Tải bản đầy đủ
Các phần tử tiếp theo tiến hành tính toán tương tự như trên

Các phần tử tiếp theo tiến hành tính toán tương tự như trên

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4.7.3-Tính toán cốt đai cho dầm khung trục 5 :

-

Lực cắt lớn nhất tại gối :
của Etabs)

-

Cấp độ bền khi chịu kéo của bê tông :

-

Thép đai dùng AI. Cường độ cốt đai AI :

-

Đối với dầm tiết diện chữ nhật ta có :

-

Bê tông nặng ta có :

-

Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông :

-

Chọn thép đai

-

Thép đai được bố trí thỏa mãn bước đai

-

Bước cốt đai tính toán theo cấu tạo :

;

;

và hai nhánh

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 159

=V2 (Lực cắt được lấy ra từ kết quả V2

;

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

-

Bước cốt đai tính toán lớn nhất :

Bước cốt đai chọn theo cấu tạo :
-

Bước cốt đai được chọn :

 Kiểm tra điều kiện sau khi chọn cốt đai :

-

Ta có :

-

Cốt đai được bố trí trên hai đầu dầm

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 160

;

;có bước đai

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

-

Cốt đai được bố trí trên giữa dầmcó bước đai được chọn

theo cấu tạo
Tính toán cốt đai cho phần tử dầm AB tầng 1:b h = 30 75 cm
+ Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm
Q = 289(KN).
+ Bê tông cấp độ bền B25 có

+ Thép đai nhóm AI có

+ Chọn a = 5 (cm)
(cm)
+ Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính :

Do chưa có bố trí cốt đai nên ta giả thiết
Ta có :

= 1.

= 0,3.14500.0,3.0,7 = 913,5 (KN) > Q = 289 (KN).

Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính
Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai
Bỏ qua sự ảnh hưởng của lực dọc trục nên

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 161

.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Cần phải đặt cốt đai chịu cắt.
+Xác định giá trị

Chọn cốt đai

số nhánh n = 2 với khoảng cách s = 15 cm ta có:

T/m

=

>

(m) lấy

11,725x1,4 = 16,4 (T).
13,23 + 16,4 = 29,63 (T) > Q =28,9 (T).
+ Dầm có h = 75 (cm) > 45 (cm)

= 25 (cm)

+ Giá trị

= 96 (cm)

+ Khoảng cách bố trí cốt đai
Ta bố trí cốt thép đai

(cm).Chọn s=15 cm = 150 mm.
ở đầu dầm chỗ có lực cắt lớn còn ở giữa dầm lực cắt nhỏ hơn bố

trí
+ Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính khi đã bố trí
cốt đai:

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 162

với

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Dầm bố trí

có:

= 0,3x1,008x0,855x1450x0.3x0.7 = 78,7 (T).
Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính.
Các dầm của các tầng khác có lực cắt nhỏ hơn nhưng không nhỏ hơn nhiều nên ta bố trí cốt đâi
giống như tầng 1.
4.7.4-Tính toán cốt treo
Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần bố trí cốt treo để gia cố cho
dầm chính. Lực tập chung do dầm phụ truyền vào dầm chính là:
P=118,46+81,92=200,4KN
Cốt treo được đặt dưới dạng cốt đai, diện tích tính toán

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 163

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017

150 250 150
550

Dùng đai phi 10 có

, số nhánh

Chọn 6 đai mỗi bên 3 đai cách nhau 50mm

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 164

50 150

750

550
750

TP VIỆT TRÌ

, số lượng đai cần thiết là :