Tải bản đầy đủ
Chiều cao công trình bé hơn 40m, nên không phải tính thành phần gió động. ở đây ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Chiều cao công trình bé hơn 40m, nên không phải tính thành phần gió động. ở đây ta chỉ quan tâm tới thành phần gió tĩnh.

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUNG CƯ NGỌC

SƠN
KHÓA 2012-2017

Với những độ cao trung gian thì hệ số k được xác định bằng nội suy tuyến tính.
W thực tế thay đổi liên tục theo độ cao, nhưng để đơn giản cho tính toán, ta coi tải
trọng gió tĩnh W là phân bố trên mỗi tầng.
PHÍA ĐÓN GIÓ
Tần
g

n

H
(m)

W0(T/m2)

C

Z(m)

k

WTT(T/m)

1

1.2

4.95

0.155

0.8

4.95

0.80
0

0.109

2

1.2

3.3

0.155

0.8

8.25

0.89
2

0.508

3

1.2

3.3

0.155

0.8

11.55

1.00
0

0.356

4

1.2

3.3

0.155

0.8

14.8
5

1.05
3

0.317

5

1.2

3.3

0.155

0.8

18.15

1.09
6

0.330

6

1.2

3.3

0.155

0.8

21.4
5

1.12
9

0.340

7

1.2

3.3

0.155

0.8

24.7
5

1.15
9

0.349

8

1.2

3.3

0.155

0.8

28.05

1.18
9

0.358

9

1.2

3.3

0.155

0.8

31.3
5

1.21
8

0.367

10

1.2

3.3

0.155

0.8

34.6
5

1.23
9

0.373

11

1.2

3.3

0.155

0.8

37.9
5

1.25
8

0.379

PHÍA KHUẤT GIÓ
Tần
g

n

H (m)

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

W0(T/m2)

C

Z(m)

k

WTT(T/m)

TRANG 28

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUNG CƯ NGỌC

SƠN
KHÓA 2012-2017
1

1.2

1.5

0.155

0.6

4.95

0.800

0.082

2

1.2

6.25

0.155

0.6

5.5

0.892

0.381

3

1.2

3.9

0.155

0.6

10

1.000

0.267

4

1.2

3.3

0.155

0.6

13.3

1.053

0.238

5

1.2

3.3

0.155

0.6

16.6

1.096

0.247

6

1.2

3.3

0.155

0.6

19.9

1.129

0.255

7

1.2

3.3

0.155

0.6

23.2

1.159

0.262

8

1.2

3.3

0.155

0.6

26.5

1.189

0.268

9

1.2

3.3

0.155

0.6

29.8

1.218

0.275

10

1.2

3.3

0.155

0.6

33.1

1.239

0.280

11

1.2

3.3

0.155

0.6

36.4

1.258

0.284

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 29

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUNG CƯ NGỌC

SƠN
KHÓA 2012-2017

CHƯƠNG III. DỒN TẢI TRỌNG LÊN KHUNG TRỤC 7
I. SƠ ĐỒ KẾT CẤU VÀ SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 7

SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 7

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 30

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUNG CƯ NGỌC

SƠN
KHÓA 2012-2017

SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 7
II.

SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 31