Tải bản đầy đủ
Tính toán khối lượng công tác xây

Tính toán khối lượng công tác xây

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

30.42

0.11

3.35

14.99

0.22

3.3

39.28

0.11

4.32

43.56

0.22

9.58

0

0.11

0

78.83

0.22

17.34

0

0.11

0

82.64

0.22

18.18

0

0.11

0

20.19

0.22

4.44

0

0.11

0

48.55

0.22

10.68

0

0.11

0

Trục 4

71.98

0.22

15.83

Trục 4

0

0.11

0

69.48

0.22

15.3

0

0.11

0

37.67

0.22

8.29

0

0.11

0

0

0.22

0

0

0.11

0

83.64

0.22

18.4

Trục E

Trục G

Trục H

Trục 1

Trục 2

Trục 3

Trục 5

Trục 6

Trục 7
Trục 8
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 235

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

2-11

Trục A

Trục B

Trục C

Trục D

Trục E

Trục G

Trục H

Trục 1

Trục 2

Trục 3
Trục 4
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

CHUNG CƯ NGỌC

0

0.11

0

43.89

0.22

9.66

20.72

0.11

2.28

65.1

0.22

14.31

65.65

0.11

7.22

0

0.22

0

86.82

0.11

9.55

46.8

0.22

10.3

0

0.11

0

0

0.22

0

86.82

0.11

9.55

65.1

0.22

14.31

65.65

0.11

7.22

43.89

0.22

9.66

20.72

0.11

2.28

39.89

0.22

8.77

26.78

0.11

2.95

18.88

0.22

4.15

32.1

0.11

3.53

29.78

0.22

6.55

0

0.11

0

54.59

0.22

12

TRANG 236

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

0

0.11

0

54.59

0.22

12

0

0.11

0

29.78

0.22

6.55

0

0.11

0

18.88

0.22

4.15

32.1

0.11

3.53

39.89

0.22

8.77

26.78

0.11

2.95

34.8

0.22

7.66

0

0.11

0

34.8

0.22

7.66

0

0.11

0

10.26

0.22

2.26

41

0.11

4.51

Chắn mái

125.04

0.22

27.51

Sê nô

48.79

0.11

5.37

Trục 5

Trục 6

Trục 7

Trục 8

Trục 4

Trục 5
Mái
ống KT

2. Kỹ thuật công tác xây tường.
a. Công tác chuẩn bị
- Vận chuyển vật liệu (đường vận chuyển) và khu vực tập kết vật liệu.
- Bố trí nguồn lực (thợ chính, thợ phụ)
- Bố trí máy trộn, chỗ trộn vữa, nguồn nước.
- Các lỗ chờ (đường ống nước, thông hơi, trang trí…)
- Liên kết các khung cửa (nếu có);
- Nguyên tắc xây;
- Phương pháp kiểm tra, nghiệm thu;
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 237

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

- Biện pháp về sức khỏe an toàn và môi trường;
- Kế hoạch:
+ Kế hoạch nghiệm thu và thí nghiệm, các công việc nghiệm thu và thí nghiệm cần

được chuẩn bị chi tiết các yêu cầu kiểm tra để đạt được chất lượng tốt. Kế hoạch này
gồm các trách nhiệm mỗi bên, phương pháp kiểm tra trong quá trình và cuối cùng
của công tác xây phải được chuẩn bị.
+ Trước khi bắt đầu công tác xây, điều quan trọng đối với các bên liên quan để lập kế
hoạch và thỏa thuận về phương pháp xây thích hợp như tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn
bị bề mặt, trình tự công việc.
- Chuẩn bị vật liệu:
+ Gạch xây phải đảm bảo yêu cầu về cường độ, quy cách, tiêu chuân kỹ thuật như quy
định và đảm bảo chất lượng
+ Gạch phải xếp ngay ngắn và không được mọc rêu, mốc, bẩn;
+ Gạch phải được làm ẩm (xây bể ngâm) để đảm bảo gạch không hút nước của vữa
xây
+ Sử dụng viên gạch nửa được sản xuất từ nhà máy hoặc dùng máy cắt, không dùng
bay chặt gạch nguyên thành gạch nửa.

Cấp phối vữa xây phải được Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư chấp nhận;
Vật liệu làm vữa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (có kết quả thí nghiệm);
Phân loại vữa xây tường trong và ngoài (nếu dùng vữa khác nhau);
Vữa và phụ gia phải có mác và tiêu chuẩn kỹ thuật thỏa mãn yêu cầu thiết kế (có kết
quả thí nghiệm);
+ Vữa phải được bảo vệ đủ độ ẩm khi tiếp xúc với nhiệt độ;
+ Xốp tạo đàn hồi đầu tường (nếu có yêu cầu) phải đảm bảo yêu cầu, tiêu chuân kỹ
thuật;
+ Thanh nẹp góc (nếu có yêu cầu) phải đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Chuẩn bị dụng cụ:
+ Bay, thước nhôm 2.5m, thước thủy 1.2m, dụng cụ rà bộp, dây dọi, bàn chà, ni vô,
thước ke góc, thước kéo 5m…
+
+
+
+

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 238