Tải bản đầy đủ
Công tác xây tường gạch

Công tác xây tường gạch

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Công trình là khung nhà bê tông cốt thép chịu lực nên xây tường gạch có tác dụng bao che,
phân chia không gian bên trong công trình. Tường xây bao ngoài công trình, tường ngăn
giữa các phòng là tường 220, tường ngăn trong phòng, tường khu vệ sinh, hộp kỹ thuật là
tường 110. Khối lượng xây trong 1 tầng lớn nên có thể phân chia mặt bằng thi công thành
các phân đoạn, phân đợt xây để tiến hành thi công được nhịp nhàng. Ở đây lập biện pháp thi
công công tác xây tường bao công trình, tường ngăn phòng, tường khu vệ sinh, xây bậc cầu
thang, lan can ban công.
HAO PHÍ CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG GẠCH
KL
Tầng PĐ

1

Phân Loaị
đợt tường

1

1

2

3
2

1

2
3

ĐMLD
HPLĐ

( m3)

Công/
m3

220

13.05

0.9

11.75

110

3.7

1.12

4.11

220

13.05

0.9

11.75

110

3.7

1.12

4.11

220

11.2

0.9

10.08

110

3.17

1.12

3.55

220

13.05

0.9

11.75

110

3.7

1.12

4.11

220

13.05

0.9

11.75

110

3.7

1.12

4.11

220

11.2

0.9

10.08

110

3.17

1.12

3.55

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

Tổng
HPLĐ

Bố trí tổ đội và th gian
thực hiện
Số
CN

Ngà
y

L
trò
n

HPL
Đtt

15.86

16

0.99

1

16

15.86

16

0.99

1

16

13.63

16

0.85

1

16

15.86

16

0.99

1

16

15.86

16

0.99

1

16

13.63

14

0.98

1

14

TRANG 272

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

1

3

2

3

1

4

2

3
2-11

1
1
2

1
2
2
3

1

CHUNG CƯ NGỌC

220

13.56

0.9

12.2

110

4.16

1.12

4.66

220

13.56

0.9

12.2

110

4.16

1.12

4.66

220

11.58

0.9

10.32

110

3.57

1.12

3.99

220

13.56

0.9

12.2

110

4.16

1.12

4.66

220

13.56

0.9

12.2

110

4.16

1.12

4.66

220

11.58

0.9

10.32

110

3.57

1.12

3.99

220

14.05

0.9

12.64

110

6.38

1.12

7.14

220

14.05

0.9

12.64

110

6.38

1.12

7.14

220

14.05

0.9

12.64

110

6.38

1.12

7.14

220

14.05

0.9

12.64

110

6.38

1.12

7.14

220

18.41

0.9

16.56

110

6.38

1.12

7.14

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

16.86

17

0.99

1

17

16.86

17

0.99

1

17

14.31

14

0.98

1

14

16.86

17

0.99

1

17

16.86

17

0.99

1

17

14.31

14

0.98

1

14

19.78

20

0.99

1

20

19.78

20

0.99

1

20

19.78

20

0.98

1

20

19.78

20

0.99

1

20

23.7

20

1.18

1

20

TRANG 273

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

2

1
4
2

1
Mái

1
2

CHUNG CƯ NGỌC

220

18.41

0.9

16.56

110

6.38

1.12

7.14

220

18.41

0.9

16.56

110

6.38

1.12

7.14

220

18.41

0.9

16.56

110

6.38

1.12

7.14

220

36.3

0.9

32.67

110

7.63

1.12

8.54

220

8.79

0.9

7.91

110

2.11

1.12

2.36

23.7

20

1.18

1

20

23.7

20

1.18

1

20

23.7

20

1.18

1

20

41.28

21

0.98

2

42

10.25

10

1.03

1

10

2. Công tác trát

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 274

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

CHUNG CƯ NGỌC

TRANG 275

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

3. Công tác làm trần

4. Công tác ốp lát

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 276

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

5. Lắp Khung cửa
6. Lắp cửa
7. Công tác sơn bả

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 277