Tải bản đầy đủ
5 Kiểm định hiện tượng tự tương quan

5 Kiểm định hiện tượng tự tương quan

Tải bản đầy đủ

37

Bimg 4. 6: Kit qua kiim djnh hi?n tu(rng /f! tuong quan
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 05/ 10/ 14 Time: 23:38
Sample: 2008M01 2013Ml2
Included observations: 70
Lags

LM-Stat

p-value

1
2

40.5580
29.8436

0.2763
0.7555

- - ------i

Probs from chi-square with 36 df.
Theo k~t qua ki~m dinh, khong co

w tuong quan phAn du do p-value anmg

d9 tr~ d~u 16n hon a (a = 10%) ta ch~p nh~ gia thi~t Ho, vi th~ phAn du mo
hinh la nhi~u tr~ng.

4.6 Mo hinh vAR
Theo k~t qua h6i quy cua mo hinh V AR, c6 6 phuong trlnh duqc su dl;lng
trong nghien c(ru nay. Sau day, chung ta se xem xet phuong trlnh thS hi~n
m6i quan h~ giua chi s6 gia ch(rng khoan v6i d9 tr~ cua chinh nova d9 tr~
cua cac nhan t6 kinh t~ vi mo khac.
Trong mo hinh nghien Clru, gia tti t-statistic tuong (rng vm cac muc y nghia
lAn luqt nhu sau:

- It- statistic I > 2.639 h~ sa co-y nghia thBng ke amuc 1%.
- It- statistic I > 1.990 h~ s6 coy nghia thBng ke amuc 5%.
- It - statistic I > 1.664 h~ s6 c6 y nghTa th6ng ke amuc 10%.
- It - statistic I nh~n cac gia tr! con l~i, h~ s6 khong co y nghia thBng ke.

38

Bang 4. 7: Kit qua hdi quy mo hinh VAR
V ec-to Autoregression Estimates
Date: 05/10/ 14 Time: 21:24
Sample (adjusted): 2008M03 2013M12
Included observations: 70 after
adjustments
Standard errors
& t-statistics in [ ]

m()

VNI(-1)

IIP(-1)

VNI

liP

EX

DM2 SA

DI SA

DCPI

0.324 167

-0.107556

-0.034249

-3 .70E-05

0.008416

0.013712

(0.116630)

(0.103270)

(0.015540)

(0.000073)

(0.012340)

(0.009250)

[ 2.77942]***

[-1.04149]

[-2.20455]**

[-0.50519]

[ 0.68187]

[ 1.48266]

0.31492

-0.368379

-0.034622

-0.000183

0.008667

0.00322

(0.146710)

(0.129900)

(0.019540)

(0.000092)

(0.015520)

(0.01 1630)

[-2.83577]***

[-1.77166]*

[-1.98892]*

[ 0.55827]

[ 0.27681]

[ 2.14656]**

EX(-1)

DMl_SA(-1)

DI_SA(-1)

DCPI(-1)

c

1.775958

0.238881

-0.194418

-0.001752

-0.1141 53

0.065194

(1.040980)

(0.921740)

(0.138660)

(0.000650)

(0.110160)

(0.082540)

[ 1.70604]*

[ 0.25916]

[-1.40212]

[-2.68 144)***

[-1.03627]

[ 0.78982]

145.7331

-52.81536

2.216705

0.352027

-21.80051

6.985642

( 191.9870)

(169 .9960)

(25.5730)

(0.1205)

(20.3162)

(15.2231)

[ 0.75908]

[-0.31069]

[ 0.08668)

[ 2.92141)***

[-1.07306]

[ 0.45888]

-0.073355

0.254643

-0.031074

-0.00157

0.179512

-0.061432 .

(1.0960)

(0.9704)

(0.1460)

(0.0007)

(0.1160)

(0.0869)

[-0.06693]

[ 0.26241]

[-0.21286]

[-2.28187]**

[ 1.54786]

0.666759

-0.168681

-0.075794

-0.001749

0.247557

-0.102029

(1.6304)

(1.4436)

(0.2172)

(0.00 10)

(0.1725)

(0.1293)

[ 0.40896]

[-0.11685]

(-0.34901)

[-1.70955]*

[ 1.43488]

[-0.78923]

-2.29123

3.463623

0.53995

0.005426

0.14541

-0.127828

(1.7483)

(1.5480)

(0.2329)

(0.0011)

(0.1850)

(0.1386)

[-0.70692] •

39

R-squared
Adj. Rsquared
Sum sq.
res ids
S.E. equation
F-statistic
Log
likelihood
AkaikeAIC
Schwarz SC
Mean
dependent
S.D.
dependent

[-1.31056)

[ 2.23745)

[2.31863]

[ 4.94495]

[ 0.78598)

[-0.92211)

0.1729

0.1689

0.1070

0.2692

0.1298

0.0721

0.0941

0.0898

0.0219

0.1996

0.0470

-0.0163

5196.0780
9.0817
2.1952

4073.8640
8.0414
2.1344

92.1922
1.2097
1.2580

0.0020
0.0057
3.8681

58.1854
0.9610
1.5666

32.6692
0.7201
0.8161

-250.0764
7.3450
7.5699

-241 .5605
7.1017
7.3266

-108.9640
3.3133
3.5381

266.0717
-7.4020
-7.1772

-92.8556
2.8530
3.0779

-72.6535
2.2758
2.5007

0.0663

2.3994

0.4110

0.0069

-0.0495

-0.0436

9.5420

8.4287

1.2232

0.0064

0.9844

0.7143

Determinant resid covariance (dof adj.)
0.0705
Determinant resid covariance
0.0374
Log likelihood
-480.9844
Akaike information criterion
14.9424
Schwarz criterion
16.2915
(*, **, *** tucmg rmg wli cac muc y nghza ian lu(lt la 10%, 5%, 1%).
KSt qua nghien CUu cho thiy cac biSn liP(-1) va EX(-1) c6 th~ giai thich
duqc cho nhiing thay dbi trong chi s6 gia ch(rng khoan m{)t each c6 y nghia.
Phuong trinh c6 th~ duqc viSt l~i nhu sau:

VNI =

0.32 * VNI(-1) + 0.31 * IIP(-1) + 1.78 * EX(-1)

+ 145.7 * DM2_SA(-l)- 0.07 * DI_SA(-1) + 0.67 *DCPI(-1)
+E
Theo phuang trinh tren, trong khoang thai gian tir thang 0112008 d~n thang
12/2013, khi chi
dbi, chi

s6 VNI tang 1% thi trong di~u ki~n cac ySu t6 khac khong

s6 VN-Index cua thang li~n sau d6 se tang 0.32%. Tuang tv n~u gia

tr! sim xuit cong nghi~p tang 1% se keo theo chi s6 VN-Index ct+a thang sau
tang 0.31 o/o va nSu ty gia hBi doai VND/USD tang them 1% (d6ng Vi~t Nam

40

m§t gia 1% so v&i Do la My) thi chi s6 VN-Index cua thang sau tang 1.78%,
'
,
,
..
v&i dieu ki~n cac yeu to khac khong doi.
Xet v~ xu hu6ng t:ac d()ng cua cac bi~n d~n chi s6 gia chting khoan, ngo~i
trir bi~n EX, xu hu6ng tac d()ng cua cac bi~n con l~i d~n chi s6 gia chUn.g
'

'

,

khoan thong nhat VOi cac nghien Clru truOC day cling nhu d\l bao ban dau
cua tac gia. K~t qua nghien c(ru cho thfty EX cua
,

,

bien d(>ng cua chi so gia chlm.g khoan trong ky

kY tnr6c

hi~n t~i,

dbng bi~n v6i

,

ket qua c6 y nghia

th6ng ke 6 muc 10%.
·4. 7 Ki~m llinh Granger

Chung ta se Slr d~mg ki~m d!nh nhan qua Granger d~ xem xet c6 tAn ~i m6i
quan h~ d()ng trong ng~n h~n gifra cac bi~n s6 kinh t~ vi mo hay khong.
Trong ki~m dinh nhan qua Granger ta xem xet tirng bi~n trong mo hinh v6i
vai tro la bi~n ph\1 thu()c va danh gia tac d()ng cua cac bi~n con l~i d~n n6.
Ki~m dinh c6 cac gia thi~t nhu sau:

Ho: Bi~n s6 kinh t~ vi mo khong c6 tac d()ng nhan qua Granger len chi s6 gia
chung khoan va chi s6 gia chting khoan khong tac d()ng nhan qua Granger
len cac bi~n s6 kinh ts vi mo.
Tir gia thi~t tren se xay ra 4 tru- C6 nhan qua Granger m()t chi~u tir nhan t6 kinh tS vi mo sang chi s6 gia
chUn.g khoan.
- C6 nhan qua Granger m(>t chi~u tir chi s6 gia chlm.g khoan sang cac nhan
t6 kinh t~ vi mo.
- C6 nhan qua Granger hai chi~u gifra cac nha.n t6 ki.nh t~ VI mo va chi s6
gia chlm.g khoan.
- Khong co quan h~ nhan qua Granger gitra cac nhan t6 kinh tS vi mo va
chi s6 gi~ chtrng khoan.

41

Bimg 4. 8 Kit qua !dim tlinh Granger trong VAR
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 05/11 / 14 Time: 17:41
Sample: 2008M01 2013M12
Included observations: 70

Dependent variable: VNI
Excluded
liP
EX
DM2 SA
DI SA
DCPI
All

Dependent variable: liP
Excluded
VNI
EX
DM2 SA
DI SA
DCPI
All

Dependent variable: EX
Excluded
VNI

liP
DM2 SA
DI SA
DCPI
All

Dependent variable: DM2_SA
Excluded
VNI
liP
EX
DI SA
DCPT

Chi-sq
4.60771
2.91058
0.57620
0.00448
0.16725
7.18371

Chi-sq
1.08470
0.06717
0.09653
0.06886
0.01365
1.69312

Chi-sq
4.86006
3.13879
0.00751
0.04531
0.12181
7.41301

Chi-sq
0.25521
3.95580
7.19010
5.20691
2.92255

df Prob.
1
1
1
1
1
5

0.03180 **
0.08800 *
0.44780
0.94660
0.68260
0.20730

df Prob.
1
1
1
1
1
5

0.29760
0.79550
0.75600
0.79300
0.90700
0.88980

df Pro b.
1
1
1
1
1
5

0.02750 **
0.07650 *
0.93090
0.83140
0.72710
0.19170

df Pro b.
1
1
1
1
l

0.61340
0.04670
0.00730
0.02250
0.08740

**
***
**
*

42

All

15.96178

Dependent variable: DI_SA
Excluded

VNI
liP

EX
DM2 SA
DCPI
All

Dependent variable: DCPI
Excluded
VNI
liP

EX
DM2 SA
DI SA
All

5

0.00700 ***

Chi-sq
0.46495
0.31166
1.07386
1.15146
2.05889
7.06306

df Prob.
1 0.49530
1 0.57670
1 0.30010
1 0.28320
1 0.15 130
5 0.2 1600

Chi-sq
2.19828
0.07662
0.62382
0.21057
0.49973
3.46768

df Prob.
1 0.13820
1 0.78190
1 0.42960
1 0.64630
1 0.47960
5 0.62830

V 6i a. = 10%, ta th~y r~ng:
-

Trong ng~ h~ chi c6 bi~n gia

tii san xu~t cong nghi~p va bi~n cy gia

hfii doai c6 tac d()ng nhan qua Granger dSn biSn chi s6 gia chtmg khoan
VNI.
-

Trong ngiln h~ chi c6 biSn gia

tii san xudt cong nghi~p va biSn chi s6

gia chtmg khoan VNI c6 tac d()ng nhan qua Granger d~n bi~n bi~n cy gia
hfii doai.
-

Trong ng~n h~n ngo:;ii trir biSn chi s6 gia chtmg khoan VNI, cac biSn vi
mo khac trong mo hinh (bisn gia tri san xu~t cong nghi~p, ty gia hfii doai,
lai su~t, l:;im phat) dSu c6 tac d()ng nhan qua Granger dSn bi~n cung tiSn
rna r()ng.

'

43

Trong ng~ h~ khong tim th~y b~g chtmg cho th~y cac bi~n trong mo

hinh nghien c(ru co tac d9ng nhan qua Granger d~n bi~n gia tri san xu~t
cong nghi~p, lai su~t va 1~ phat.
- Trong ng~ h~ chi co biSn tY gia co anh hugia chtmg khoan VNI; bi~n gia tti san xu~t cong nghi~p anh hubng m9t
chi~u len bi~n chi sa gia chtmg khoan VNI va biSn sa ty gia hai doai.

Dai v6i nhan ta gia. tti san xu~t cong nghi~p (sv gia tang trong gia

tri san

xuit cong nghi~p se keo theo S\1' gia tang cua gia chtmg khoan). K~t qua
nghien Clru phu hqp Vm cac nghien CUu truoc day nhung l~i kha bit ngo vm
thi tnrang ch(rng khoan Vi~t Nam.
Tren ly thuy~t, khi san lugng cong nghi~p gia tang th~ hi~n n~n kinh t~ co
xu huang tang tnr&ng, tri~n vQng dAu tu kha quan do do thu hut dong v6n

thi truOn.g chtmg khoan. Doanh nghi~p co xu hu6ng gia tang san
xu~t nen phat sinh nhu cAu huy d9ng van va thi truang chtmg khoan Ia m9t

dAu tu vao

trong cac kenh d~ van d8n doanh nghi~p, nen luQ11g hang hoa ch(mg khoan
tren thi tnremg ciing se h~p d~ han.
Tuy nhien t~i Vi~t Nam, sau cac thong tin v~ tinh tr~g lam gia ch(mg
khoan, sv nghi ng~i v~ tinh minh b~ch cua thi truemg thi k~t qua tren cho
th~y thi tru(mg dang di dung hu6ng, chi sa gia chtrng khoan g~ vffi th\l'C
ch~t ho~t d9ng cua doanh nghi~p han la nhfmg y~u t6 dau co.

KSt qua ki~m dinh Granger cho th~y xu huang tac d9ng hai chi~u giua cy gia
va chi s6 VN-Index. Phan tmg cua chi sa VN-Index khi co nhfmg thay dBi
v~ thong tin

cy gia Ia di~u hoan toan binh thuang nhit Ia trong n~n kinh tS
Vi~t Nam, noi rna vi~c diSu chinh cy gia di~n ra kha ch~m va chua theo kip
di~n biSn thi trucmg, m5i cong ba di~u chinh tY gia cua Ngan hang Nha
Nuoc thuOn.g c6 tac d9ng m~nh dSn nha dau tu. Nho vi~c su dt.mg

cy

gia

giao dich cua Ngan hang Ngo~i Thuong trong thang ke thay cho ty gia lien

44

ngan hang rna k~t qua nghien ctru b()c 19 m()t di~m dang chu

y trong n€n

kinh t~ la vi~c chi

sb VN-Index c6 tac d()ng ngugc l~i d~n t)r gia VND/USD.
Tom l~i, vi~c k~t qua nghien ctru cho thay chi sb VN-Index chju tac d()ng tir
gia trj san xu!t cong nghi~p cua kY truoc cho thay thi truVi~t Nam dang dfut tr6 thanh chi bao dang tin c~y cho n€n kinh Wnhu 6 m()t
sb nuo~ tren th~ gim. Nha d~u tu dang dan thay dai each thuc ho~t d()ng,
giam dAn xu huang dau co va tam ly bay dan. Ttty nhien do con nhi€u b~t
c~p v€ minh b~ch thong tin, quy mo thj tru(mg chua thgc S\1' l
huang cua thi tru
4.8 Phan tich ham phan lfng diy
Ham phan trng day duqc xay d\l'fig theo phuong phap phan ra Cholesky
dugc Slr d\ffig d~ xem xet SO luge thoi gian tac d()ng tir CU sfic CUa mfii bi~n
trong mo hinh toi chi

sb VN-Index. Hay n6i each khac la xem xet phan (rng
,

,

cua VN-Index truoc cac cu soc khi cac bien con

l~i

.

thay doi m()t don vi d()

l~ch chuAn.
K~t qua ki8m tra ham phan tmg tAng quat cua cac bi~n sb kinh t~ v'i mo len

chi

sB VN-Index dugc bi~u diSn 6 bi~u db 4.2

45

.

,

'

,

,

,

,

Bieu do 4.2: Phan W7g cua VN-Index d6i vbi cu soc cua cac bien so kinh te
Response to Cholesky One S.D. Innovations± 2 S.E.
Response of VNI to VNI

Response of VNI to liP
12

12

8

\

,\
'
\

8

\

\

\

4

\

\

\

\\
\

\

'\
\

\

0

\

\

4
\

\\
\

' .................

' ',
.........., .

______

'----.....__

....

0

-.....----

_,, ..../

................_

-4

-4

1

2

4

3

5

6

7

8

9

1

10

12

8

8

I

I

lr',

4
\

4

5

6

7

8

9

10

9

10

9

10

Response of VNI to DM2- SA

12

4

3

2

Response of VNI to EX

0

- ---------

',

,..'

---............
~
'"'---.....__.. ---------·-----

,,..........

---.........

--

'

-----------0 ,'' .............___________ . ----·----I

'-.

'

-4

-4

2

1

3

4

5

6

7

8

9

1

10

3

2

Response of VNI to 01_SA
12

8

8

4

4

/

0 .,
I

..-~'"'......,... ..... _._..., __

'·,,______......

5

6

7

8

Response of VNI to DCPI

12

,

4

-----------·
..-----------

'

0 ,_
I

'

I

/

..·.
'

··...... _______ ... ___

',...... ~.... ----,..--- ...

~-"'""

-4

---------··-

-4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8