Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ

3

va biSn d9ng cua VN-Index d€ l~p ra cac dv bao ciing nhu phong ngua cho
nhiing ho~t d9ng d~u tu.

v6i ffi\lC dich d6 tac gia ti~n hanh thgc hi~n d~ tai nghien c(ru Tac c1Qng cua
cac nhan t6 kinh t~ vi mo len th! tnrimg chung khoan Vi~t Nam d€ tu d6
giup nha d~u tu gia tang them lqi nhu~ va dua thi truOn.g chtmg khoan tr6
nen phat tri€n hon.

1.2. Mt]c tieu nghien cuu:
Bai nghien c(ru nay d~ c~p d~n cac nhan t6 kinh tS vi mo tac d9ng len thi
,

'

truOn.g chting khoan Vi~t Nam trong giai do~ hi~n nay bao gom lai suat, ty
gia hfii doai, cung ti€n

mo r9ng,

chi s6 san xuAt cong nghi~p va

tY 1~

1~

phat.
D6ng thai, thong qua mo hinh t\1' h6i quy Vee-to, tac gift mong mu6n xac
dinh muc d9 anb huang cua cac nhan t6 kinh t8 vi mo tren tm chi s6 gia
chfrng khoan cua thi truOn.g cht!ng khoan Vi~t Nam.

1.3. Vin ct~ nghien ct1u:
Tu cac

ffi\lC

tieu nghien c(ru tren, trong bai nghien c(ru nay toi se

t~p

trung

giai quy~t cac vAn d~ sau:
Xac djnh xem li~u c6 t6n t?i m6i quan h~ gifra cac nhan t6 kinh t~ vi mo va
chi s6 gia chtmg khoan cua thi truang cht!ng khoan Vi~t Nam hay khong?
.Trong truang hqp c6

tfm

~i m6i quan h~ thl muc dQ .anh hu6ng cua chung

ra sao? Thi tru(mg cht!ng khoan

V i~t

kinh t~ vi mo trong nu6c hay chua?

Nam da phan anh chinh xac buc tranh

4

1.4. PhtrO'ng phap nghien cu·u:

£)~ tai duqc thgc hi~n tren phiitm vi nghien CUu gBm cac cong ty niem ySt ~i

So Giao dich Chtmg khoan Thanh phB H6 Chi Minh tu thang 01/2008 dSn
thang 12/2013. Cac dfr li~u cua cac nhan

tB vT mo duqc l~y ti:r cac ngu6n

dang tin c~y nhu Quy Ti~n t~ Qu6c tS, Ngan hang Nha Nu6c Vi~t Nam,
.:. C\lC Th"ong k"e ....
Tong
Bai nghien CUu sir dl)ng mo hinh v AR dS xem xet mBi lien h~ giua cac nhan

tB kinh tS vT mo va thi truTac gia sir dl)ng Microsoft Excel 2007 dS tinh toan va lQc cac du li~u c~n
thiSt. Sau d6, tac gia sir dl)ng ph~n m~m Eviews 6.0 dS phan tich du li~u va
ChiitY mo hinh v AR.

1.5.

Ynghia cita d~ tai:

Trong nhfrng nam qua, n~n kinh tS Vi~t Nam da trai qua nhi~u biSn d9ng,
tiilo di~u ki~n thu~ lqi song ci1ng gay ra nhiing kh6 khan cho doanh nghi~p
trong hoiiit d9ng san xu~t kinh doanh va anh huang dSn cac quySt dinh cua
nha d~u tu tren thi tru,

,

,

Bai nghien Clru xac dinh moi tuong quan cua cac nhan to kinh te vT mo bao
g6m lai su~t, ty 1~ liiiiD phat, cung ti~n mo r9ng, chi s6 san xu~t cong nghi~p
va ty gia hfii doai nh&m dua ra giai phap giup cai thi~n tinh hinh tren thi
truhut nhi~u nha d~u tU hem nha vao vi~c V~n dl;lng thanh cong CclC cong C\1
di~u hanh chinh sach kinh tS VI mo cua Nha Nu6c.

5

~
~
<>
A). t' •
cau
cua
ue
at:
1.6. Ket

Ngoai phful tom t~t, danh m\lc bang, danh m\}c bi~u d6, ph\1 1\lc, ta.i li~u
tham khlw, d8 tai g6m 5 chuang, bao g6m:
Chtrong 1: GiOi thifu vi iii tai.
Chtrong 2: Ctic nghien cuu truuc ilay

vi ttic ilvng cua ctic nhan t6 kinh ti

vi m0 ilin thj truiing chtmg khotin iY mpt sJ nuuc tren thi giui. Trong
chuang nay, tac gia tom t~t cac nghien Ctru tru6c do vS tac d(>ng cua cac
nhan tb kinh t~ vi mo d~n thi truChtrO'ng 3: Phll'ung phtip nghien cuu.

0

chuang nay, tac gia trinh bay

phuang phap Va ngubn dfr }i~u d~ th\IC hi~n nghien Ctru cling nhu mo ta cac
biSn sir d\lfig trong bai nghien c1ru. Cac n(>i dung duqc trinh bay

a chuang

nay lam CO' sa cho cac phan tich tiSp theo 6 Chuang 4.
Chtrong 4: Kit qua nghien cuu ttic il9ng cua nhan tJ kinh ti vi mo len thj

trll'itng chtmg khotin Vift Nam. Trong chuang nay, tac gia neu len k~t qua
mbi quan h~ giua cac nhan tb kinh tS vi mo (bao gbm: Hii suftt,

ty 1~

l~m

phat, cung tiSn rna rd(>ng dSn chi sb gia ch(mg khoan tren thi truChtrong 5: Kit lulj.n.

0 chuang nay, tac gia t6ng kSt l~i vftn dS nghien Ctru

va cac h~ chS cua bai nghien c(ru. Dbng thm neu len cac kiSn nghi va giai
phap phat tri~n thi trut hoan thi~n han
tr& thanh kenh d.iu tu hi~u qua cho nha dAu tu tren thi tru
6

CHt10NG ll
TONG QUAN cAc NGHIEN ctru TRtrT6 TAC DQNG DEN THJ TRt10NG CHirNG KHOAN

C6 r~t nhi~u nghien c(ru da duqc tiSn hanh d~ xac dinh cac ySu t6 fmh hu6ng
dSn lqi nhu~n cA phiSu. Ova tren cap khai ni~m v~ da d~g h6a danh mvc
d~u tu duqc gi6i thi~u bcri Markowitz (1952). Cac nghien c(ru ctia Sharpe

( 1964), Lintner ( 1965), Mossin ( 1966) da xay d\ffig va phat tri~n mo hinh
m9t nhan t6 dinh gia tai san v6n - CAPM. Theo d6 cac nha d~u tu da d~g
h6a t6t danh mvc tai san chic~ quan tam dSn rtii ro h~ th6ng. Rui ro nay c6
th~ dugc danh gia b&i d9 nh~y cam cua timg cA phiSu d6i voi thay dbi cua

thi tru
va y€u t6 thi tru
c8 phi€u.
Tuy nhien, do mo hinh CAPM duqc xay d\ffig dt!a tren cac gia dtnh khong
tbn t~i trong thS gim thl;l'c d§n dSn nhi~u hQc gia dS xu~t su d1:1ng cac mo
hlnh da nhan t6 d~ xac dlnh cac y€u t6 anh huang d€n lqi nhu~n cb phiSu
thay vi mo hinh m9t nhan t6. Ross (1976), Roll va Ross (1980) gi6i thi~u
mo hinh da nhan t6 APT {Arbitrage Pricing Theory) va cho rAng cy su~t sinh
lqi

kY VQng ctia tai san tai chinh c6 th~ duqc do lu
kinh t€ vi mo khac nhau ho~c la ySu t6 thi tru( 1986) thvc hi~n cac nghien c(ru thvc nghi~m bAng mo hinh APT va xac
dinh r~ng sv thay d6i d9t ng9t cua m9t sf> biSn kinh tS vi mo nhu: l~m phat,
chi sf> san xu§t cong nghi~p va dud9ng cua lqi nhu~n ctia c6 phiSu. Nghien Clru v~ tac d9ng giua cac biSn kinh
t€ vi mo va lqi nhu~n c6 phiSu tr& nen ph6 biSn k~ tu d6.

7

2.1

L~m

phat

L~m phat v8 co ban Ia tinh tr~ng muc gia chung ctia n~n kinh tS tang len
trong m{>t thai gian nhftt d!nh. L~m phat anh hu6ng dSn thi trukhoan va gia ca c6 phiSu thong qua cac co cbs sau:
- Muc gia chung ctia n~n kinh t€ tang len khiSn doanh nghi~p phai chi

nhi~u han cho chi phi san xuftt. Sv gia tang chi phi nguyen v~t li~u, ti~n
luang nhan cong, chi phi sir d\ffig vim lam tang gia ban hang hoa, dAu ra

.

san pham tro nen kh6 khan, lqi

nhu~

s¢ giam. c& phisu cua doanh nghi~p

'

'

,

kinh doanh va co tuc co phieu bi

tra nen kern hftp dfu1 trong m~t nha

d§.u tu keo theo S\l S\}t giam trong gia ca c6 phi€u dang hru hanh.
-

Trong m{>t n~n kinh t€ khi sue mua ctia dAng ti~n giam, nha dAu tu se
tiSn hanh tai co cftu danh mvc dS bao toan vbn va lqi nhu~. HQ se ban ra
nhiing c& phiSu "xftu", mua vao nhiing c& phiSu "tBt" lam thay d&i luqng
cung cAu cac lo~i c& phiSu tren

thi truang. Qua d6 gia c6 phi€u cilng se

thay dBi.

L~m phat c6 tac d{>ng dSn gia c& phi€u, nhung xu huang cua mbi quan h~
nay chua thvc S\1' ro rang. Nghien CUu t~i thi truang chtrng khoan cua cac
nu&c phat tri8n cho thfty l~m phat va gia c& phiSu c6 tuong quan nghjch, bm
le xu huang ctia l~m phat xac djnh tinh chftt tang tru6ng. L~m phat tang cao
luon la dftu hi~u cho thfty n~n kinh tS dang n6ng, bao hi~u S\l tang tru6ng
kern b~n vfrng. DiSu nay khi€n dAu tu chtrng khoan khong con la kenh sinh
lqi cho nha dAu tu tren thi truong tai chinh.
T~i

Hoa Ky, nghien CUu ctia Fama (1977) trong giai

do~n

1953- 1971 xac

dinh duqc mbi quan h~ nghich biSn gifra thi truemg chtrng khoan va I~m
phat. Nghien cuu ctia Chen, Roll va Ross (1986) trong giai

do~

1953 -

1983 cling da nh§n m?nh dSn m6i quan h~ nghich bi€n gifra l~m phat va gia