Tải bản đầy đủ
E. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các bộ phận:

E. Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các bộ phận:

Tải bản đầy đủ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

• Do dầm có chiều dài nhỏ hơn so với dầm CD nên để tiện trong công
tác thi công ta cũng chọn kích thước dầm giống với kích thước dầm
nhịp CD là: 30x70 cm.
3.

Dầm dọc nhà
Nhịp dầm L = 8 m.

• Chọn chiều cao dầm là 65 cm.
• Bề rộng dầm : b =(0.3-0.5)h = (0.3-0.5)x65 = 20-33(cm).
 Chọn bề rộng dầm b =25 (cm).
• Kích thước dầm là 25x65 cm.
4.
Dầm phụ
Chọn kích thước dầm phụ chung cho tất cả các nhịp và dầm phụ theo phương dọc nhà
• Chiều cao dầm:
 Chọn h = 45 (cm)
• Bề rộng dầm: b =(0.3-0.5)x45 = (13.5-22.5) (cm)
 Chọn b = 22 (cm)
• Kích thước dầm là: 22x45 cm.
 Kích thước tiết diện cột :

Trong đó :
k =1-1,5

: hệ số ảnh hưởng của momen

Rb = 17 MPa : Cường độ chịu nén của bê tông B30
N

: Lực dọc trong cột do tải trọng đứng gây ra.

Cột trục C:
N = S.n.T
S : Diện tích chịu tải của cột
N : Số tầng
T : tải trọng trên 1m2 sàn lấy khoảng 1.2 T/m2
GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Trang 13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 N = (8x8)x10x1.2 = 768


• Do diện chịu tải cột trục B tương đương cột trục C, cột trục A,D có diện
chịu tải bằng 1 nửa và các cột góc có diện chịu tải hơn ¼ vậy nên ta sơ bộ
chọn kích thước cột cho các trục còn lại như sau:
Cột trục B

:

bxh = 60x80 (cm) (0,48 m2)

Cột trục A, D :

bxh = 40x60 (cm) (0,24 m2)

Mặt khác, để tiết kiệm vật liệu ta giảm tiết diện cột từ tầng 4,5,6,7,8 như
sau:
Cột trục C,B :

bxh = 60x70 (cm) (0,42 m2)

Cột trục A, D :

bxh = 40x60 (cm) (0,24 m2)

Diện chịu tải của cột trục 5:

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Trang 14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

S-d

S-C

S-B

S-a

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Trang 15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

V.

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG
A.

Sơ đồ hình học :

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Trang 16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG DD&CN

PHẦN KẾT CẤU
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

D

C

B

A

S¥ §å H×NH HäC KHUNG TRôC 5

GVHD: LẠI VĂN THÀNH
SVTH : LƯU TUẤN DŨNG – MSSV: 131357 – Lớp: 57XD4

Trang 17