuôn 3m ta dùng:
Chiều b = 450mm: Dùng 2 tấm 200x1500 và 2 tấm 250x1500.
Chiều h = 650mm: Dùng 4 tấm 250x1500 và 2 tấm 200x1500
2.3.2- Xác định tải trọng
Các tải trọng tác dụng lên ván khuôn được lấy theo tiêu chuẩn thi công bêtông cốt thép
TCVN 4453-95. Ván khuôn cột chịu tải trọng tác dụng ngang của hỗn hợp bê tông mới
đổ và tải trọng động khi đổ bêtông bằng ống vòi.
Áp lực ngang tối đa của vữa BT mới đổ xác định theo công thức (ứng với phương pháp
đầm dùi).
= γ .h = 2500x0.7 = 1750 (Kg/m2)
=
=1.3x2500x0.7 = 2275(Kg/m2)
Với h : chiều cao mỗi lớp BT tươi
H=1,5m > R=0,7m nên ta lấy h=R=0,7m
R : bán kính tác dụng của đầm dùi
+ Mặt khác khi đổ BT bằng ống vòi thì tải trọng ngang tác dụng lên ván khuôn là:
= Pđổ = 600 (Kg/m2)
= n.Pđổ = 600 x1.3 = 780 (KG/m2)
⇒ Tải trọng ngang tác dụng lên ván khuôn là:
= 1750 + 600 = 2350(Kg/m2)
= 2275 + 780 = 3055 (Kg/m2)
Tải trọng ngang tác dụng lên mặt 1 ván khuôn cột có tiết diện 45x65 là:
= 3055x0,45=1374,75 (kG/m)

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 237

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

= 2350x0,45=1057,5 (kG/m)
2.3.3-Tính khoảng cách giữa các gông cột
Các gông cột tính toán phải thỏa mãn điều kiện bền và điều kiện biến dạng

Đặc trưng hình học của tiết diện ván khuôn

Khoảng cách giữa các gông cột chọn theo điều kiện bền như sau

Khoảng cách giữa các gông cột chọn theo điều kiện biến dạng như sau

Vậy khoảng cách giữa các gông cột phải thỏa mãn
Ta bố trí khoảng cách các gông cột là 70cm
SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 238

min (76 ; 71 )cm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

2.4- THIẾT KẾ VÁN KHUÔN SÀN
Ván khuôn sàn là các tấm ván khuôn làm bằng gỗ được chống bằng giáo PAL kết hợp với
cột chống đơn. Giáo PAL là khung tam giác cấu tạo gồm ống đứng, ống ngang và ống
chéo. Bốn khung giáo PAL được liên kết với nhau nhờ khớp nối và các thanh giằng để
tạo thành một chuồng giáo. Mỗi chuồng giáo có bề rộng 1m, nên ta chọn bố trí khoảng
các giữa các xà gồ ngang, dọc là 1m (những vị trí không đủ khoảng cách để bố trí chuồng
giáo thì sử dụng cột chống đơn).
Hệ thống ván khuôn sàn gồm có các tấm ván khuôn gỗ kê trên các xà gồ lớp 1, các thanh
xà gồ lớp 1 kê lên xà gồ lớp 2, xà gồ lớp 2 dựa trên giá đỡ của hệ giáo PAL
2.4.1- Phương pháp tính
Ván khuôn sàn được xác định theo điều kiện bền và điều kiện biến dạng

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 239

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

300

Từ mặt bằng kết cấu tách 1 ô sàn điển hình ra để tính toán.
Từ ô sàn ta cắt 1 dải sàn có bề rộng b=1m ra để tính toán. Sơ đồ tính toán ván khuôn sàn
xem ván khuôn sàn làm việc như một dầm liên tục có các gối tựa là các xà gồ.

2000

3

2000

150

2000
300x

2000

2
300x

000

2000

8700

250

2000
300x

2
300x

000

300

2
8500

D
Mặt bằng tổ hợp ván khuôn sàn
2.4.2- Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn:
a)Tĩnh tải
Trọng lượng của sàn BTCT dày 12cm

Trọng lượng của ván khuôn dày 3cm

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 240

C

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

b)Hoạt tải
Bao gồm hoạt tải sinh ra do người và phương tiện di chuyển trên sàn,do quá trình đầm bê
tông .
Hoạt tải sinh ra do người và phương tiện vận chuyển trên bê mặt sàn :

Tải trọng do công tác đầm:

Vậy tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán tác dụng lên ván khuôn sàn là:
Tổng tải trọng tính toán:

Tổng tải trọng tiêu chuẩn :

2.4.3- Xác định khoảng cách xà gồ đỡ ván sàn
Coi ván khuôn sàn dầm như dầm liên tục kê lên các xà gồ gỗ. Gọi khoảng cách giữa 2 xà
gồ là lxg. Sơ đồ tính toán như hình vẽ:
SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 241

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Kích thước tiết diện ván khuôn đáy 100x3cm
Đặc trưng hình học của tiết diện ván khuôn

Khoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện bền như sau

Khoảng cách giữa các xà gồ chọn theo điều kiện biến dạng như sau

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 242

TTTM

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Vậy khoảng cách giữa các xà gồ phải thỏa mãn

min ( 140 ; 105 )

300

Ta bố trí khoảng cách các xà gồ là 90cm

2000

3

2000

150

2000
300x

2000

2000
300x

2000

8700

250

2000
300x

2000
300x

300

2
8500

D

C

Mặt bằng tổ hợp ván sàn

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 243

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

8700

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

3

2
8500

D

C

Mặt bằng tổ hợp xà gồ lớp trên

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 244

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN

TTTM

& CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

1200 713 1200 713 1200 713 1200 713 1200

937

1200

937

1200

8700

1013

1200

1013

3

2
8500

D

C
Mặt bằng tổ hợp xà gồ lớp dưới và giáo chống

2.4.4- Kiểm tra xà gồ lớp trên
Sơ đồ tính:
Xà gồ chính (xà gồ lớp dưới) được chống đỡ bằng hệ giáo Pal nên khoảng cách giữa các
thanh cố định là 1,2 m do tính định hình của hệ giáo.
Kích thước của xà gồ chính là gỗ 120x100, các thanh xà gồ ngang (xà gồ lớp trên) kích
thước 120x100.
Sơ đồ tính xà gồ phụ là dầm đơn giản với gối tựa là các xà gồ chính.

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 245