Tải bản đầy đủ
Kỹ thuật công tác xây tường.

Kỹ thuật công tác xây tường.

Tải bản đầy đủ

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

- Bin phỏp v sc khe an ton v mụi trng;
- K hoch:
+ K hoch nghim thu v thớ nghim, cỏc cụng vic nghim thu v thớ nghim cn

c chun b chi tit cỏc yờu cu kim tra t c cht lng tt. K hoch ny
gm cỏc trỏch nhim mi bờn, phng phỏp kim tra trong quỏ trỡnh v cui cựng
ca cụng tỏc xõy phi c chun b.
+ Trc khi bt u cụng tỏc xõy, iu quan trng i vi cỏc bờn liờn quan lp k
hoch v tha thun v phng phỏp xõy thớch hp nh tiờu chun k thut, chun
b b mt, trỡnh t cụng vic.
- Chun b vt liu:
+ Gch xõy phi m bo yờu cu v cng , quy cỏch, tiờu chuõn k thut nh quy
nh v m bo cht lng
+ Gch phi xp ngay ngn v khụng c mc rờu, mc, bn;
+ Gch phi c lm m (xõy b ngõm) m bo gch khụng hỳt nc ca va
xõy
+ S dng viờn gch na c sn xut t nh mỏy hoc dựng mỏy ct, khụng dựng
bay cht gch nguyờn thnh gch na.

Cp phi va xõy phi c T vn giỏm sỏt v Ch u t chp nhn;
Vt liu lm va phi m bo yờu cu k thut (cú kt qu thớ nghim);
Phõn loi va xõy tng trong v ngoi (nu dựng va khỏc nhau);
Va v ph gia phi cú mỏc v tiờu chun k thut tha món yờu cu thit k (cú kt
qu thớ nghim);
+ Va phi c bo v m khi tip xỳc vi nhit ;
+ Xp to n hi u tng (nu cú yờu cu) phi m bo yờu cu, tiờu chuõn k
thut;
+ Thanh np gúc (nu cú yờu cu) phi m bo yờu cu, tiờu chun k thut.
- Chun b dng c:
+ Bay, thc nhụm 2.5m, thc thy 1.2m, dng c r bp, dõy di, bn ch, ni vụ,
thc ke gúc, thc kộo 5m
+
+
+
+

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 238

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ Chun b mỏy trn,
+ Chun b dng c cha va xõy.
- Chun b mt bng:
+ Chun b ch vt liu: bói cha vt liu phi khụ rỏo, sch, thoỏt nc tt, cỏc vt
+
+
+
+

liu ri khụng ln ln vi nhau;
Dn ng vn chuyn vt liu;
B trớ cỏc v trớ t mỏy trn cho cỏc tng xõy khi lng ln;
Chun b ch trn va xõy t, chun b ngun nc thi cụng;
Xỏc nh v kim tra tim, mc, v trớ xõy;

+ c ly thộp rõu (khoan cm thộp rõu dựng sika liờn kt);

+ V sinh lm sch v trớ xõy trc khi xõy;

- Gin giỏo thi cụng:
+ Gin giỏo phi m bo n nh, bn vng ỳng yờu cu k thut an ton, chu c

trng lng ca ngi xõy, vt liu v va xõy;
+ Li che chn khi xõy trờn cao;
SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 239

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ Gin giỏo chng khụng c da vo tng ang xõy, gin giỏo phi cỏch tng

ang xõy ớt nht l 0.05m.
b. Yờu cu k thut v trỡnh t xõy
- Yờu cu
+ Ngang - bng; ng - thng; mt phng; gúc vuụng; mch khụng trựng; thnh mt
khi c chc;
+ Tt c cỏc mch va trong khi xõy phi y va, phi u v c chc;
+ H thng ngm xuyờn tng, õm tng phi c lp t;
+ Khi xõy gch, chiu dy trung bỡnh ca mch va ngang l 12mm, chiu dy ny
khụng nh hn 8mm v khụng ln hn 15mm. Chiu dy trung bỡnh ca mch va
ng l 10mm, chiu dy ny khụng nh hn 8mm v khụng ln hn 15mm. Cỏc
mch va ng phi so le nhau ớt nht 50mm.

- Trỡnh t xõy
+ Trỏt mt lp h du to liờn kt gia gch v b mt tip giỏp (dm, ct, sn);
+ Tri va lp di di 15 20mm; dy 5 10mm;
+ t cỏc viờn gch lm mc;
+ Xõy mt lp kim tra tim cote;
+ Tri va liờn tc xõy hng k tip, khi xõy xong mi hng, phi kim tra

ngang, bng, cao ca cỏc hng ó xõy.

+ Thng cú hai cỏch xõy l 3 dc 1 ngang hay 5 dc 1 ngang

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 240

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ Khi xõy tng gch phi m bo nguyờn tc trờn n dõy, di n mớ

trờn n dõy cú ngha l cnh trờn ca viờn gch phi theo sỏt dõy cng, v trớ ca dõy
cng thng cao hn cnh viờn gch na lng mt ớt cho dõy cú th rỳng ng theo
mt ngang, khi b vừng cng d phỏt hin.
di n mớ cú ngha l cnh di ca viờn gch phi thng u vi cnh trờn ca
viờn gch lp di.

+ ngang bng, thng ng ca mt bờn v cỏc gúc trong khi xõy gch ỏ phi

c kim tra ớt nht 2 ln trong mt on cao t 0.5m n 0.6m.

+ Khi tm ngng xõy phi m git.
+ Nu xõy tip lờn tng c thỡ cn phi v sinh ti nc tng c trc khi xõy tip;
SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 241

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ v trớ tip giỏp gia tng v dm thỡ phi xõy xiờn, xõy bng gch inh ng thi

cỏc l trng phi mit h k nhm trỏnh trng hp nt mộp tip giỏp ca tng
vi d dm;

+ Khi xõy chỳ ý cha nhng l trng trờn tng lp dng ca, lam giú
+ V sinh sau khi xõy xong: sau khi xõy xong phi lm sch mt tng ngay, nu

khụng va s ụng cng, v sau rt khú lm sch, gõy khú khn cho vic trỏt v
trang trớ sau ny.

- Bo dng khi xõy:
+ Khi xõy phi c lm m (ti nc) ớt nht 7 ngy;

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 242

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ Trỏnh cỏc lc va chm vo khi xõy;
+ Khụng c cht ti lờn khi xõy khi khi xõy cha t cng .
- Nhng im cn lu ý:
+ Xõy hng gch nh v chõn tng (tng dy 200mm) khụng nờn xoay gch ngang
+

+
+

+

+

+

+
c.

trỏnh hin tng thm nc (leo nc chõn tng) thụng qua cỏc l gch.
i vi tng biờn (tng dy 200mm) khi xõy hng gch inh cõu ngang tht vo
(lin mt trong) sau ú trỏm y h lin mt ngoi trỏnh hin tng thm nc t
bờn ngoi vo thụng qua cỏc l gch.
Khong trng cỏc l m (kớch thc theo bn v hon thin kin trỳc) khi xõy (hoc
bờ tụng) ch l m phi cng thờm kớch thc lp h tụ:
L m cú (khung bao):
Kớch thc chiu ngang, chiu cao (ph bỡ khung bao khụng phi li i) cng
rng thờm 50-60mm.
Kớch thc chiu cao (ph bỡ nh khung bao li i) khi bờ tụng hay gỏc
lanh tụ cng cao thờm 25-30mm.
L m khụng (khung bao):
Kớch thc chiu ngang, chiu cao (khụng phi li i) cng rng thờm 40-50mm.
Kớch thc chiu cao li i ( bờ tụng hay gỏc lanh tụ) cng cao thờm 2025mm.
i vi chõn tng bao quanh hp gen, chõn tng bao quanh ng k thut M&E
trờn sõn thng (mỏi), chõn tng chung quanh cu thang lờn sõn thng (mỏi),
chõn tng parapet bờn ngoi (ban cụng, sõn thng): cn phi bờ tụng chõn
tng cao hn mt sn hon thin (theo cao kin trỳc) h100mm;
Xõy tng hp gen nờn xõy cao ti trn bờ tụng trỏnh hin tng mựi hụi khớ
thy b hỳt ngc tr li lan ta ra trn thụng qua cỏc l m, l ốn...a xung cỏc
phũng.
Nu tng parapet xõy gch, nh tng nờn lp bờ tụng ging trỏnh hin
tng nt tng.
Mt s bn v

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 243

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

biện phá p xây t ờ ng g ạ c h
c hè n khung bê tô ng c ố t thép

g ạ c h xây c hè n

khun g
bê tô n g c ố t thép

thao tá c xây g ạ c h

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 244

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

biện phá p bắc g iá o xây tƯ ờ ng g ạ c h

tƯ ờ ng xây

d ây l è o

sàn c ô ng tá c

Giá o c ô ng tá c

trì
nh tự xây tƯ ờ ng g ạ c h

c a o độ mặt sà n

độ c a o đỉ
n h t ờ ng

má n g đựn g v ữa g ạ c h

bắc vá n xây
g iá o c ô n g tá c

t ờ n g xây
xây khô n g dá o

đợ t 1

má n g đựn g vữa

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

gạ ch

TRANG 245

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

phố i c ả nh bắc g iá o xây tƯ ờ ng

d ây đứn g

II.

CễNG TC TRT
1. Tớnh toỏn khi lng cụng tỏc trỏt
Cn c vo h s thit k, kớch thc hỡnh hc cỏc cụng vic phn mỏi v phn hon
thin c tớnh toỏn v th hin trong phn thit k t chc thi cụng phn mỏi v hon
thin.
- Khi lng cụng tỏc trỏt ca 1 trc tng c tớnh nh sau :

S= 2Stuong - Scua + Sma cua
Trong do
+ Stuong l din tớch bc tng : S1= a x h ( a l chiu di bc tng, h l chiu cao

tũng)
+ Scua l din tớch ca ca tng : Scua = l1 x l2 (l1, l2 la kich thuoc cua)
+ Sma cua l din tớch ma cua : Sma cua = (2.l1+ l2). tng
- Khi lng trỏt ct c tớnh nh sau: S=S1-S2
+ S1 l din tớch ton b ct. S1= ( a+b ) x2 xh
Trong ú : a,b l chiu di, chiu rng ct, h l chiu cao ct.
+ S2 l din tớch ct trựng tng.
- Khi lng trỏt dm c tớnh nh sau : S = a x b+2h.

Trong ú : a,b l chiu di chiu rng ca dm, h l chiu cao ca dm khụng tớnh phn
trựng sn.
- Khi lng phn p nh v sinh: S = d x h.

Trong do : d, h l chu vi v chiu cao phn p tng nh v sinh.
- Khi lng cụng tỏc sn : S = S1 S2
SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 246

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

Trong ú S1 l din tớch trỏt tng. S2 l din tớch p tng
S trỏt (m2)

Chiu dy trỏt
(m)

Th tớch V ( m3)

Tng

176.8

0.015

2.652

Ct

35.1

0.015

0.527

Dm

28.072

0.015

0.421

Tng

38.41

0.015

0.576

Ct

39.06

0.015

0.586

Dm

24.68

0.015

0.37

Tng

139.59

0.015

2.09

Ct

0

0.015

0

Dm

20.22

0.015

0.3

Tng

110.4

0.015

1.656

Ct

17.39

0.015

0.26

Dm

40.2

0.015

0.6

Tng

94.68

0.015

1.42

Ct

23.175

0.015

0.348

Dm

48.57

0.015

0.73

Tng

103.6

0.015

1.554

Ct

0

0.015

0

Dm

20.22

0.015

0.3

Tng

38.41

0.015

0.576

Ct

39.06

0.015

0.586

Tng
1
Trc 1

Trc 2

Trc 3

Trc 4

Trc 5

Trc 6

Trc 7

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 247