Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG III. CÁC CÔNG TÁC CHÍNH

CHƯƠNG III. CÁC CÔNG TÁC CHÍNH

Tải bản đầy đủ

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

30.42

0.11

3.35

14.99

0.22

3.3

39.28

0.11

4.32

43.56

0.22

9.58

0

0.11

0

78.83

0.22

17.34

0

0.11

0

82.64

0.22

18.18

0

0.11

0

20.19

0.22

4.44

0

0.11

0

48.55

0.22

10.68

0

0.11

0

Trc 4

71.98

0.22

15.83

Trc 4

0

0.11

0

69.48

0.22

15.3

0

0.11

0

37.67

0.22

8.29

0

0.11

0

0

0.22

0

0

0.11

0

83.64

0.22

18.4

Trc E

Trc G

Trc H

Trc 1

Trc 2

Trc 3

Trc 5

Trc 6

Trc 7
Trc 8
SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 235

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

2-11

Trc A

Trc B

Trc C

Trc D

Trc E

Trc G

Trc H

Trc 1

Trc 2

Trc 3
Trc 4
SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

CHUNG C NGC

0

0.11

0

43.89

0.22

9.66

20.72

0.11

2.28

65.1

0.22

14.31

65.65

0.11

7.22

0

0.22

0

86.82

0.11

9.55

46.8

0.22

10.3

0

0.11

0

0

0.22

0

86.82

0.11

9.55

65.1

0.22

14.31

65.65

0.11

7.22

43.89

0.22

9.66

20.72

0.11

2.28

39.89

0.22

8.77

26.78

0.11

2.95

18.88

0.22

4.15

32.1

0.11

3.53

29.78

0.22

6.55

0

0.11

0

54.59

0.22

12

TRANG 236

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

0

0.11

0

54.59

0.22

12

0

0.11

0

29.78

0.22

6.55

0

0.11

0

18.88

0.22

4.15

32.1

0.11

3.53

39.89

0.22

8.77

26.78

0.11

2.95

34.8

0.22

7.66

0

0.11

0

34.8

0.22

7.66

0

0.11

0

10.26

0.22

2.26

41

0.11

4.51

Chn mỏi

125.04

0.22

27.51

Sờ nụ

48.79

0.11

5.37

Trc 5

Trc 6

Trc 7

Trc 8

Trc 4

Trc 5
Mỏi
ng KT

2. K thut cụng tỏc xõy tng.
a. Cụng tỏc chun b
- Vn chuyn vt liu (ng vn chuyn) v khu vc tp kt vt liu.
- B trớ ngun lc (th chớnh, th ph)
- B trớ mỏy trn, ch trn va, ngun nc.
- Cỏc l ch (ng ng nc, thụng hi, trang trớ)
- Liờn kt cỏc khung ca (nu cú);
- Nguyờn tc xõy;
- Phng phỏp kim tra, nghim thu;
SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 237

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

- Bin phỏp v sc khe an ton v mụi trng;
- K hoch:
+ K hoch nghim thu v thớ nghim, cỏc cụng vic nghim thu v thớ nghim cn

c chun b chi tit cỏc yờu cu kim tra t c cht lng tt. K hoch ny
gm cỏc trỏch nhim mi bờn, phng phỏp kim tra trong quỏ trỡnh v cui cựng
ca cụng tỏc xõy phi c chun b.
+ Trc khi bt u cụng tỏc xõy, iu quan trng i vi cỏc bờn liờn quan lp k
hoch v tha thun v phng phỏp xõy thớch hp nh tiờu chun k thut, chun
b b mt, trỡnh t cụng vic.
- Chun b vt liu:
+ Gch xõy phi m bo yờu cu v cng , quy cỏch, tiờu chuõn k thut nh quy
nh v m bo cht lng
+ Gch phi xp ngay ngn v khụng c mc rờu, mc, bn;
+ Gch phi c lm m (xõy b ngõm) m bo gch khụng hỳt nc ca va
xõy
+ S dng viờn gch na c sn xut t nh mỏy hoc dựng mỏy ct, khụng dựng
bay cht gch nguyờn thnh gch na.

Cp phi va xõy phi c T vn giỏm sỏt v Ch u t chp nhn;
Vt liu lm va phi m bo yờu cu k thut (cú kt qu thớ nghim);
Phõn loi va xõy tng trong v ngoi (nu dựng va khỏc nhau);
Va v ph gia phi cú mỏc v tiờu chun k thut tha món yờu cu thit k (cú kt
qu thớ nghim);
+ Va phi c bo v m khi tip xỳc vi nhit ;
+ Xp to n hi u tng (nu cú yờu cu) phi m bo yờu cu, tiờu chuõn k
thut;
+ Thanh np gúc (nu cú yờu cu) phi m bo yờu cu, tiờu chun k thut.
- Chun b dng c:
+ Bay, thc nhụm 2.5m, thc thy 1.2m, dng c r bp, dõy di, bn ch, ni vụ,
thc ke gúc, thc kộo 5m
+
+
+
+

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 238

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ Chun b mỏy trn,
+ Chun b dng c cha va xõy.
- Chun b mt bng:
+ Chun b ch vt liu: bói cha vt liu phi khụ rỏo, sch, thoỏt nc tt, cỏc vt
+
+
+
+

liu ri khụng ln ln vi nhau;
Dn ng vn chuyn vt liu;
B trớ cỏc v trớ t mỏy trn cho cỏc tng xõy khi lng ln;
Chun b ch trn va xõy t, chun b ngun nc thi cụng;
Xỏc nh v kim tra tim, mc, v trớ xõy;

+ c ly thộp rõu (khoan cm thộp rõu dựng sika liờn kt);

+ V sinh lm sch v trớ xõy trc khi xõy;

- Gin giỏo thi cụng:
+ Gin giỏo phi m bo n nh, bn vng ỳng yờu cu k thut an ton, chu c

trng lng ca ngi xõy, vt liu v va xõy;
+ Li che chn khi xõy trờn cao;
SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 239

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ Gin giỏo chng khụng c da vo tng ang xõy, gin giỏo phi cỏch tng

ang xõy ớt nht l 0.05m.
b. Yờu cu k thut v trỡnh t xõy
- Yờu cu
+ Ngang - bng; ng - thng; mt phng; gúc vuụng; mch khụng trựng; thnh mt
khi c chc;
+ Tt c cỏc mch va trong khi xõy phi y va, phi u v c chc;
+ H thng ngm xuyờn tng, õm tng phi c lp t;
+ Khi xõy gch, chiu dy trung bỡnh ca mch va ngang l 12mm, chiu dy ny
khụng nh hn 8mm v khụng ln hn 15mm. Chiu dy trung bỡnh ca mch va
ng l 10mm, chiu dy ny khụng nh hn 8mm v khụng ln hn 15mm. Cỏc
mch va ng phi so le nhau ớt nht 50mm.

- Trỡnh t xõy
+ Trỏt mt lp h du to liờn kt gia gch v b mt tip giỏp (dm, ct, sn);
+ Tri va lp di di 15 20mm; dy 5 10mm;
+ t cỏc viờn gch lm mc;
+ Xõy mt lp kim tra tim cote;
+ Tri va liờn tc xõy hng k tip, khi xõy xong mi hng, phi kim tra

ngang, bng, cao ca cỏc hng ó xõy.

+ Thng cú hai cỏch xõy l 3 dc 1 ngang hay 5 dc 1 ngang

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 240

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ Khi xõy tng gch phi m bo nguyờn tc trờn n dõy, di n mớ

trờn n dõy cú ngha l cnh trờn ca viờn gch phi theo sỏt dõy cng, v trớ ca dõy
cng thng cao hn cnh viờn gch na lng mt ớt cho dõy cú th rỳng ng theo
mt ngang, khi b vừng cng d phỏt hin.
di n mớ cú ngha l cnh di ca viờn gch phi thng u vi cnh trờn ca
viờn gch lp di.

+ ngang bng, thng ng ca mt bờn v cỏc gúc trong khi xõy gch ỏ phi

c kim tra ớt nht 2 ln trong mt on cao t 0.5m n 0.6m.

+ Khi tm ngng xõy phi m git.
+ Nu xõy tip lờn tng c thỡ cn phi v sinh ti nc tng c trc khi xõy tip;
SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 241

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ v trớ tip giỏp gia tng v dm thỡ phi xõy xiờn, xõy bng gch inh ng thi

cỏc l trng phi mit h k nhm trỏnh trng hp nt mộp tip giỏp ca tng
vi d dm;

+ Khi xõy chỳ ý cha nhng l trng trờn tng lp dng ca, lam giú
+ V sinh sau khi xõy xong: sau khi xõy xong phi lm sch mt tng ngay, nu

khụng va s ụng cng, v sau rt khú lm sch, gõy khú khn cho vic trỏt v
trang trớ sau ny.

- Bo dng khi xõy:
+ Khi xõy phi c lm m (ti nc) ớt nht 7 ngy;

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 242

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

+ Trỏnh cỏc lc va chm vo khi xõy;
+ Khụng c cht ti lờn khi xõy khi khi xõy cha t cng .
- Nhng im cn lu ý:
+ Xõy hng gch nh v chõn tng (tng dy 200mm) khụng nờn xoay gch ngang
+

+
+

+

+

+

+
c.

trỏnh hin tng thm nc (leo nc chõn tng) thụng qua cỏc l gch.
i vi tng biờn (tng dy 200mm) khi xõy hng gch inh cõu ngang tht vo
(lin mt trong) sau ú trỏm y h lin mt ngoi trỏnh hin tng thm nc t
bờn ngoi vo thụng qua cỏc l gch.
Khong trng cỏc l m (kớch thc theo bn v hon thin kin trỳc) khi xõy (hoc
bờ tụng) ch l m phi cng thờm kớch thc lp h tụ:
L m cú (khung bao):
Kớch thc chiu ngang, chiu cao (ph bỡ khung bao khụng phi li i) cng
rng thờm 50-60mm.
Kớch thc chiu cao (ph bỡ nh khung bao li i) khi bờ tụng hay gỏc
lanh tụ cng cao thờm 25-30mm.
L m khụng (khung bao):
Kớch thc chiu ngang, chiu cao (khụng phi li i) cng rng thờm 40-50mm.
Kớch thc chiu cao li i ( bờ tụng hay gỏc lanh tụ) cng cao thờm 2025mm.
i vi chõn tng bao quanh hp gen, chõn tng bao quanh ng k thut M&E
trờn sõn thng (mỏi), chõn tng chung quanh cu thang lờn sõn thng (mỏi),
chõn tng parapet bờn ngoi (ban cụng, sõn thng): cn phi bờ tụng chõn
tng cao hn mt sn hon thin (theo cao kin trỳc) h100mm;
Xõy tng hp gen nờn xõy cao ti trn bờ tụng trỏnh hin tng mựi hụi khớ
thy b hỳt ngc tr li lan ta ra trn thụng qua cỏc l m, l ốn...a xung cỏc
phũng.
Nu tng parapet xõy gch, nh tng nờn lp bờ tụng ging trỏnh hin
tng nt tng.
Mt s bn v

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 243

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

biện phá p xây t ờ ng g ạ c h
c hè n khung bê tô ng c ố t thép

g ạ c h xây c hè n

khun g
bê tô n g c ố t thép

thao tá c xây g ạ c h

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

TRANG 244

THUYT MINH N TT NGHIP
SN
KHểA 2012-2017

CHUNG C NGC

biện phá p bắc g iá o xây tƯ ờ ng g ạ c h

tƯ ờ ng xây

d ây l è o

sàn c ô ng tá c

Giá o c ô ng tá c

trì
nh tự xây tƯ ờ ng g ạ c h

c a o độ mặt sà n

độ c a o đỉ
n h t ờ ng

má n g đựn g v ữa g ạ c h

bắc vá n xây
g iá o c ô n g tá c

t ờ n g xây
xây khô n g dá o

đợ t 1

má n g đựn g vữa

SVTH : Lấ VN THUYT
MSSV : 9873.57 LP 57XD7

gạ ch

TRANG 245