Tải bản đầy đủ
9 Phân rã phương sai (Variance Decompostion)

9 Phân rã phương sai (Variance Decompostion)

Tải bản đầy đủ

47

Bang sau day chi trlnh bay phuong sai cua sai s6 trong dt,r bao cua biSn VNI
theo phuong phap phan ra Cholesky vi ffi\lC dich cua bai nghien Clru la do
luang muc d9 anh hu6ng cua cac nhan t6 kinh ts vi mo dSn chi s6 gia chfrng
khoan.

Bang 4.9: Kit qua phan tich phan ra phuang sai
Variance Decomposition ofVNI

Period

S.E.

VNI

liP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9.08171
9.80893
9.86637
9.87746
9.87874
9.87900
9.87904
9.87905
9.87905
9.87905

94.41731
89.44149
88.41769
88.21939
88.19675
88.19218
88.19153
88.19141
88.19140
88.19139

0.26553
2.27648
3.02843
3.07290
3.07751
3.07754
3.07755
3.07755
3.07755
3.07755

·EX
3.1 4591
4.82229
4.79889
4.80504
4.80382
4.80390
4.80388
4.80388
4.80388
4.80388

DM2 SA

DI SA

DCPI

0.27026
1.20058
1.46429
1.52276
1.53211
1.53385
1.53413
1.53417
1.53418
1.53418

0.01197
0.10873
0.16307
0.22116
0.22892
0.23087
0.23116
0.23122
0.23123
0.23123

1.88902
2.15044
2.12763
2.15875
2.16089
2.16165
2.16174
2.16176
2.16176
2.16177

Cholesky Ordering: DI SA DCPI liP EX DM2 SA VNI

----------------------------~

,
,
.,
,
Dt,ra tren ket qua nghien c(ru, trong ngan h~ nhiing thay doi trong chi so gia

chfrng khmin tren

thi tru(mg Vi~t Nam bi arm hu6ng chu ySu tir du li~u qua

khu cua chinh n6 hon la ph\l thUQC vao nhiing nhan t6 khac. Bi€u d6 cho
thfty r~g, ~ truang chfrng khoan phan frng kha ch~ tru&c nhiing thong
tin kinh t€ vi mo.
Xet trong k.hofmg thai gian 2 thang, chi s6 VN-Index b! anh hu6ng chu ySu
tir nhiing cu s6c cua chinh n6 (89.44%), tiSp dSn lacy gia h6i doai (4.82%),

gia tri san xuftt cong nghi~p (2.28%), l~m phat (2.15%), hrQ'Ilg cung ti€n rna
r9ng (1.20%) va cu6i cung la lai suftt (0.11 %).
M9t di€u dang n6i la lai suftt ng5n h~n l~i it anh huang nhftt t6i nhfrng thay
d6i cua chi s3 gia cht1ng khoan. Gia tri sim xufit ·cong nghi~p duemg nhu

48

,

khong co tac d9ng den ghi cht1ng khoan trong

'
kY dau
tien nhung l~i co xu

huang tang m~ trong hai

kY tiSp theo. Co diSn biSn tuong tv nhu gia tri
,
,
'
san xuat cong nghi~p la bien cung tien rna r9ng tuy nhien muc dQ tac d9ng
dSn biSn VNI khong l6n b~ng. Ngugc l~i biSn tY gia duy tri muc dQ tac d9ng

tuong dai cua minh dSn chi sa VN-Index qua ban kY va b~t d~u co xu huang

giam nh¥.
So v6i cac nghien Cltu tru6c day
khac va

ly

t~i

thj tru
Vi~t

Nam, cac

thi

truemg

thuySt n8n, kSt qua mo hinh do tac gia nghien Cltu cho thdy

nhfrng di~m dang luu y sau:
- Ty gia hai doru co tuong quan duong v6i chi sa VN-Index. KSt qua nay
khac so v6i nghien Cltu ctia Phan va

Ph~m

(2011)

t~i

thj tru
Vi~t

Nam giai do~ 2000 - 2011 nhung phil hgp v6i kSt qua nghien c11u ~i
m9t s6 qu6c gia trong giai do~n dang phat tri~n khac nhu nghien cUti cua
Islam va cac CQng

S\}'

t~i

(2004)

Thai Lan, Mohammad va cac CQng

S\}'

(2009) ~i ThA Nhi Ky, Goswami va Jung (1997) t~i Han Quae.
- Chi s6 gia ch\Ing khoan phan t1ng m~nh nhdt v6i biSn d9ng

cy

gia. KSt

qua nghien Cltu ling h9 quan di~m cua Dornbusch va Fischer, khi ddng
n()i t~ y~u di thi hang hoa trong nu6c re hon mQt each tuong dai so v6i
hang hoa

a nu6c

ngoai, dfu! dSn xudt kh~u cao hon ddng thm doanh

nghi~p co lgi nhu~n cao tir ho~t d()ng k.inh doanh

lam cho gia cht1ng

khoan cao han trong ng~n h~n.
-

Cuai cung, theo kSt qua phan tich phan ra phuong sai thi trong dai h~n
( 12 thang), muc d9 anh huang cua cac nhan t6 kinh t8 vi mo dSn chi sf>
gia ChUng kboan theo thu t\}' nhu sau: nhfrng CU sf>c tlr chfnh ban than no,
,

,

'

tY gia hoi doai, gia tri san xuat cong nghi~p, ty 1~ ~~ phat, cung tien mo
,

,

,

,

,

r()ng va cuoi cung la lai suat; Cac bien k.inh te vT mo tac d()ng kha thap,
khoang 12% dSn biSn d()ng cua chi sf> gia chung khoan. KSt qua nay th~p

49

bon tuong d6i so voi nghien CUu ctia Tangjitprom (20 11) t~i Thai Lan
(17,5%).
Tom l~i qua cac thCri

ky,

lo~i trir anh hu6ng ctia chinh minh thi chi s6 gia

ch(rng khoan bi tac d<)ng chu
l~m

phat.

y8u hoi tY gia, gia tri san xuat cong nghi~p va

50

CHUONGV
KETLU~

5.1. K~t lu'n nghien cwu:
V 6i nhfrng phan tich vS m~t

ly thuySt mbi quan h~ gifra cac nhan tb kinh tS

vi mo va thi truemg chl:mg khmin da cho ta cai nhin t6ng ths vs ca chs tac
d9ng cua chung dSn chi sb gia chl:mg khoan va cilng da cho th~y nhisu rn~t

a g6c dQ nay th1 c6 tac d9ng thu~
len thi tru
cua v~ dS. Khi ta thvc hi~n nghien Clru

thS se cho tac d9ng nghich chiSu.
Ben c~ d6, cac nghien c(:ru thvc nghi~rn tru6c day ciing chi ra r~ng, mbi
tuang quan giua cac nhan

tb kinh t8 vi mo a cac n8n kinh t8 khac nhau Ia

,

,..,;

.

,

k.hac nhau. Moi nhan to kinh te vi mo c6 the tac d9ng ho~c khong tac d9ng,
c6 thS c6 mbi tuang quan d6ng biSn ho~c nghich biSn t6i thi truemg chl:mg
khoan la my thuQc vao d~c thu cua tung nSn kinh tS va my thu9c vao giai
do~ rna

tac gia nghien Clru.

M\lc dich cua bai nghien c(ru la do luemg anh huang cua ~ac nhan tfi kinh tS
,

vi rno: lai suat, ty

1~

'

,

l;;tm phat, cung tien rna rQng, gia tri san xuat cong

nghi~p, ty gia hBi doai dSn chi sb gia chl:mg khoan (VN-Index) trong giai

do;;tn tu thang 01/2008 dSn thang 12/2013. Mo hlnh d\1' bao rna tac gia
nghien c(ru duqc nhu sau:

VNI =

0.32 * VNI(-1) + 0.31 * IIP(-1) + 1.78 * EX(-1)

+ 145.7 * DM2_SA(-1) - 0.07 * DI_SA(-1) + 0.67 *DCPI(-1)

51

KSt qua cua cac bu&c ki~m djnh tinh hi~u qua va b~n viing cua mo hinh cho
thfry mo hinh du tin c~y d~ giai thich thi trutrong di~u ki~n cac ysu t6 khac khong thay d3i:
-

Gia tri san xudt cong nghi~p tucmg quan dugia tti san xudt cong nghi~p tang 1% se keo theo chi s6 VN-Index cua
,

thang sau tang 0.31 %. Ket qua nay phu hqp v&i cac nghien CUu tru&c day
t~i Vi~t Nam va hAu hSt cac qu6c gia khac.

- Ty gia h6i doai c6 tu
cy gia h6i

doai VNDIUSD tang them 1% (dBng Vi~t Nam mdt gia 1% so v&i E>o la
My) thl chi s6 VN-Index cua thang sau tang 1.78%. KSt qua nay khac so
v&i nghien CUu cua Phan va Pham (20 11)

t~i

thi tru
Vi~t

Nam giai

do~ 2000 - 2011 nhung pbu hqp v&i kSt qua nghien c(ru ~i m9t s6 qu6c

gia trong giai do~ dang phat tri~n khac nhu nghien CUu cua Islam va cac
c9ng S\f (2004) t~i Thai Lan, Mohammad va cac c9ng S\T (2009) t~i Th6
Nhi Ky, Goswami va Jung (1997) t~ Han Qu6c.
- Cac biSn ngbien c(ru k.hac c6 kSt qua th6ng nhdt v&i cac ngbien ctru tru6c
day t~i thj truSau d6 tac gia da sir dvng ki~m djnh nhan qua Granger va phan ra phuang
sai d~ phan tich va do luchi s6 gia chtrng khoan . .KSt qua phan tich nhu sau:
- KSt qua nghien ctru c6 kha it biSn c6 tac d9ng dSn chi s6 VN-lndex
nhung nhin chung phu hqp v&i thvc tS thi truTrong ng~n h~n, ty gia h6i doai c6 tac d9ng nhan qua hai chi~u dSn chi
s6 gia chtrng khoan, nhan t6 gia tr! san xuit cong nghi~p c6 tac d9ng
nhan qua m9t chi~u dSn ca chi s6 gia chung khoa~ va ty gia h6i doai. Cac
nhan t6 con t~i hclu nhu khong co anh huang tn;rc tiSp dSn gia chtrng
khoim.