Tải bản đầy đủ
Tính toán nút khung

Tính toán nút khung

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Ta có = = 0.548 > 0.5
 Bố trí thép neo vào cột 1 đoạn 30d = 660 kể từ mép dầm dưới.
D4

Ø8a100

17

2Ø25

2Ø28

6
2Ø20 9

Ø8a150 D5
2Ø22
5
2Ø28
D3

Ø8a200

17

F
KC-01

NÚT BIÊN
b. Nút biên thay đổi tiết diện cột

Thép dương của dầm được kéo neo vào cột một đoạn max(10d,200)
Thép âm của dầm neo vào cột đoạn neo lan góc uốn cong có r > 10d(1-l1/lan)
Thép cột : xét tỷ số = 0.2 > 1/6
 Thép cột dưới bắt lên đến dầm thì cắt và neo vào dầm đoạn 10d

Đặt cốt thép chờ để nối thép cột trên

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 191

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

11
D4

CHUNG CƯ NGỌC

2Ø18
Ø8a100

2Ø28
2Ø22

1'
4

Ðai gia
cu? ng

D4
11

Ø8a200
2Ø18

Ø8a150
2Ø25

D5

3

D
KC-01

NÚT BIÊN THAY ĐỔI TIẾT DIỆN CỘT

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 192

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

CHƯƠNG VI. TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ
I. VỊ TRÍ, MẶT BẰNG, MẶT CẮT CẦU THANG
1. Vị trí
Thang bộ nằm ở chính giữa tòa nhà, đối diện lõi thang máy
Xung quanh thang bộ là 3 vách cứng tạo thành hình chữ U

b

a

a

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 193

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

2. Mặt bằng, mặt cắt cầu thang

Cầu thang bộ có mặt bằng mặt cắt như sau

MẶT BẰNG CẦU THANG BỘ

MẶT CẮT CẦU THANG BỘ
II.

LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC SƠ BỘ
1. Bản thang

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 194