Tải bản đầy đủ
3 Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Chi nhánh Ngânhàng Đầu tư và Phát triển Bắc An Giang

3 Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Chi nhánh Ngânhàng Đầu tư và Phát triển Bắc An Giang

Tải bản đầy đủ

80

- Phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm phân giao và đánh giá kế hoạch
kinh doanh bán lẻ cho từng đơn vị kinh doanh bán lẻ của Chi nhánh kịp thời.
- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý rủi ro và kiểm tra nội bộ để ngăn chặn rủi
ro trong hoạt động bán lẻ. Kiên quyết xử lý các trường hợp liên tục sai sót của cán bộ
để hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.
- Thường xuyên tổ chức chương trình tự đào tạo tại Chi nhánh để giới thiệu sản
phẩm đến các cán bộ của đơn vị.
3.3.1.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý và kinh doanh NHBL:
- Xây dựng Chi nhánh trở thành các tổ chức bán hàng chuyên nghiệp với các
Phòng QHKH cá nhân độc lập, chuyên trách, Phòng giao dịch và các đơn vị hỗ trợ
hoạt động kinh doanh NHBL.
- Bố trí đủ cả về số lượng và chất lượng các cán bộ QHKH cá nhân, giao dịch
viên.
- Bổ sung, hoàn thiện bản mô tả chức năng, nhiệm vụ tại từng vị trí công việc
của cán bộ QHKH, cán bộ tư vấn tài chính cá nhân, cán bộ giao dịch khách hàng bán
lẻ…theo đó phân định rõ nhiệm vụ bán hàng, tư vấn dịch vụ với các hoạt động tác
nghiệp.
- Tiếp tục tăng cường khả năng bán dịch vụ, sản phẩm, tối đa hóa hiệu quả các
kênh phân phối của Chi nhánh.
- Cán bộ QHKH, Phòng giao dịch cần tìm hiểu rõ hơn về các sản phẩm dịch vụ
của Chi nhánh đang triển khai để tư vấn có tính thuyết phục hơn đối với khách hàng.
- Giữa Phòng giao dịch và Hội sở chính Chi nhánh phải có sự phối hợp nhịp
nhàng trong công tác phục vụ khách hàng.
3.3.1.3 Phát triển nền tảng khách hàng vững chắc và tối đa hóa giá trị
khách hàng:
- Phát triển nền tảng khách hàng lớn, ổn định và sử dụng nhiều sản phẩm, dịch
vụ của ngân hàng là mục tiêu trọng tâm của mọi hoạt động kinh doanh bán lẻ và không
quên những khách hàng thân thiết.
- Đối tượng khách hàng bán lẻ của Chi nhánh là cá nhân và hộ gia đình sử dụng
các dịch vụ tài chính ngân hàng cho mục đích tiêu dùng và sản xuất kinh doanh.

81

Áp dụng mô hình kim tự tháp theo thông lệ quốc tế để thực hiện phân đoạn
khách hàng
+ Nhóm khách hàng thịnh vượng: là nhóm khách hàng có thu nhập rất cao. Đây
là những khách hàng mang lại doanh thu cao nhưng đồng thời cũng yêu cầu cao đối
với chất lượng dịch vụ và chính sách ưu đãi linh hoạt về phương thức giao dịch, về
giá…Các giao dịch của khách hàng có thể thực hiện tại địa điểm yêu cầu của khách
hàng hoặc tại trụ sở chi nhánh.
+ Nhóm khách hàng giàu có: là nhóm khách hàng có thu nhập khá cao, yêu cầu
cao đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tư vấn, giao dịch…Các giao dịch của khách
hàng được khuyến khích thực hiện tại trụ sở Chi nhánh nhưng cũng có thể thực hiện
tại địa điểm yêu cầu của khách hàng.
+ Khách hàng tư vấn tài chính (hạng trung): là nhóm khách hàng có thu nhập
khá, yêu cầu tiêu chuẩn đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tư vấn và các hình thức
khuyến mại hấp dẫn…Các giao dịch của khách hàng được thực hiện tại trụ sở chi
nhánh.
+ Khách hàng đại chúng (phổ thông): là nhóm khách hàng sử dụng các sản
phẩm, dịch vụ chuẩn, các kênh phân phối điện tử… tại địa điểm giao dịch vủa ngân
hàng.
Trong giai đoạn này 2011-2012, Chi nhánh hiện đang áp dụng theo 3 phân đoạn
cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, đó là:
+ Nhóm khách hàng quan trọng: số dư tiền gửi hơn 500 triệu hoặc có dư nợ vay
hơn 1 tỷ đồng.
+ Nhóm khách hàng thân thiết: số dư tiền gửi từ 100 triệu đến 500 triệu hoặc có
dư nợ vay từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.
+ Nhóm khách hàng phổ thông: là các khách hàng còn lại.
Đối với từng nhóm sản phẩm, dịch vụ phải có tiêu chí và cách giới thiệu phù
hợp với từng phân đoạn khách hàng.
3.3.1.4 Phát triển và tối đa hoá giá trị nguồn nhân lực:
Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho công tác bán lẻ chuyên nghiệp, có
chất lượng cao (nhận thức, tầm nhìn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong giao
dịch), ổn định nhằm đảm bảo hiệu quả của hoạt động NHBL, tối đa hóa giá trị nguồn

82

nhân lực và duy trì lợi thế cạnh tranh của Chi nhánh. Đội ngũ cán bộ trẻ nhưng giàu
nhiệt huyết, đội ngũ cán bộ có thâm niên thật sự giàu kinh nghiệm là lực lượng hậu
thuẫn vững chắc cho việc thực hiện các chính sách do Ban lãnh đạo vạch ra. Chiến
lược phát triển ngân hàng bán lẻ cần nguồn nhân lực được đào tạo bài bản để tiếp cận
được công nghệ thông tin áp dụng vào các sản phẩm dịch vụ bán lẻ. Đầu tư vào đào
tạo nguồn nhân lực ngày hôm nay chính là mang lại thành quả cho tương lai.
Cán bộ tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ không riêng cán bộ phòng QHKH
cá nhân, phòng GDKH cá nhân, cán bộ PGD mà là mỗi cán bộ BIDV.
Đào tạo nguồn nhân lực phải theo đúng quan điểm từ khâu tuyển dụng đến khâu
đào tạo và sử dụng:
+ Tuyển dụng cán bộ có tinh thần tổ chức kỷ luật, chấp hành sự phân công của
tổ chức, đúng chuyên ngành và thực tài để giảm bớt chi phí cho việc đào tạo lại, tuyển
theo nhu cầu để tránh lãng phí lao động và quỹ tiền lương của đơn vị.
+ Không điều chuyển cán bộ hạn chế về năng lực, trình độ sang hoạt động bán
lẻ.
+ Gắn kết quả đào tạo với việc bố trí sử dụng cán bộ theo đúng người, đúng
việc, thực hiện luân chuyển cán bộ để sắp xếp công việc phù hợp nhất với năng lực
chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ.
+ Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đổi mới để qua đó nhân
viên được khuyến khích hăng say làm việc và sáng tạo. Tạo ra nhiều cơ hội học tập,
thăng tiến cho tất cả cán cán bộ có năng lực.
+ Xây dựng cơ chế đánh giá nhân viên dựa trên hiệu quả làm việc và đóng góp
với ngân hàng.
+ Có chính sách đãi ngộ nhân tài để thu hút nguồn lực có chất lượng cao và giữ
chân cán bộ hiện có của Chi nhánh.
+ Lãnh đạo các Phòng/Tổ cần có sự phân công công việc thật công bằng để
tránh tình trạng có sự né tránh, tỵ nạnh, không có tinh thần cống hiến làm ảnh hưởng
đến guồng máy đang hoạt động trôi chảy của Chi nhánh.
+ Phân công chuyên môn hóa một cán bộ đầu mối về mỗi loại hình sản phẩm,
dịch vụ; chịu trách nhiệm triển khai, nghiên cứu và hỗ trợ các cán bộ khác có liên quan
tại Chi nhánh.

83

+ Quy định về xử lý trách nhiệm của cá nhân trong quá trình tác nghiệp cần
được xem xét để điều chỉnh phù hợp để phát huy tác dụng. Đối với những sai sót
không gây tác hại nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của Chi nhánh thì không
nên đưa vào sai sót để tránh gây áp lực trong công việc, mặt khác lỗi nào do sự không
cẩn trọng do không nghiên cứu quy trình nghiệp vụ thì nên có chế tài phạt tiền trên
từng lỗi và được lưu ý trong xét thi đua hàng năm.
- Bên cạnh đó cần xây dựng cơ chế động lực để khuyến khích công tác bán lẻ
phát triển hơn nữa. Có kế hoạch phân giao chỉ tiêu đến từng Phòng/Tổ, mỗi Phòng/Tổ
căn cứ tình hình thực tế để giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, thường xuyên theo dõi, kiểm
tra và có phương thức xử lý nếu cán bộ nào không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đây
cũng chính là căn cứ để đánh giá, chi trả thu nhập và xét thi đua đối với người lao
động.
Để quá trình đào tạo nguồn nhân lực được thành công cần chú trọng:
+ Đào tạo đúng đối tượng.
+ Đối tượng được đào tạo phải được bố trí công tác ổn định, có thời gian tiếp
nhận kiến thức và áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc tại Chi nhánh, tránh lãng
phí công sức đào tạo.
+ Đào tạo lực lượng kế cận để chuẩn bị sẵn sàng cho việc thay thế.
3.3.1.5 Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và Marketing NHBL:
Đây là hoạt động quan trọng nhằm thông tin rộng rãi tới khách hàng của BIDV
về sản phẩm, dịch vụ NHBL BIDV nhằm tăng lòng tin của khách hàng đối với BIDV
và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ NHBL của BIDV. Nhiệm vụ chính của
Chi nhánh là góp phần xây dựng được thương hiệu NHBL BIDV rộng rãi trong lòng
công chúng và thông tin đầy đủ, thường xuyên tới khách hàng về các dịch vụ NHBL
BIDV, về lợi ích khi sử dụng dịch vụ BIDV, địa điểm và phương thức giao dịch cũng
như các chương trình khuyến mại của BIDV…
+ Cán bộ Phòng KHTH cần làm đầu mối phối hợp với các bộ phận giao dịch
khách hàng trong phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm mục đích nắm
được những thông tin của các đối thủ cạnh tranh để kịp thời tư vấn với Ban lãnh đạo
đề ra những quyết sách kịp thời. Đội ngũ làm công tác này phải được tuyển chọn và
đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực marketing.

84

+ Tăng cường tham gia các chương trình văn hóa thể thao, ủng hộ các quỹ từ
thiện và các hoạt động nhân đạo tại địa phương để quảng bá hình ảnh của BIDV nói
chung và hình ảnh của Chi nhánh nói riêng trong lòng công chúng.
+ Do vị trí địa lý của Chi nhánh không gần các Trường đại học, cao đẳng, trung
học chuyên nghiệp nhưng có thể phát những tờ rơi dịch vụ, đặc biệt là thẻ ATM tại các
trường THPT nhằm vào các đối tượng học sinh chuẩn bị thi đại học. Đây là nhóm
khách hàng tuy nhỏ lẻ nhưng với số lượng đông có thể lập nên thành tích không nhỏ
trong hoạt động kinh doanh bán lẻ của Chi nhánh.
3.3.1.6 Nâng cao năng lực quản lý rủi ro:
Quản lý rủi ro nhằm đảm bảo an toàn hoạt động cho hệ thống và nâng cao hiệu
quả về mặt tài chính. Do đó cần phải:
+ Tăng cường công tác dự báo tại Chi nhánh.
+ Quản lý tốt hơn rủi ro vận hành, tác nghiệp thông qua những giải pháp tổng
thể: nghiên cứu để nắm rõ các quy trình sản phẩm dịch vụ, tác nghiệp không chỉ đối
với giao dịch viên mà đối với kiểm soát viên; quản lý và kiểm soát việc tuân thủ các
quy trình nghiệp vụ; thường xuyên đào tạo, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo
đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cho cán bộ theo tinh thần của Bộ quy tắc ứng
xử và Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của BIDV.
+ Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông
tin, nâng cao tính bảo mật và an toàn dữ liệu.
+ Trích lập đầy đủ kịp thời quỹ dự phòng rủi ro cho cả hoạt động tín dụng và
phi tín dụng.
+ Đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng, cán bộ quản trị tín dụng… phải thật sự
tận tâm với nghề để mang lại sản phẩm tín dụng an toàn, giảm thiểu rủi ro.
3.3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ NHBL tại Chi nhánh Bắc An Giang:
3.3.2.1 Đối với tín dụng:
Tín dụng bán lẻ có vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát
triển của Ngân hàng. Nếu số lượng khách hàng bán lẻ và dư nợ bán lẻ tăng lên cho
thấy Chi nhánh có thể phân tán được rủi ro, không còn phụ thuộc vào một số khách

85

hàng doanh nghiệp lớn và phần nào đã mở rộng được thị phần tín dụng. Để góp phần
tăng thu nhập của Ngân hàng, Chi nhánh cần phải:
- Xây dựng nền tảng khách hàng, tiếp cận và mở rộng khách hàng dựa trên ưu
thế về lãi suất cho vay và chất lượng phục vụ. Cán bộ QHKH cá nhân phải chủ động
tiếp xúc, trao đổi để nắm bắt được nhu cầu khách hàng; từ đó tư vấn, hướng dẫn…mới
thu hút được khách hàng về với Chi nhánh.
- Đối với những khách hàng mới: cần phần công cho cán bộ có kinh nghiệm
quản lý trong thời gian đầu để thời gian giải quyết, xử lý hồ sơ nhanh, không gây tâm
lý thất vọng hay chán nản của khách hàng trong lần đầu giao dịch.
- Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay hướng đến khách hàng bán lẻ như: cho
vay du học, cho vay mua ôtô, mua nhà, cho vay thấu chi…đến rộng rãi khách hàng.
Hiện nay, các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua ô tô tải rất nhiều để vận chuyển
hàng hóa; cho vay thấu chi đối với cán bộ nhân viên cần được triển khai mạnh mẽ hơn,
Chi nhánh cần giới thiệu ưu điểm của loại hình cho vay này nhằm tăng trưởng khách
hàng, tăng thu dịch vụ, giảm bớt khâu quản lý hồ sơ khách hàng và thậm chí có thể
bán chéo được nhiều sản phẩm khác (bảo hiểm, tiền gửi, BSMS…).
- Theo kết quả khảo sát, hiện có một số khách hàng phản ánh về hồ sơ thủ tục,
định giá tài sản đảm bảo, bán chéo dịch vụ…Do đó, Chi nhánh cần thiết phải rà soát,
xem xét lại khâu định giá TSĐB, tăng cường bán chéo dịch vụ bán lẻ, đẩy mạnh công
tác marketing đối với khách hàng chưa có nhu cầu về dịch vụ NHBL.
- Năm 2011, Thị xã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, huy động
tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và trung ương để đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu
quả quỹ đất sẵn có để tái đầu tư phát triển. Do đó, Chi nhánh cần tranh thủ chủ trương
này để có sự hỗ trợ vốn kịp thời cho các hộ cá thể có nhu cầu vốn trong quá trình đầu
tư sản xuất.
3.3.2.2 Đối với huy động vốn:
Công tác huy động vốn là vấn đề sống còn trong quá trình hoạt động kinh
doanh của Chi nhánh Bắc An Giang. Có tăng trưởng được huy động vốn thì mới mở
rộng cho vay và tăng thu nhập cho ngân hàng. Thế nhưng phải huy động như thế nào
để tạo thu nhập cho Chi nhánh chứ không phải số dư càng tăng, khách hàng giao dịch

86

ngày càng nhiều và tốc độ tăng trưởng huy động nhanh là có sự khởi sắc. Vì nếu huy
động mà chi phí phải trả cao hơn thì đó lại trở thành gánh nặng cho Ngân hàng và có
khả năng thanh khoản kém. Do đó Chi nhánh cần chú ý:
+ Chọn mã sản phẩm linh hoạt trên cơ sở cân đối giá FTP và chi phí trả lãi cho
khách hàng.
+ Tư vấn đầu tư, xem chất lượng dịch vụ là tiêu chí tiên quyết để thu hút khách
hàng tiền gửi theo lãi suất được NHNN cho phép.
+ Nắm bắt nhu cầu khách hàng, phân loại khách hàng để giới thiệu sản phẩm
phù hợp, tạo cho khách hàng tâm lý an tâm, tin tưởng khi giao dịch với Chi nhánh.
+ Thân thiện, mở rộng mối quan hệ, chủ động tiếp cận khách hàng mà đơn giản
nhất là hàng xóm của mỗi nhân viên vì tính gần gũi sẽ giúp cho cán bộ BIDV dễ
thuyết phục khách hàng.
+ Việc tìm kiếm các hộ kinh doanh cá thể ở khu vực chợ Châu Đốc mở tài
khoản để chuyển tiền, nộp tiền (doanh số bán hàng hằng ngày) cũng là cách thức để
huy động được nguồn vốn không kỳ hạn, vừa đảm bảo sự an toàn cho tài sản của
khách hàng.
+ Đối với sản phẩm tiết kiệm dự thưởng: đa số khách hàng không ưa chuộng
sản phẩm chỉ có quay số trúng thưởng, vì đây là hình thức chỉ mang tính may mắn, có
cơ hội đối với khách hàng nào có nhiều số dự thưởng. Sản phẩm mà khách hàng yêu
thích là tiết kiệm vừa được cào thẻ để nhận được tiền thưởng ngay (cơ hội 1) và quay
số trúng thưởng (cơ hội 2). Do đó, Chi nhánh cần có kiến nghị để HSC để tung ra thị
trường những sản phẩm có đặc tính tương tự như thế.
+ Trong điều kiện bị giới hạn về nhiều mặt chưa thể mở rộng mạng lưới giao
dịch tại Chi nhánh mà điểm giao dịch, phòng giao dịch là nhân tố quan trọng trong
phát triển dịch vụ NHBL thì Chi nhánh có cơ chế động lực đối với cá nhân nào giới
thiệu được khách hàng tiền gửi theo quy định của Ngân hàng.
+ Mỗi cán bộ của Chi nhánh cần nghiên cứu kỹ các sản phẩm huy động mới để
tránh tâm lý e ngại, thụ động khi khách hàng cần được cung cấp thông tin. Vì thái độ
đó sẽ làm suy giảm niềm tin của công chúng, Ngân hàng sẽ không cung cấp được sản
phẩm tiền gửi và các dịch vụ kèm theo.

87

3.3.2.3 Các dịch vụ phi tín dụng khác:
* Dịch vụ thẻ: đây là dịch vụ vừa đem lại nguồn thu dịch vụ, vừa làm gia tăng
nguồn vốn huy động của Chi nhánh. Trong một năm thường có 02 đợt miễn phí phát
hành thẻ nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước nên Ngân hàng cần tận dụng cơ hội
nay để mở rộng khách hàng, hướng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, mặc dù
trước mắt chưa thu được gì nhưng về lâu dài thì đây là nền tảng góp phần phát triển
dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Đối với thẻ tín dụng quốc tế: Hiện nay nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng quốc tế
ngày càng tăng tương xứng với nhu cầu đi du lịch, đi công tác nước ngoài, đi du học
hoặc sử dụng thanh toán mua hàng hóa trong nước….Hàng năm Chi nhánh thu được
phí thường niên thẻ từ 100.000-200.000đ/thẻ, đây là nguồn thu cần được tận dụng.
Cán bộ QHKH cá nhân với vai trò là bộ phận đầu mối trong phát hành thẻ tín dụng
quốc tế cần chủ động tìm khách hàng, xử lý hồ sơ thủ tục nhanh chóng để tránh sự
phiền hà cho khách hàng.
Công tác hướng dẫn sử dụng thẻ cần được chú trọng. Một khi chủ thẻ sử dụng
thẻ được dễ dàng thì mới cảm thấy yêu mến chiếc thẻ mình đang có và giới thiệu
người khác cùng đăng ký phát hành thẻ và Ngân hàng cũng tiết giảm được thời gian
xử lý các khiếu nại phát sinh không đáng xảy ra. Tăng cường giới thiệu các tiện ích
của thẻ để nhận thức của người dân về dịch vụ thẻ được nâng lên, dùng thẻ để thanh
toán chứ không phải chỉ dùng để rút tiền mặt.
* Dịch vụ kiều hối: Nguồn kiều hối chuyển về góp phần làm giàu đất nước là sự
mong đợi của nhiều người. Ngân hàng cần quảng bá, giới thiệu rộng rãi dịch vụ kiều
hối Western Union để mọi người thấy được sự thuận lợi của nó. Dịch vụ này giúp
Ngân hàng thu được phí dịch vụ, mua được ngoại tệ của khách hàng, hướng khách
hàng đến sử dụng sản phẩm tiền gửi, thẻ ATM…
* Dịch vụ thanh toán: Sự am hiểu, phân biệt, lựa chọn kênh thanh toán tối ưu và
xử lý nhanh sẽ giúp giao dịch viên tự tin và kịp thời đáp ứng yêu cầu chuyển tiền của
khách hàng, Một món tiền chuyển nhanh đến tay người nhận sẽ tạo tâm lý hài lòng đối
với người chuyển. Chỉ cần mỗi giao dịch viên thu được khoảng 1.000.000đ phí chuyển
tiền/ngày thì Chi nhánh có thể đạt và vượt chỉ tiêu TW giao phó. Các tiện ích hỗ trợ in
ấn chỉ cho khách hàng có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần tiết giảm thời gian

88

kiểm tra, hướng dẫn khách hàng, từ đó có điều kiện giao dịch với nhiều khách hàng
hơn.
* Dịch vụ BSMS, Vntopup: Đây là dịch vụ ngân hàng điện tử, có sự phối hợp
của mạng viễn thông, Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến và ngân hàng rất
tiện ích đối với khách hàng. Chất lượng dịch vụ này cần có sự phản ánh kịp thời để có
sự cải thiện, nâng cấp đường truyền.
* Sản phẩm thấu chi tài khoản tiền gửi: Phí thấu chi tài khoản tiền gửi là khoản
đóng góp không nhỏ trong thu dịch vụ ròng nếu Chi nhánh mở rộng cho vay thấu chi
vì dịch vụ này rất tiện ích đối với khách hàng, Chi nhánh giảm thời gian quản lý hồ sơ
khách hàng và bán được sản phẩm bảo hiểm BIC Bình An, thu được hoa hồng bảo
hiểm, khách hàng dễ dàng trong việc kiểm tra được lịch sử tín dụng, dư nợ hiện tại…

* Dịch vụ chi trả lương qua tài khoản: Dịch vụ này được ký kết giữa hai
doanh nghiệp với nhau nhưng hợp đồng thanh toán lương là cơ sở quan trọng
tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân tiếp cận với các dịch vụ mới của Ngân
hàng. Bộ phận theo dõi nợ vay để khấu trừ vào lương định kỳ cần phối hợp kịp
thời với bộ phận chi lương để dịch vụ này được triển khai hiệu quả, không có sự
phiền hà vì thanh toán lương chậm.
3.4 Một số đề xuất, kiến nghị:
3.4.1 Kiến nghị với Chính quyền địa phương:
- Cần khuyến khích các hộ tiểu thương tại khu vực chợ Châu đốc thanh toán
qua ngân hàng và khuyến khích đầu tư tiền gửi tại Ngân hàng để vừa hạn chế rủi ro,
vừa tăng khả năng sinh lợi.
- Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo tâm lý an
tâm khi khách hàng giao dịch tại Ngân hàng, nhất là ở những khu vực nhộn nhịp và
đông đúc.
3.4.2 Kiến nghị với NHNN:
- NHNN có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển thanh toán không
dùng tiền mặt thông qua hoàn thiện khung pháp lý: tăng phí sử dụng tiền mặt để
khuyến khích thanh toán qua ngân hàng và sử dụng các dịch vụ bán lẻ của ngân hàng,

89

tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ chuyển từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chíp để
tăng tính bảo mật cho người sử dụng…
- Có chế tài nghiêm khắc đối với các trường hợp áp dụng các chính sách ngoài
lãi suất để giành giật khách hàng tiền gửi, gây rối loạn mặt bằng lãi suất và khả năng
thanh khoản của các ngân hàng, những hành động đó đã vô hiệu hóa việc thực thi
chính sách tiền tệ của NHNN.
- Chính sách tỷ giá của NHNN cần phải xem xét để tránh hiện tượng đô la hóa
nền kinh tế, việc mua bán ngoại tệ ngoài thị trường tự do với giá cạnh tranh hơn trong
ngân hàng sẽ khiến nguồn ngoại tệ không chảy vào ngân hàng.
3.4.3 Kiến nghị với Hội sở chính:
3.4.3.1 Đầu tư công nghệ:
Công nghệ được xác định là yếu tố nền, yếu tố cơ bản của hoạt động NHBL, là
cơ sở để phát triển sản phẩm mới, hiện đại theo xu hướng chung của thị trường, tăng
tính cạnh tranh và hỗ trợ quản lý điều hành. Trong những năm tới, Chi nhánh chú
trọng những vấn đề sau:
- Đầu tư có trọng tâm vào công nghệ mới để phát triển các sản phẩm dịch vụ
mới, các kênh phân phối mới (ATM/POS, IB/MB) trên nền công nghệ ngân hàng hiện
đại theo hướng chuẩn hóa sản phẩm, dịch vụ theo thông lệ quốc tế, tự động hóa các
quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Trang bị hệ thống công nghệ phục vụ quản lý, điều hành.
- Thị xã Châu Đốc là khu du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, khách thập
phương và du khách quốc tế đến hành hương, mua sắm sẽ tạo điều kiện cho Chi nhánh
thu được phí dịch vụ, chủ yếu qua kết nối hệ thống thanh toán thẻ nước ngoài, đặc biệt
là thẻ MasterCard.
- Hiện nay có nhiều khách hàng dân cư có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng
tại nhà như chuyển khoản, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, đề nghị phát hành séc… nhưng
Chi nhánh vẫn chưa có khả năng đáp ứng nhu cầu này do gặp trở ngại về chi phí, công
nghệ, nhân lực…
- Hiện nay dịch vụ taxi của Cty Mai linh tại TX Châu Đốc đã trở thành nhu cầu
thường xuyên của một bộ phận dân cư. Để khách hàng có thói quen thanh toán qua thẻ