Tải bản đầy đủ
Cung cấp điện cho công trường :

Cung cấp điện cho công trường :

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Độ sụt điện áp cho phép:

∆u =

M .Z
45,175.0,883
=
= 0,16 < 10%
2
10.U cosϕ
10.62.0,7

Như vậy dây chọn A-35 là đạt yêu cầu.
Chon dây dẫn phân phối đến phụ tải:
Đường dây động lực giả thiết có L=150m. Điện áp 380/220
Do đó trước tiên tính theo yêu cầu về cường độ, sau đó kiểm tra độ sụt điện áp và kiểm
tra độ bền cơ học.
Tính theo yêu cầu về cường độ, ta có:
It =

P
180700
=
= 404 A
3.U d cosϕ 1, 73.380.0, 68

Chọn dây cáp dây đồng có tiết diện 120 mm2 và [I] = 600A.
Kiểm tra độ sụt điện áp: với dây đồng ta có C = 83.
∆u % =

P.L 180, 7.150
=
= 2, 7% < 5%
C.S
83.120

Kiểm tra độ bề cơ học đối với dây cáp có Smin = 4 mm2
Như vậy dây chọn thỏa mãn tất cả các điều kiện.
Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng điện áp 220 V
Giả thiết chiều dài đường dây là 300m
Tính độ sụt điện áp theo từng pha 220V :

S=

P.L
15.300
=
= 10,8mm 2
C.[∆u %] 83.5

Với P=P3+P4 =5+10=15 kW, C=83 với dây đồng, ∆u=5%.
Chọn dây cáp dây đồng có tiết diện 16mm2 và [I] = 150A.
Kiểm tra theo yêu cầu về cường độ.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 294

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

It =

Pf
Uf

=

CHUNG CƯ NGỌC

15000
= 68, 2 A < 150 A
220

Kiểm tra độ bề cơ học đối với dây cáp có Smin = 1,5 mm2
Như vậy dây chọn thỏa mãn tất cả các điều kiện.
Đường điện được chôn ngầm dưới đất , cách mặt đất 30 cm, nằm trong ống nhựa bảo
vệ và được tránh nước.

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 295