Tải bản đầy đủ
1 Kết luận nghiên cứu

1 Kết luận nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

51

KSt qua cua cac bu&c ki~m djnh tinh hi~u qua va b~n viing cua mo hinh cho
thfry mo hinh du tin c~y d~ giai thich thi trutrong di~u ki~n cac ysu t6 khac khong thay d3i:
-

Gia tri san xudt cong nghi~p tucmg quan dugia tti san xudt cong nghi~p tang 1% se keo theo chi s6 VN-Index cua
,

thang sau tang 0.31 %. Ket qua nay phu hqp v&i cac nghien CUu tru&c day
t~i Vi~t Nam va hAu hSt cac qu6c gia khac.

- Ty gia h6i doai c6 tu
cy gia h6i

doai VNDIUSD tang them 1% (dBng Vi~t Nam mdt gia 1% so v&i E>o la
My) thl chi s6 VN-Index cua thang sau tang 1.78%. KSt qua nay khac so
v&i nghien CUu cua Phan va Pham (20 11)

t~i

thi tru
Vi~t

Nam giai

do~ 2000 - 2011 nhung pbu hqp v&i kSt qua nghien c(ru ~i m9t s6 qu6c

gia trong giai do~ dang phat tri~n khac nhu nghien CUu cua Islam va cac
c9ng S\f (2004) t~i Thai Lan, Mohammad va cac c9ng S\T (2009) t~i Th6
Nhi Ky, Goswami va Jung (1997) t~ Han Qu6c.
- Cac biSn ngbien c(ru k.hac c6 kSt qua th6ng nhdt v&i cac ngbien ctru tru6c
day t~i thj truSau d6 tac gia da sir dvng ki~m djnh nhan qua Granger va phan ra phuang
sai d~ phan tich va do luchi s6 gia chtrng khoan . .KSt qua phan tich nhu sau:
- KSt qua nghien ctru c6 kha it biSn c6 tac d9ng dSn chi s6 VN-lndex
nhung nhin chung phu hqp v&i thvc tS thi truTrong ng~n h~n, ty gia h6i doai c6 tac d9ng nhan qua hai chi~u dSn chi
s6 gia chtrng khoan, nhan t6 gia tr! san xuit cong nghi~p c6 tac d9ng
nhan qua m9t chi~u dSn ca chi s6 gia chung khoa~ va ty gia h6i doai. Cac
nhan t6 con t~i hclu nhu khong co anh huang tn;rc tiSp dSn gia chtrng
khoim.

52

Nguyen nhan khach quan c6 th~ la do dii li~u nghien cfru ctia tac gia oon
kha ng~ chi tir nam 2008 dSn nay nen chua giai thich d(mg ban ch~t cua
thi truquan qu6c gia, theo th6ng ke cua IMF, trong khi cac nha dftu tu l~i quan
tam hon dSn lai su~t qua dem ho~c lai su~t trai phiSu chinh phu. M~t
khac do d~c thu cac chi s6 lai su~t, ty gia chiu S\I di8u tiSt va giam sat cua
Ngan hang Nha Nuoc, doi khi chua theo kip di8n biSn thi truth~m chi di ngugc vm cac cam kSt trong qua khu d~n dSn cac bi~n d9ng
'

trai chieu trong dfr

li~u

,

'

'

thong ke. Lugng cung tien va cung tien mo rQng

hdu nhu chua dugc nha ddu tu trong nuoc quan tam va ciing it dugc
Ngan hang Nha Nuoc cong b6 r9ng rai tir d6 ~t ySu se c6 nhiing sai l~ch
gifra kSt qua nghien Clru va th\IC tS CUa thj tru-

Di~u dang luu y khi kSt qua nghien cfru cho th~y cy gia dAng biSn voi chi
s6 gia chfrng khoan va c6 m6i quan h~ hai chi€u, khong chi

cy gia tac

d9ng dSn chi s6 VN-Index rna ban than ty gia ciing bi cinh huang boi chi
,

'

,

,

,

so nay. Chi so gia chfrng khoan chi c6 tac d9ng den m9t nhan to kinh te
vi mo duy nh~t la ty gia h6i doai va khong c6 b~t

k.Y anh huang nao toi

cac nhan t6 kinh tS vi mo khac. Do d6, chi s6 gia chfrng khoan trong giai

do~ hi~n nay chua phai la chi bao t6t cho n8n kinh tS. Th\Ic tS kSt qua
nghien cuu th~ hi~n chi s6 gia chfrng khoan phdn 16n chiu arm huang cua
tam ly nha ddu tu. £>i8u nay la hoan toan phu hgp ~i Vi~t Nam do quy
mo thi trutro chi ph6i n8n kinh t~ trong nuoc dugc niem yst chua nhi8u, vi~c cong
b6 thong tin tren thi trutruang chfrng khoan chua th~ la nhan t6 d\I bao t6t nh~t cho cac nhan t6
vi mo va n8n kinh tS.

53

- f)~c bi~t k~t qua phan tich nhan qua Granger con cho thAy trong khi cung
tiSn mo r9ng khong t~c d9ng d~n bAt

bi~n

k:Y

vr mo nao thl tAt cac cac

bi~n nay l~i co anh hu&ng d~n bi~n cung tisn rna r9ng.

Cu6i ct'mg, theo k~t qua phan tich phan ra phuong sai thi trong khoang thm

sB VN-Index bj

gian 2 thang, chi

anh huang chu y~u tir nhfrng cu s6c cua

chinh n6 (89.44%), ti~p d~n Ia ty gia hBi doai (4.82%), gia trj san xu~t cong
nghi~p (2.28%), 1~ phat (2.15%), lugng cung tisn mo r9ng (1.20%) va

cu8i ct'mg Ia lai suit (0.11%). Sau 10 thang cac tac d9ng cua cac bi~n vi mo

bn dinh d~n va trong dai h~n ( 12 thang), muc d9 anh hu&ng cua cac nhan t6
kinh t~ vi mo d~n chi s6 gia chimg khoan theo thu tv nhu sau: nhiing cu s6c
tu chinh ban than no,

tY gia hBi doai, gia tri san xuAt cong nghi~p, tY 1~ 1~

phat, cung tiSn rna r9ng va cu6i cimg la lai suAt. K~t qua phan tich phuong
sai phan ra cho th~.y cac bi~n kinh t~ vi mo tac d9ng kha th~p, khoang 6% ,

,

,

,

12o/o den bien d9ng cua chi so gia chtrng khoan trong cac

,

k:Y tiep theo. Ket

qua nay thip han tuong dBi so voi nghien CUu cua Tangjitprom (20 11) ~i
Thai Lan (17,5%).

sB gia chtrng khoan phan 11ng m~ nh~t vm bi~n d9ng cy gia. Ty gia
trong nuoc duqc Ngan hang nha Nuoc diSu ha$ thong qua cy gia binh quan
lien ngan hang va bien d9 diSu chinh cy gia niem y~t cua cac ngan hang
thuong m~i duqc cong bB trong tirng thm kY. Chinh nha bien d9 dao d9ng
nay rna ty gia co duqc phan trng kha nh~y voi cac diSn bi~n thi truemg
Chi

.

,

chtrng khoan. Ket qua nghien Clru ung h9 quan diem cua Dornbusch va
Fischer, khi dbng nQi t~ y~u di thi hang h6a trong nuoc re hon mQt each
tuong dBi so voi h~mg h6a

thai doanh

nghi~p

c6 lqi

a nu6c ngoai, dftn d~n xuAt khAu cao hon d&ng

nhu~

cao tu

chtrng khoan cao hem trong ngful h~.

ho~t

d9ng kinh doanh lam cho gia

54

tri san xuAt cong nghi~p du6ng nhu khong c6 tac d()ng d8n gia chting
'
,
khoan trong kY dau tien nhung l~i c6 xu hu6ng tang m~h trong hai kY tiep

Gia

theo. Nhu v~y khi gia tti san xudt cong nghi~p thay d6i n6 se khong tac
d()ng tuc thai t&i thi tru6ng chting khoan Vi~t Nam rna cdn c6 thm gian d8
nha dAu tu ghi nh~ vAn dS tren thong qua thl!c t8 kSt qua kinh doanh hang
quy cua doanh nghi~p ho~c cac bao cao dchung.
B~g nhfrng phan tich dinh luqng bai nghien ctru cho thdy chi sb gia chting

khoan Vi~t Nam chiu tac d()ng d6ng biSn hOi gia tri san xu!t cong nghi~p va ·

tY gia hbi doai vs m~t thbng ke trorig do co biSn gia tti san xuAt cong nghi~p
Ia m()t bi8n nSn tang, cung cAp thong tin co blm cua nSn kinh tS. I>iSu nay
cho thAy kSt qua tren cho thdy thi tru6ng dang di dung huang, chi sf> gia
chting khoan gfui v6i th\fc chdt ho~t d()ng cua doanh nghi~p hon Ia nhfrng
ySu tb dftu co.
5.2. M(}t sA ki~n nghi:
Vdn dS dugc phat hi~n kha nhi€u trong nghien Clru nay Ia vi~c cac biSn vi
,

'

,

mo hau nhu it c6 tac d()ng doi v&i cac bien d()ng trong VN-Index. Nguyen
nhan chinh la do Chinh Phu da can thi~p hanh chinh kha nhiSu vao thi
tru6ng lam cho cac biSn tra nen kern y nghia do khong con la dl;li di~n phan
anh th\fc chAt nSn kinh t8. Do d6 dS thi tru6ng chtffig khoan hol;lt d()ng hi~u
qua hon, cac chinh sach vi mo nen tuan thu cac nguyen t~c thi truemg,
nguyen t~c cung cAu.
Thi trucho nSn kinh tS, biSn d()ng cua chi s6 chtmg khoan c6 xu hu6ng gfui v&i
,

,

,

thlJc chat ho~t d()ng cua doanh nghi~p hon. Ket qua phan tich ciing cho thay
cac nhan t6 kinh tS vi mo thvc SlJ c6 tac d(>ng dSn th! truemg chl:mg khoan.

55

DiSu nay cho thiy cac chinh sach diSu harm dang di dung hu&ng va trlnh dQ
cua nha d~u

tU ngay cang dugc nang cao. Tuy nhien d~ dAy nhanh tiSn trinh

phat tri~n, Nha Nu&c c~ xay d\ffig cac chinh sach kinh tS vr mo hu&ng dBn
t~o sv 6n djnh bSn vilng cho thi truemg. Vi~c ban hanh va quan

sach kinh tB

ly cac chinh

vr mo khong chi hu&ng dBn vi~c disu harm n€n kinh ts rna con

phai quan tam dSn vi~c phat tri~n bSn vilng cho thi truemg ch(mg khoan.
Trong cac chinh sach, chinh sach tiSn t~ c6 tac d9ng kha bSn vfmg dSn VNIndex do d6 day la cong C\1 di€u tiSt thi truemg hi~u qua thong qua fmh
huemg cua

tY gia hf>i doai. Tuy nhien chinh sach cung tiSn nen huang vao

cac ho~t d9ng san xuit kinh doanh thvc cua doanh nghi~p d~ lam n8n tang
phat tri~n cho thi truemg. Chinh sach tiSn t~ t~i Vi~t Nam tdt yBu phai Iva
chQn ID\lC tieu hu&ng dBn C\1 th~, phu hgp v&i d~c thu kinh t~ trong tirng giai
do~. Va du c6 Iva chQn m\lc tieu nao thi chinh sach tiSn t~ cling c~ c619

trinh, tranh cac d9ng thai bit ngo, thi~u nhftt quan gay s6c tam

ly cho nha

d~u tu, gay anh hu6ng tieu cvc dSn thi truemg chtmg khoan. Sv suy giam
,

cua thi truemg chtmg khoan, den lugt n6 se

l~i

,

anh huang ngugc den dong

v6n vao n€n kinh t8, gop ph~n gay kho khan cho vi~c phat huy tac d\lng cua
cac chinh sach.
Ty gia la mQt trong nhfrng biSn s6 phuc t~p va nh~y cam nhit trong diSu
hanh nSn kinh tS vi mo hi~n nay. M6i biSn d9ng ty gia tac d9ng dSn hang

lo~t m\lc tieu d6i khang khac nhau hi~n nay. Giam gia dbng n9i t~ giup dAy
m~nh xuftt khAu co th~ anh hu6ng bit lgi dSn cac doanh nghi~p co d~u vao

dugc nh~p khAu va tang nii ro cho doanh nghi~p c6 ng vay b~ng ngo~i t~,
ganh n~ng ng n~n cua Chinh Phu va thu hut d§u tu. Vi~c can thi~p, diSu
hanh, ki~m soat ch~t che

tY

gia gifra VND va USD cua Ngan hang Nha

Nu&c xuftt phat tir th6i quen

Stl'

d\lng dbng USD trong giao thuang cua

nguoi Vi~t Nam. Trong su6t m
tY gia VND/USD dao d<)ng