Tải bản đầy đủ
VII. XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

VII. XÁC ĐỊNH HOẠT TẢI TÁC DỤNG VÀO KHUNG.

Tải bản đầy đủ

S4

357.6kg/m2

357.6kg/m2

D

1125

C

5
4
7
5
.
6

9
9
6
2
.
6

2
5
1
7

4079.6

S1

S1

1404

1404
1
0
9
5
1
.
2

S4

5
4
7
5
.
6

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

2
2
4
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

B

A

S¥ §å HO¹ T T¶I 1 KHUNG TRôC 5

TT

HOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 1&4 (kG/m)
Loại tải trọng và cách tính

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Kết quả

Trang 33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

1

1

TT
1

1

1

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

p1-1
Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :
pht = 480 x 4 =

4079.6

Cộng và làm tròn :

4079.6

p2-1
Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :
pht = 360 x 4 =

1125

Cộng và làm tròn :

1125

HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 1&4 (kG)
Loại tải trọng và cách tính
PD-1 - PC-1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ :
2 x 480 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =
• Truyền qua dầm chính :
2 x 480 x 4 x4/4 =
Cộng và làm tròn
PB-1 - PA-1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ:
2 x 360 x 4 x 4/4 =
• Truyền qua dầm chính :
360 x 2 x 4 x 4/4 =
Cộng và làm tròn
PX1 - 1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ dọc nhà
4 x 480 x 4 x 4/4 =
• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :
4 x 480 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =
Cộng và làm tròn
PX3 - 1

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Kết quả

2517
3650.4
2517

2738.8
2737.8
5475.6

7300.8
7596.48
9962.6

Trang 34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

1

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :

• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :
Cộng và làm tròn

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

360 x 4 x 4 x 4/4= 5475.6
360 x 4 x 4 x 4/4 = 5475.6
10951.2

Trang 35

S4

357.6kg/m2

357.6kg/m2

D

C

5
4
7
5
.
6

9
9
6
2
.
6

1125
2
2
4
1

2
5
1
7

4079.6

S1

S1

1404

1404
1
0
9
5
1
.
2

S4

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

5
4
7
5
.
6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

B

A

S¥ § å HO¹ T T¶I 1 tÇng 6,8

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Trang 36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

TT
1

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 2 (kG/m)
Loại tải trọng và cách tính
p1-1
Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất :
pht = 480 x 4 =
Cộng và làm tròn :

1

TT
1

1

1

Kết quả
4079.6
4079.6

p2-1
Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :
pht = 480 x 4 =

1125

Cộng và làm tròn :

1125

HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 2 (kG)
Loại tải trọng và cách tính
PD-1 - PC-1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ :
2 x 480 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =
• Truyền qua dầm chính :
2 x 480 x 4x4/4 =
Cộng và làm tròn
PB-1 - PA-1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ:
2 x 480 x 4x 4/4 =
• Truyền qua dầm chính :
480 x 2 x 4 x 4/4 =
Cộng và làm tròn
PX1 - 1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ dọc nhà
4 x 480 x 4 x 4/4 =
• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :
4 x 480 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =
Cộng và làm tròn
PX3 - 1

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Kết quả

3798.2
3650.4
2517

3650.4
3650.4
7300.8

7300.8
7596.48
14897.3

Trang 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

1

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :

• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :
Cộng và làm tròn

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

480 x 4 x 4 x 4/4= 7300.8
480 x 4 x 4 x 4/4 = 7300.8
14601.6

Trang 38

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

S4

S4

S1

357.6kg/m2

357.6kg/m2

S1

D

S1

1405
1
0
9
5
1
.2

5
4
7
5
.
6

1405

S1

C

5
4
7
6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

B

A

S¥ § å HO¹ T T¶I 1 tÇng 5

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Trang 39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 3 (kG/m)
TT
Loại tải trọng và cách tính
p1-1
1
Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :

Kết quả

ptg= 480 x 4 =

Cộng và làm tròn :
HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 3 (kG)
TT
Loại tải trọng và cách tính
PC-1 ; PB-1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
1
• Truyền qua dầm phụ:
2 x 480 x 4 x 4/4 =
• Truyền qua dầm chính :
480 x 2 x 4 x 4/4 =
Cộng và làm tròn
PX2 - 1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :
1
480 x 4 x 4 x 4/4=
• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :
480 x 4 x 4 x 4/4 =
Cộng và làm tròn

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

1404

1404
Kết quả

3650.4
3650.4
5476.5

7300.8
7300.8
10951.2

Trang 40

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

S4

S4

S1

357.6kg/m2

357.6kg/m2

S1

D

S1

1405
1
0
9
5
1
.2

5
4
7
5
.
6

1405

S1

C

5
4
7
6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

B

A

S¥ § å HO¹ T T¶I 1 tÇng 5

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Trang 41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 5 (kG/m)
TT
Loại tải trọng và cách tính
p1-1
1
Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :

Kết quả

ptg= 360 x 4 =
Cộng và làm tròn :

HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 5 (kG)
TT
Loại tải trọng và cách tính
PC-1 ; PB-1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
1
• Truyền qua dầm phụ:
2 x 360 x 4 x 4/4 =
• Truyền qua dầm chính :
360 x 2 x 4 x 4/4 =
Cộng và làm tròn
PX2 - 1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :
1
360 x 4 x 4 x 4/4=
• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :
360 x 4 x 4 x 4/4 =
Cộng và làm tròn

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

1404
1404

Kết quả

2737.8
2737.8
5475.6

5475.6
5475.6
10951.2

Trang 42

TT
1

HOẠT TẢI 1 PHÂN BỐ TẦNG 6,8 (kG/m)
Loại tải trọng và cách tính
p1-1
Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng hình thang với tung độ lớn nhất :
pht = 240 x 4 =

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA
DỰNG
DD&CN
Cộng vàXÂY
làm tròn
:
1

TT
1

1

1

1

Kết quả
936

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
936

p2-1
Tải trọng từ sàn truyền vào dưới dạng tam giác với tung độ lớn nhất :
pht = 240 x 4 =

936

Cộng và làm tròn :

936

HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẦNG 6,8 (kG)
Loại tải trọng và cách tính
Kết quả
PD-1 - PC-1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ :
2 x 240 x 1.93 x (0.1 + 4)/2 =
1899.1
• Truyền qua dầm chính :
1825.2
2 x 240 x 4 x4/4 =
Cộng và làm tròn
3724.3
PB-1 - PA-1
Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ:
2 x 240 x 4 x 4/4 =
1825.2
• Truyền qua dầm chính :
1825.2
240 x 2 x 4 x 4/4 =
Cộng và làm tròn
3650.4
PX1 - 1
Do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền theo phương ngang nhà :
4 x 240 x 1.93 x (0.1 + 4)/2=
3798.3
• Truyền theo phương dọc nhà :
3650.4
4 x 240 x 4 x 4/4=
Cộng và làm tròn
7448.7
PX3 - 1

Tải trọng do trọng lượng sàn truyền vào
• Truyền qua dầm phụ dọc nhà :

• Truyền qua dầm phụ ngang nhà :

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

240 x 4 x 4 x 4/4=

3650.4

240 x 4 x 4 x 4/4 =

3650.4

Trang 43