Tải bản đầy đủ
Cột trục A tầng 1,2,3

Cột trục A tầng 1,2,3

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

+ Sử dụng bê tông cấp độ bền B30 thép CII có ξR = 0.573
x = = = 31.38 cm
+ ξR.h0 = 0.573. 46 = 26.358 cm < x = 31.38 cm
 Nén lệch tâm bé

+ Xác định lại x theo công thức gần đúng
x = với

= = 0.682
ε = = = 0.767
n=

γa = = 0.913
Thay số vào ta có x = 30.46 cm
Diện tích cốt thép được tính theo công thức
As =

=

As = 12.3 cm2
 Chọn 4Ø20 có As = 12.56 cm2.

Với cặp nội lực thứ 2,3
Nmax = 3104.94 KN
M = 354 KN.m
Tính toán tương tự ta có được As = 14.65 cm2.
Từ đó ta chọn 4 Ø22 As = 15.2 cm2 là thỏa mãn.
Kết quả tính toán cho các cột khác tương tự được ghi trong bảng sau

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 188

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

CHUNG CƯ NGỌC

TRANG 189

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

2. Tính toán cốt đai cho cột

Đường kính cốt đai
Øaw (Ømax/4, 5 mm) = 7.5 mm . Chọn cốt đai đường kính 8mm nhóm CI
Khoảng cách cốt đai ‘s’:
+ Trong đoạn nối chồng cốt thép dọc
s (10 Ømin, 500) = 10.16 =160 mm chọn s = 100mm
+ Trong đoạn còn lại lấy
s (15 Ømin, 500) = 15.16 =240 mm Chọn s = 200mm
3.Các mặt cắt ngang cột
D5

Ø8a200 13' 2Ø22

3Ø25

3Ø25
16
2Ø28

Ø8a200 10' 2Ø25
D3

16''

3Ø25
10

3Ø28

3Ø28

D'3 Ø8a400

10

13

3Ø25

D'5 Ø8a400

3Ø25

2Ø28

13

TR? C D

TR? C B

TR? C A

CỘT TẦNG 1,2,3
11

2Ø18

D3

Ø8a200

2Ø18

11

TR? C A

13''

2Ø25

D3

Ø8a200

2Ø25

TR? C B

13''

17

2Ø22

D3

Ø8a200

2Ø22

17

TR? C D

CỘT TẦNG 4,5,6
4. Tính toán nút khung
a. Nút khung biên trên cùng

Nút biên trên cùng là giao của cột tầng 11 trục A với dầm tầng 11. Xét tỷ số
với e0 là độ lệch tâm của cột trục A tầng 11,h là chiều cao cột
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 190

16

16'

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Ta có = = 0.548 > 0.5
 Bố trí thép neo vào cột 1 đoạn 30d = 660 kể từ mép dầm dưới.
D4

Ø8a100

17

2Ø25

2Ø28

6
2Ø20 9

Ø8a150 D5
2Ø22
5
2Ø28
D3

Ø8a200

17

F
KC-01

NÚT BIÊN
b. Nút biên thay đổi tiết diện cột

Thép dương của dầm được kéo neo vào cột một đoạn max(10d,200)
Thép âm của dầm neo vào cột đoạn neo lan góc uốn cong có r > 10d(1-l1/lan)
Thép cột : xét tỷ số = 0.2 > 1/6
 Thép cột dưới bắt lên đến dầm thì cắt và neo vào dầm đoạn 10d

Đặt cốt thép chờ để nối thép cột trên

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 191