Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG III. DỒN TẢI TRỌNG LÊN KHUNG TRỤC 7

CHƯƠNG III. DỒN TẢI TRỌNG LÊN KHUNG TRỤC 7

Tải bản đầy đủ

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUNG CƯ NGỌC

SƠN
KHÓA 2012-2017

SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG TRỤC 7
II.

SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 31

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC SƠN

SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI KHUNG TRỤC 7

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 32

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHÓA 2012-2017

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

CHUNG CƯ NGỌC SƠN

TRANG 33

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

III. TĨNH TẢI
1. Tầng 2-11

Sơ đồ truyền tải tĩnh tải tầng 2-11

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 34

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Tải trọng phân bố từ sàn truyền lên dầm khung trục 7 dưới dạng hình thang và tam
giác. Bằng cách gần đúng quy đổi tải trọng về phân bố đều như sơ đồ trên.
Kết quả tính toán cụ thể như bảng sau
TĨNH TẢI PHÂN BỐ - daN/m
ST
T

Loại tải trọng và cách tính toán

Kết quả

g1
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với

1

tung độ lớn nhất : g1 = g’1 + g’’1 =
527.2 x ( 3.35-0.3) = 1608
Đổi ra phân bố đều với k = 5/8 = 0.625:
g1 = 0.625 x 1608 = 1005
2. Do tải trọng tường 110 truyền vào : 600.9
Cộng và làm tròn: 1005+ 600.9 = 1605.9

1005
600.9
1605.9

g2
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với

2

3

tung độ lớn nhất : g2 = 527.2 x (3.1-0.3) = 1476.2
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625
g2 = 1476.2 x 0.625 = 922.6
2. Do trọng lượng tường 220 truyền vào : 1043.4
Cộng và làm tròn : 1043.4 + 922.6 = 1966
g3
1. Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung
độ lớn nhất:
g’3= 527.2 x (3.785 – 0.3)/2 = 918.6
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625
g’3 = 918.6 x 0.625 = 574.1
2. Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung
độ lớn nhất :
g’’3= 527.2 x ( 3.4 – 0.3)/2 = 817.6
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.4/3.785 = 0.45. Do đó k = 0.69
g’’3 = 817.6 x 0.69 = 564.1

SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

922.6
1043.4
1966

574.1

564.1
TRANG 35

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Cộng và làm tròn : 574.1 + 574.1 = 1138.2

4

g4
1. Do tải trọng sàn truyền vào dưới dạng tam giác :
g4 = 527.2 x (2.885 – 0.3) = 1362.8
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625
g4 = 1362.8 x 0.625 = 851.8

1138.2

1362.8
851.8

Chú ý : Để đơn giản tính toán, ta xem những ô sàn có tường xây lên trên sẽ có tải phân
bố tăng 50 daN/m2. Những sàn có tường xây này sẽ tính toán với tải trọng g = 527.2 +
50 = 577.2 daN/m2.
TĨNH TẢI TẬP TRUNG - daN/m
ST
T
1

Loại tải trọng và cách tính toán

Kết quả

GA
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A dưới

dạng hình thang với tung độ lớn nhất :
g1A = 527.2 x ( 3.35/2-0.15) = 804
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79
g1A = 0.79 x 804 = 635.2
Quy về tập trung tại cột trục A :
G1A= 635.2 x 4.65 / 2 = 1476.75
2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm chính trục A dưới
dạng hình thang với tung độ lớn nhất:
g2A = 577.2 x ( 3.35/2-0.15) = 880.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/3.4 = 0.49. Do đó k = 0.64
g1A = 0.64 x 880.2 = 563.4
Quy về tập trung tại A :
G2A= 563.4 x 3.4 / 2 = 957.7
3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới
dạng tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền
về cột A:
- Tam giác
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

1476.75

957.7

TRANG 36

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

g3Atg = 577.2 x ( 3.35/2-0.11) = 903.3
Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
g3Atg = 0.625 x 903.3 = 564.6
- Hình thang
g3Aht = 577.2 x ( 3.24/2-0.15) = 848.5
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64
g3Aht = 0.64 x 848.5 = 543
Quy về tập trung ở A:
G3A= [(564.6 + 543) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 855.6
4. Do tải trọng tường 220 xây trên dầm chính trục A
G4A= 1043.4x4.65/2 = 2425.9
5. Do dầm chính vuông góc và dầm phụ truyền về:
G5A= 300x(2.2+1.57) + 165x1.545/2 = 1258.5
Cộng và làm tròn:
GA= G1A + G2A + G3A + G4A + G5A= 6974.4
2

855.6
2425.9
1258.5
6974.4

GA’
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục A’ dưới

dạng hình thang với tung độ lớn nhất :
g1A’ = 527.2 x (1.435+1.42) = 1505.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.35/4.65 = 0.36. Do đó k = 0.79
g1A’ = 0.79 x 1505.2 = 1189.1
Quy về tập trung tại cột trục A’ :
G1A’= 1189.1 x 4.65 / 2 = 2764.7
2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm phụ trục A’ dưới
dạng hình thang với tung độ lớn nhất:
- Phần 1
g2A’ht1 = 577.2 x ( 3.35/2-0.11) = 903.3

2764.7

Đổi ra phân bố đều: k = 0.64 (giống mục 3 GA)
g2A’ht1 = 0.64 x 903.3 = 578.1
-

Phần 2

g2A’ht2 = 577.2 x ( 3.1/2-0.11) = 831.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.1/3.4 = 0.46. Do đó k = 0.67
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 37

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

3.

4.

5.
6.

3

CHUNG CƯ NGỌC

g2A’ht2 = 0.67 x 831.2 = 556.9
Quy về tập trung tại A :
G2A’= (578.1+556.9) x 3.4 = 3859
Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới
dạng tam giác và hình thang, thông qua dầm chính truyền
về cột A’:
- Tam giác
g3A’tg = 577.2 x ( 3.35/2-0.11) = 903.3
Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
g3A’tg = 0.625 x 903.3 = 564.6
- Hình thang
g3A’ht = 577.2 x ( 3.24/2-0.11) = 848.5
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.24/3.35 = 0.49. Do đó k = 0.64
g3A’ht = 0.64 x 848.5 = 543
Quy về tập trung ở A:
G3A’= [(564.6 + 543) x (3.35-0.15-0.11)]/4 = 855.6
Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới
dạng 2 tam giác,thông qua dầm chính truyền về trục cộc
A’:
g4A’ = 577.2 x (3.1 – 0.22) = 1662.3
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625:
g4A’ = 0.625 x 1662.3 = 1038.9
Quy về tập trung ở A’:
G4A’= 1038.9 x 3.1/5 = 805.2
Do tải trọng tường 220 xây trên dầm chính trục A’
G5A’= 1043.4x4.65/2 = 2425.9
Do trọng lượng dầm chính vuông góc và dầm phụ :
G6A’= 165x(2.325+3.4) + 165x(3.35+3.1)/4= 1210.7
Cộng và làm tròn:
GA’= G1A’ + G2A’ + G3A’ + G4A’ + G5A’ + G6A’ = 11921.1

3859

855.6

805.2
2425.9
1210.7
11921.1

GB
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục B dưới

dạng 2 hình thang với tung độ lớn nhất :
- Hình thang 1
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

TRANG 38

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

g1B1 = 527.2 x 1.763 = 929.5
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.785/4.65 = 0.41. Do đó k = 0.74
g1B1 = 0.74 x 929.5 = 687.83
- Hình thang 2
g1B2 = 527.2 x 1.42 = 748.6
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.1/4.65 = 0.34. Do đó k = 0.808
g1B2 = 0.808 x 748.6 = 604.9
Quy về tập trung tại cột trục B :
G1B= (687.83 + 604.6)x 4.65/2 = 3004.9
2. Do tải trọng phân bố truyền vào dầm phụ trục B dưới dạng
hình thang với tung độ lớn nhất:
- Phần 1
g2Bht1 = 577.2 x 1.49 = 860.1

3004.9

Đổi ra phân bố đều: k = 0.71 (giống mục 3 GA)
g2Bht1 = 0.71 x 860.1 = 610.4
-

Phần 2

g2Bht2 = 577.2 x 1.57= 906.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.4/3.785 = 0.45. Do đó k = 0.69
g2Bht2 = 0.69 x 906.2 = 621.7
Quy về tập trung tại B :
G2B= (621.7+610.4) x 3.785/ 4 = 1165.9

1165.9

3. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm chính dưới

dạng tam giác và hình thang dồn về cột trục B:
- Tam giác
g3Btg = 577.2 x ( 3.4/2-0.15) = 894.7
Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
g3Btg = 0.625 x 894.7 = 559.2
- Hình thang
g3Bht = 577.2 x ( 3.1/2-0.11) = 831.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.1/3.4 = 0.46. Do đó k = 0.67
g3Bht = 0.67 x 831.2 = 556.9
Quy về tập trung ở B:
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

3794.7

TRANG 39

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

G3B= (559.2+556.9)x 3.4 = 3794.7
4. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ dưới
dạng 2 tam giác,thông qua dầm chính truyền về trục cộc
B:
g4B = 577.2 x (3.1 – 0.22) = 1662.3
Đổi ra phân bố đều với k = 0.625:
g4B = 0.625 x 1662.3 = 1038.9
Quy về tập trung ở A’:
G4B= 1038.9 x 3.1/4 = 805.2
5. Do tải trọng tường 220,110 xây trên dầm chính trục B
G5B= (1043.4x3.4+ 600.9x4.65)/2 = 1550.5
6. Do trọng lượng dầm truyền về:
G6B= 300x(2.325+3.4) + 165x(3.1+3.785)/4= 2001.5
Cộng và làm tròn:
GB= G1B + G2B + G3B + G4B + G5B+ G6B = 12322.7
4

805.2
1550.5
2001.5
12322.7

GC
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục C dưới

dạng 2 hình thang với tung độ lớn nhất :
- Hình thang 1
g1C1 = 577.2 x 1.763 = 1017.6
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 3.785/4.65 = 0.41. Do đó k = 0.74
g1C1 = 0.74 x 1017.6 = 753.1
- Hình thang 2
g1C2 = 527.2 x 1.31 = 690.6
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 2.885/4.65 = 0.31. Do đó k = 0.84
g1C2 = 0.84 x 690.6 = 580.1
Quy về tập trung tại cột trục C :
G1C= (1017.6 + 580.1)x 4.65/2 = 3713.5
2. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm phụ trục C
dưới dạng tam giác và hình thang,sau đó dồn về khung
trục 7:
- Tam giác
g2Ctg = 577.2 x ( 3.4/2-0.15) = 894.7
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

3713.5

TRANG 40

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
SƠN
KHÓA 2012-2017

CHUNG CƯ NGỌC

Đổi ra phân bố đều: k = 0.625
g2Ctg = 0.625 x 894.7 = 559.2
- Hình thang
g2Cht = 527.2 x 1.31 = 687.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 2.865/3.4 = 0.42. Do đó k = 0.72
g2Cht = 0.72 x 687.2 = 494.8
Quy về tập trung ở C:
G2C= (559.2+494.8)x 3.4/2 = 1791.8
3. Do tải trọng tường 110 xây trên dầm phụ trục C
G3C= 600.9x4.65/2 = 1397.1
4. Do trọng lượng dầm truyền về:
G4C= 165x(4.65+3.4)/2 = 664.1
Cộng và làm tròn:
GC= G1C + G2C + G3C+ G4C = 7566.5
5

1791.8
1397.1
664.1
7566.5

GD
1. Do trọng lượng sàn truyền vào dầm chính trục D dưới

dạng hình thang với tung độ lớn nhất :
g1D = g1C2 = 527.2 x 1.31 = 690.6
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 2.885/4.65 = 0.31. Do đó k = 0.84
g1D = 0.84 x 690.6 = 580.1
Quy về tập trung tại cột trục D :
G1D= 580.1x 2 x 4.65/2 = 2697.51
(do đối xứng nên nhân đôi)
2. Do tải trọng phân bố trên sàn truyền về dầm chính dưới
dạng hình thang dồn về cột trục D:
g2Cht = 527.2 x 1.31 = 687.2
Đổi ra phân bố đều với k = 1- 2β2 + β3 với
β = 0.5x 2.865/3.4 = 0.42. Do đó k = 0.72
g2Cht = 0.72 x 687.2 = 494.8
Quy về tập trung ở D:
G2D= 494.8 x 2 x 4.65/2 = 2300.8
3. Do tải trọng tường 220 xây trên dầm chính trục D:
G3D = 1043.4 x ( 4.65 + 3.4) / 2 = 4199.7
SVTH : LÊ VĂN THUYẾT
MSSV : 9873.57 – LỚP 57XD7

2697.5

2300.8
4199.7
1207.5
TRANG 41