Tải bản đầy đủ
VIII. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

VIII. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

Tải bản đầy đủ

TRNG I HC XY DNG
KHOA XY DNG DD&CN

* Phn y : C=
*Phn hỳt : C=
* Kớch thc cnh ca cụng trỡnh :
B=
L=

PHN KT CU
THUYT MINH N TT NGHIP

0.8
-0.6
24
56

(m)
(m)

(Y)
(X)

Phn tng hm nhụ cao, ta cú th gp chung vi ti trng giú tỏc dng lờn gỏc lng tin cho
vic tớnh toỏn cng nh thiờn v an ton.
Ti trng giú tp trung tỏc dng lờn u ct c tớnh bng cụng thc :
S=g*Wo*k*L*(EI1/EI)*CiHi
Phớa y : S=1.2*125*1.28*56*0.087*0.8*0.8=443.61(daN)
Phớa hỳt : Sh==1.2*125*1.28*56*0.087*0.6*0.8=332.7(daN)
GVHD: LI VN THNH
SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4

Trang 74

TRNG I HC XY DNG
KHOA XY DNG DD&CN

IX.

PHN KT CU
THUYT MINH N TT NGHIP

TNH TON KHUNG BNG PHN MM :
S dng chng trỡnh tớnh toỏn kt cu SAP tớnh toỏn ni lc cho khung vi s phn
t dm ct nh hỡnh trờn.

S liu u ra c xut di dng biu trc quan v bng cỏc giỏ tr ni lc ca cỏc phn
t. Ti õy ta tin hnh t hp ni lc cho cỏc phn t dm ct ca khung. T hp ni lc:
T ni lc xut ra t phn mm, ta tin hnh lp cỏc bng t hp ni lc cho dm v ct.
Vi phn t dm : Tin hnh t hp ni lc cho 3 tit din (hai tit din u dm, mt
tit din gia dm.)
Vi phn t ct : Tin hnh t hp ni lc cho hai tit din. (mt tit din chõn ct, mt
tit din nh ct).
S NHP VO SAP:

GVHD: LI VN THNH
SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4

Trang 75

TRNG I HC XY DNG
KHOA XY DNG DD&CN

PHN KT CU
THUYT MINH N TT NGHIP

A. S TI TRNG
-Tnh ti:

GVHD: LI VN THNH
SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4

Trang 76

1
0
6
8
9
.
7

1
2
2
3
8

1
0
6
0
6
.
5

9
7
7
5
.
7

1
3
2
7
6
.
9

9
7
7
5
.
7

9
7
7
5
.
7

1
0
6
0
6
.
5
1
0
6
0
6
.
5

9
7
7
5
.
7

1
0
6
0
6
.
5
1
0
6
0
6
.
5

9
7
7
5
.
7

1
0
6
0
6
.
5
1
0
6
0
6
.
5

9
7
7
5
.
7

1
0
6
8
9
.
7

1
3
8
9
0

1
0
6
0
6
.
5

1
3
8
9
0

1
0
6
0
6
.
5

1
3
8
9
0

1
0
6
0
6
.
5

1
3
8
9
0

1
0
6
0
6
.
5

1
3
8
9
0
1
3
8
9
0

1537.7

C

1537.7

B

1496.6
1
1
3
1
7
.
6

2
1
2
9
3
.
3

1537.7
1
0
6
0
6
.
5

1537.7
1
0
6
0
6
.
5

1
3
6
0
7
.
8

1117.5

1
3
8
9
0

1
0
6
0
6
.
5

1537.7

4476.2

1537.7

1537.7
1
0
6
0
6
.
5

1
6
6
7
4
.
9

1117.5

1537.7

2
2
2
6
.
0
6

1
3
6
0
7
.
8
1
3
6
0
7
.
8

4476.2

1117.5

1537.7

1537.7

1537.7

1537.7

4476.2

1537.7

1537.7

1537.7

1
0
6
0
6
.
5

1
6
6
7
4
.
9

1
3
6
0
7
.
8

1117.5

1537.7

1537.7

1537.7

1537.7

4476.2

1537.7

1537.7

1
3
8
9
0

1
0
2
2
6
.
2

1
3
0
4
5
.
1
1
6
6
7
4
.
9
1
6
6
7
4
.
9
1
6
6
7
4
.
9
1
6
6
7
4
.
9
1
6
6
7
4
.
9

1117.5

1
6
6
7
4
.
9

1
2
0
0
6
.
3

1
3
6
0
7
.
8

1
9
1
1
9
.
4

1
3
6
0
7
.
8

1
9
1
1
9
.
4

1
3
6
0
7
.
8

1
9
1
1
9
.
4

1
3
6
0
7
.
8

1
9
1
1
9
.
4

1
3
6
0
7
.
8

1
9
1
1
9
.
4

1117.5

1537.7

1537.7

1537.7

1537.7

4476.2

1
9
1
1
9
.
4

1117.5

1537.7

1537.7

1537.7

4476.2

1
9
1
1
9
.
4

1117.5

1421.8

1421.8

1537.7

1537.7

4476.2

1
9
1
1
9
.
4

1117.5

1537.7

4476.2

1
9
1
1
9
.
4

1421.8

1537.7

4476.2

D

1421.8

1421.8

1421.8

PHN KT CU
THUYT MINH N TT NGHIP

9
7
7
5
.
7

TRNG I HC XY DNG
KHOA XY DNG DD&CN

A

SƠ Đồ TĩNH TảI KHUNG TRụC 5

GVHD: LI VN THNH
SVTH : LU TUN DNG MSSV: 131357 Lp: 57XD4

Trang 77