Tải bản đầy đủ
Theo TCVN 2737-95, áp lực gió tiêu chuẩn đơn vị thành phần tĩnh được tính theo công thức:

Theo TCVN 2737-95, áp lực gió tiêu chuẩn đơn vị thành phần tĩnh được tính theo công thức:

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Bảng thành phần gió tĩnh tác dụng vào khung

Tải trọng gió trên mái quy về lực tập trung đặt ở đầu cột
Tầng tum
Sđ tr = 1,2 0,83 1,22 0,8 (3+3,2) 1,6 = 9,65 KN
Sh tr = 1,2 0,83 1,22 0,6 (3+3,2) 1,6 = 7,23 KN
Tầng mái
Sđ tr= 1,2 0,83 1,25 0,8 (3+3,2) 0,9 = 5,56 KN
Sh ph= 1,2 0,83 1,25 0,6 (3 0,9+3,2 3) = 9,19 KN
Sđ ph= 1,2 0,83 1,25 0,8 (3 0,9+3,2 3) = 12,25 KN
Sh tr= 1,2 0,83 1,25 0,6 (3+3,2) 0,9 = 4,17 KN

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 142

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 143

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4,63

6,18

4500

9,19

5,56

8,97

11,55

8,66

11,24

9,69

7,27

6,8

2450

1025

9,07

3600
3600

7,96

4500

10,62

3600

8,43

3600

11,96

3600

9,2

12,27

3600

9,43

12,58

3600

9,65

4525

8000
A

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 144

3250
B

2500
C

5750

6225
D

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Sơ đồ gió trái tác dụng vào khung

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 145

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4,17

4,63

6,18

4500

12,25

8,97

11,96

8,66

11,55

11,24

8,43

10,62

7,27

9,69

3600
4500

6,8

3600

7,96

3600

12,27

3600

9,2

3600

12,58

3600

9,43

3600

7,23

2450

1025

9,07

4525

8000
A

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 146

3250
B

2500
C

5750

6225
D

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

Sơ đồ gió phải tác dụng vào khung
4.6-TÍNH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH NỘI LỰC
4.6.1-Sơ đồ tính toán:
-

Sơ đồ tính của công trình là sơ đồ khung phẳng ngàm tại mặt đài móng.

-

Tiết diện cột và dầm lấy đúng như kích thước sơ bộ

-

Trục dầm lấy gần đúng nằm ngang ở mức sàn.

- Trục cột giữa trùng trục nhà ở vị trí các cột để đảm bảo tính chính xác so với mô
hình chia tải.
- Chiều dài tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách các trục cột tương ứng, chiều
dài tính toán các phần tử cột các tầng trên lấy bằng khoảng cách các sàn.
4.6.2-Tải trọng.
- Tải trọng tính toán để xác định nội lực bao gồm: tĩnh tải bản thân, hoạt tải sử
dụng, tải trọng gió.
-

Tĩnh tải được chất theo sơ đồ làm việc thực tế của công trình.

-

Hoạt tải chất cách tầng cách nhịp.

- Tải trọng gió bao gồm thành phần gió tĩnh theo phương X gồm gió trái và gió
phải.
Vậy ta có các trường hợp hợp tải khi đưa vào tính toán như sau:
+ Trường hợp tải 1: Tĩnh tải .
+ Trường hợp tải 2: Hoạt tải sử dụng.
+ Trường hợp tải 3: Gió X trái (dương).
+ Trường hợp tải 4: Gió X phải (âm).

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 147

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4.6.3- Phương pháp tính và biểu đồ nội lực
+ Dùng chương trình SAP2000 để giải nội lực. Kết quả tính toán nội lực xem trong
bảng (chỉ lấy ra kết quả nội lực cần dùng trong tính toán).

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 148

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

61

20

30

19

18

17

27

6

57

16
36

26
46

5

56

15
35

25
45

4

55

14
34

24
44

3

54

13
33

23
43

2

53

12
32

22
42

52

41

62

10

1

4525

11

8000
A

21

3250
B

2500

5750

C

Sơ đồ phần tử dầm và cột

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 149

3600

47

37

3600

7

58

3600

48

3600

38

28

3600

8

59

3600

49

4500

39

29

1025

9

60

3600

50

31

6225
D

2450

40

4500

51

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4.6.4-Tổ hợp nội lực
-

Nội lực được tổ hợp với các loại tổ hợp sau: Tổ hợp cơ bản I, Tổ hợp cơ bản II.
+ Tổ hợp cơ bản I : gồm nội lực do tĩnh tải với nội lực do một hoạt tải bất lợi
nhất.
+ Tổ hợp cơ bản II: gồm nội lực do tĩnh tải cộng với nội lực do các loại hoạt tải
gây ra, trong đó nội lực do hoạt tải được nhân với hệ số tổ hợp, lấy bằng 0,9.

-

Việc tổ hợp sẽ được tiến hành với những tiết diện nguy hiểm nhất đó là:
+ Với phần tử cột là tiết diện chân cột và tiết diện đỉnh cột.
+ Với tiết diện dầm là tiết diện 2 bên mép dầm, tiết diện chính giữa dầm (có
thêm tiết diện khác nếu có nội lực lớn như tiết diện có tải trọng tập trung). Tại
mỗi tiết diện phải chọn được tổ hợp có cặp nội lực nguy hiểm như sau :

Đối với cột :
Mmax và Ntư.
Mmin và Ntư.
Nmax và Mtư.
Đối với dầm : Mmax, Mmin và Qmax.
Bảng tổ hợp nội lực được tổng hợp ở phụ lục 1

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 150

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

4.7-TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 5
4.7.1-Tính toán cốt thép dầm
+ Dầm tính toán thuộc cấu kiện chịu uốn, là cấu kiện cơ bản thường
gặp trong thực tế, nội lực xuất hiện trong cấu kiện chịu uốn gồm
mômen M và lực cắt Q.
+ Thí nghiệm một dầm đơn giản chịu tải trọng tăng dần :

+

Khi tải trọng còn nhỏ : Dầm chưa nứt

+

Khi tải trọng đủ lớn : Xuất hiện những khe nứt thẳng góc với
trục dầm tại chỗ có M lớn và những khe nứt nghiêng với trục
dầm tại chổ có Q lớn (gần gối tựa).

Như vậy dầm chịu uốn có thể bị phá hoại tại tiết diện có khe nứt
thẳng góc hoặc tại tiết diện có khe nứt nghiêng. Đó chính là các tiết
diện cần phải tính toán.


Lý thuyết tính toán
Sử dụng mômen M để tính toán thép dọc chịu lực trong tiết diện
dầm. Cốt thép đặt trong dầm có hai trường hợp :
+ Cốt đơn : Trong cấu kiện chỉ có cốt thép chịu kéo
toán) còn cốt thép chịu nén

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 151

đặt theo cấu tạo.

(theo tính

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA XDDD & CN
TTTM & CHUNG CƯ
KHÓA 2012-2017
TP VIỆT TRÌ

+ Cốt kép : Khi có cả cốt thép chịu kéo

và cốt thép chịu nén

(theo tính toán).

-

M=M3 : Mômen tính toán được lấy từ M3 xuất ra từ SAP

-

x : Chiều cao miền bê tông chịu nén

-

a : Khoảng cách từ mép bê tông chịu kéo đến trọng tâm nhóm cốt
thép chịu kéo

-

: Chiều cao có ích của tiết diện

-

: Cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép

-

: Cường độ chịu nén tính toán của cốt thép

-

: Cường độ chịu nén tính toán của bê tông

-

: Hệ số điều kiện làm việc của bê tông

SVTH : TRẦN VĂN TÂN
LỚP : 57XD2 - MSSV:2773.57
Trang 152