Tải bản đầy đủ
Tĩnh tải tầng mái

Tĩnh tải tầng mái

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

4

CHUNG CƯ NGỌC

g4m
1. Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác :
g4 = 722 x (2.865 – 0.26) = 1880.8
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625
g4 = 1880.8 x 0.625 = 1175.5

1362.8
1175.5

TĨNH TẢI TẬP TRUNG - daN/m
STT
1

Loại tải trọng và cách tính toán

Kết quả

GA
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A dưới dạng

hình thang với tung độ lớn nhất :
g1A = 722 x ( 3.35/2-0.15) = 1101.1
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79
g1A = 0.79 x 1101.1 = 869.8
Quy về tập trung tại cột trục A :
G1A= 869.8 x 4.65 / 2 = 2022.4
2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm chính trục A dưới
dạng hình thang với tung độ lớn nhất:
g2A = 722 x ( 3.35/2-0.15) = 1101.1
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/3.4 = 0.49. Do đó k = 0.64
g1A = 0.64 x 1101.1 = 704.7
Quy về tập trung tại A :
G2A= 704.7 x 3.4 / 2 = 1197.9
3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng
tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền về cột
A:
- Tam giác
g3Atg = 722 x ( 3.35/2-0.11) = 1129.9
Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
g3Atg = 0.625 x 1129.9 = 706.2
- Hình thang
g3Aht = 722 x ( 3.24/2-0.15) = 1061.3
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

2022.4

1197.9

TRANG 43

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64
g3Aht = 0.64 x 1061.3 = 679.3
Quy về tập trung ở A:
G3A= [(706.2 + 679.3) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 1070.3
4. Do trọng lượng tường chắn mái :
G4A = 296 x 1.2 x (4.65/2 + 3.4) = 2033.5
Cộng và làm tròn:
GA= G1A + G2A + G3A + G4A = 6324.1
2

1070.3
2033.5
6324.1

GA’
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A’ dưới dạng

hình thang với tung độ lớn nhất :
g1A’ = 722 x (1.435+1.42) = 2061.3
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79
g1A’ = 0.79 x 2061.3 = 1628.4
Quy về tập trung tại cột trục A’ :
G1A’= 1628.4 x 4.65 / 2 = 3786.1
2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm phụ trục A’ dưới dạng
hình thang với tung độ lớn nhất:
- Phần 1
g2A’ht1 = 722 x ( 3.35/2-0.11) = 1129.9

3786.1

Đổi ra phân bố đều: k = 0.64 (giống mục 3 GA)
g2A’ht1 = 0.64 x 1129.9 = 723.2
-

Phần 2

g2A’ht2 = 722 x ( 3.1/2-0.11) = 1039.7
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.1/3.4 = 0.46. Do đó k = 0.67
g2A’ht2 = 0.67 x 1039.7 = 696.6
Quy về tập trung tại A :
G2A’= (723.2+696.6) x 3.4 = 4827.3
3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng
tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền về cột
A’:
- Tam giác
g3A’tg = 722 x ( 3.35/2-0.11) = 1129.9
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

4827.3

TRANG 44

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
g3A’tg = 0.625 x 1129.9 = 706.2
- Hình thang
g3A’ht = 722 x ( 3.24/2-0.11) = 1090.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64
g3A’ht = 0.64 x 1090.2 = 697.7
Quy về tập trung ở A:
G3A’= [(706.2 + 697.7) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 1084.5
4. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng
2 tam giác,thông qua dầm chính truyền về trục cộc A’:
g4A’ = 722 x (3.1 – 0.22) = 2079.3
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625:
g4A’ = 0.625 x 2079.3 = 1299.6
Quy về tập trung ở A’:
G4A’= 1299.6 x 3.1/4 = 1007.2
Cộng và làm tròn:
GA’= G1A’ + G2A’ + G3A’ + G4A’ = 10705.1
3

1084.5

1007.2
10705.1

GB
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục B dưới dạng

2 hình thang với tung độ lớn nhất :
- Hình thang 1
g1B1 = 722 x 1.763 = 1272.9
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.785/4.65 = 0.41. Do đó k = 0.74
g1B1 = 0.74 x 1272.9 = 942
- Hình thang 2
g1B2 = 722 x 1.42 = 1025.24
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.1/4.65 = 0.34. Do đó k = 0.808
g1B2 = 0.808 x 1025.24 = 828.4
Quy về tập trung tại cột trục B :
G1B= (942 + 828.4)x 4.65/2 = 4116.2
2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm phụ trục B dưới dạng
hình thang với tung độ lớn nhất:
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

4116.2

TRANG 45

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

-

CHUNG CƯ NGỌC

Phần 1
g2Bht1 = 722 x 1.49 = 1075.78

Đổi ra phân bố đều: k = 0.71 (giống mục 3 GA)
g2Bht1 = 0.71 x 1075.78 = 763.8
-

1462.8

Phần 2

g2Bht2 = 722 x 1.57= 1133.5
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.4/3.785 = 0.45. Do đó k = 0.69
g2Bht2 = 0.69 x 1133.5 = 782.1
Quy về tập trung tại B :
G2B= (763.8+782.1) x 3.785/ 4 = 1462.8
3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm chính dưới

dạng tam giác và hình thang dồn về cột trục B:
- Tam giác
g3Btg = 722 x ( 3.4/2-0.15) = 1119.1
Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
g3Btg = 0.625 x 1119.1 = 699.4
- Hình thang
g3Bht = 722 x ( 3.1/2-0.11) = 1039.7
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.1/3.4 = 0.46. Do đó k = 0.67
g3Bht = 0.67 x 1039.7696.6 = 696.6
Quy về tập trung ở B:
G3B= (699.4+696.6)x 3.4 = 4746.4
4. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng
2 tam giác,thông qua dầm chính truyền về trục cộc B:
g4B = 722 x (3.1 – 0.22) = 2079.4
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625:
g4B = 0.625 x 2079.4 = 1299.6
Quy về tập trung ở A’:
G4B= 1299.6 x 3.1/4 = 1007.2
Cộng và làm tròn:
GB= G1B + G2B + G3B + G4B = 11331.6

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

4746.4

1007.2
11332.6

TRANG 46

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

GC
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục C dưới dạng

4

5

2 hình thang với tung độ lớn nhất :
- Hình thang 1
g1C1 = 722 x 1.763 = 1272.9
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.785/4.65 = 0.41. Do đó k = 0.74
g1C1 = 0.74 x 1272.9 = 941.9
- Hình thang 2
g1C2 = 722 x 1.31 = 945.8
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 2.885/4.65 = 0.31. Do đó k = 0.84
g1C2 = 0.84 x 945.8 = 794.5
Quy về tập trung tại cột trục C :
G1C= (941.9 + 794.5)x 4.65/2 = 4037.1
2. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ trục C
dưới dạng tam giác và hình thang,sau đó dồn về khung trục
7:
- Tam giác
g2Ctg = 722 x ( 3.4/2-0.15) = 1119.1
Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
g2Ctg = 0.625 x 1119.1 = 699.4
- Hình thang
g2Cht = 722 x 1.31 = 945.8
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 2.865/3.4 = 0.42. Do đó k = 0.72
g2Cht = 0.72 x 945.8 = 681
Quy về tập trung ở C:
G2C= (699.4+681)x 3.4/2 = 2346.7
Cộng và làm tròn:
GC= G1C + G2C = 6383.8

4037.1

2346.7
6383.8

GD
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục D dưới dạng

hình thang với tung độ lớn nhất :
g1D = g1C2 = 722 x 1.31 = 945.8
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 47

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 2.885/4.65 = 0.31. Do đó k = 0.84
g1D = 0.84 x 945.8 = 794.5
Quy về tập trung tại cột trục D :
G1D= 794.5x 2 x 4.65/2 = 3694.4
(do đối xứng nên nhân đôi)
2. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm chính dưới
dạng hình thang dồn về cột trục D:
g2Cht = 722 x 1.31 = 945.8
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 2.865/3.4 = 0.42. Do đó k = 0.72
g2Cht = 0.72 x 945.8 = 681
Quy về tập trung ở D:
G2D= 681 x 2 x 3.4/2 = 2315.5
Cộng và làm tròn :
GD= G1D + G2D = 6009.9

3694.4

2315.5
6009.9

Từ tính toán ta có sơ đồ tải trọng tĩnh tải như sau

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 48

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

CHUNG CƯ NGỌC

TRANG 49

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

3. Hoạt tải

HOẠT TẢI PHÂN BỐ - daN/m
ST
T

Loại tải trọng và cách tính toán

Kết quả

p1,p1m

1

Do trọng lượng sàn mái truyền vào dưới dạng tam giác với
tung độ lớn nhất : p1 = p’1 + p’’1 =
260 x ( 3.35-0.26) = 803.4
p1m = p’1 + p’’1 =
97.5 x ( 3.35-0.26) = 301.3
Đổi ra phân bố đều với k = 5/8 = 0.625:
p1 = 0.625 x 803.4 = 501.1
p1m = 0.625 x 301.3 = 188.3

501.1
188.3

p2,p2m

2

3

Do trọng lượng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với
tung độ lớn nhất : p2 = 260 x (3.1-0.26) = 738.4
p2m = 97.5 x (3.1-0.26) = 276.9
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625
p2 = 738.4 x 0.625 = 461.5
p2m = 276.9 x 0.625 = 173.1

461.5
173.1

p3,g3m
Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ
lớn nhất:
p’3= 260 x (3.785 – 0.26)/2 = 458.3
p’3m= 97.5 x (3.785 – 0.26)/2 = 171.8
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625
p’3 = 458.3 x 0.625 = 286.4
p’3m = 171.8 x 0.625 = 107.4
Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung
độ lớn nhất :
p’’3= 260 x ( 3.4 – 0.26)/2 = 408.2
p’’3m= 97.5 x ( 3.4 – 0.26)/2 = 153.1
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 50

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

β = 0.5x 3.4/3.785 = 0.45. Do đó k = 0.69
p’’3 = 408.2 x 0.69 = 281.7
p’’3m= 153.1 x 0.69 = 105.6
Cộng và làm tròn : p3 = 286.4+281.7 = 568.1
p3m= 107.4 + 105.6 = 213

4

p4m,p4
Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác :
p4 = 260 x (2.865 – 0.26) = 677.3
p4m= 97.5 x (2.865 – 0.26) = 254
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625
p4 = 677.3 x 0.625 = 423.3
p4m= 254 x 0.626 = 158.75

CHUNG CƯ NGỌC

568.1
213

423.3
158.75

HOẠT TẢI TẬP TRUNG - daN/m
ST
T

Loại tải trọng và cách tính toán

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

Kết quả

TRANG 51

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

1

CHUNG CƯ NGỌC

PA
1. Do hoạt tải sàn truyền vào dầm chính trục A dưới dạng

hình thang với tung độ lớn nhất :
p1A = 260 x ( 3.35/2-0.15) = 396.5
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79
p1A = 0.79 x 396.5 = 313.2
Quy về tập trung tại cột trục A :
P1A= 313.2 x 4.65 / 2 = 728.3
Tương tự cho sàn mái (với pm = 97.5)
P1Am= 273.1
2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm chính trục A dưới
dạng hình thang với tung độ lớn nhất:
p2A = 260 x ( 3.35/2-0.15) = 396.5
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/3.4 = 0.49. Do đó k = 0.64
p1A = 0.64 x 396.5 = 253.76
Quy về tập trung tại A :
P2A= 253.76 x 3.4 / 2 = 431.4
Tương tự cho mái :
P2Am = 161.8
3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới dạng
tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền về cột
A:
- Tam giác
p3Atg = 260 x ( 3.35/2-0.11) = 406.9
Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
p3Atg = 0.625 x 406.9 = 254.3
- Hình thang
p3Aht = 260 x ( 3.24/2-0.15) = 383.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64
p3Aht = 0.64 x 382.2 = 244.6
Quy về tập trung ở A:
P3A= [(706.2 + 679.3) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 385.4
Tương tự cho mái
P3m= 144.5
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

728.3
273.1

431.4
161.8

385.4
144.5

TRANG 52

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Cộng và làm tròn:
PA= P1A + P2A + P3A = 1545.1
PA= P1Am + P2Am + P3Am = 579.4

1545.1
579.4

2

PA’
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A’ dưới

dạng hình thang với tung độ lớn nhất :
p1A’ = 260 x (1.435+1.42) = 742.3
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 53