Tải bản đầy đủ
4 Tóm tắt chương 3

4 Tóm tắt chương 3

Tải bản đầy đủ

79

KẾT LUẬN
Trong bối cảnh hội nhập, hàng hóa sản xuất từ một quốc gia này được sử dụng
ở một quốc gia khác trên thế giới, vai trò của thương hiệu ngày càng lớn, quan trọng
hơn bao giờ hết, vì thế nó đòi hỏi một hướng đi cần thiết đối với Tập đoàn. Tuy có
nắm được vai trò quan trọng của việc phát triển thương hiệu, nhưng Tập đoàn vẫn
chưa có bộ phận chuyên trách về thương hiệu, vẫn chưa chú trọng đúng mức phát
triển chiều sâu trong việc quảng bá, phát triển thương hiệu. Ngoài ra, Chính phủ xác
định cây cao su là cây nông nghiệp quan trọng, quy hoạch phát triển. Nhưng chính
sách hỗ trợ của Nhà nước chưa nhiều.
Do Tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực trãi rộng trên nhiều ngành nghề kinh doanh,
sản phẩm của Tập đoàn có mặt trên toàn quốc và một số thị trường ở nước ngoài. Nên
trong phạm vi nghiên cứu của đề tài nghiên cứu, tác giả chỉ đi vào nghiên cứu khai
thác và chế biến sản phẩm từ cây cao su Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giai
đoạn từ 2010-2013. Và đề tài chỉ tập trung các yếu tố chính ảnh hưởng thương hiệu
và sự phát triển thương hiệu mủ cao su Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Xây dựng và phát triển thương hiệu là một quá trình liên tục, xuyên suốt, lâu
dài, và có sự kế thừa. Trong quá trình phát triển thương hiệu, điều quan trọng là phải
có chiến lược và các chương trình đồng bộ. Điều này cho thấy, Tập đoàn cần định vị
chiến lược phát triển thương hiệu, nhằm tăng tính cạnh tranh của thương hiệu và tạo
ra thương hiệu bền vững trên thị trường. Luận văn đã trình bày các vấn đề có liên
quan đến thương hiệu gồm tám yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thương hiệu mủ cao
su Tập đoàn, và đã phân tích các yếu tố đó nêu lên thực trạng phát triển thương hiệu
mủ cao su, từ đó luận văn đã đề xuất một số giải pháp về phát triển thương hiệu mủ
cao su tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Qua các giải pháp trên hy vọng
sẽ góp phần giúp Tập đoàn có những bước phát triển và quảng bá thương hiệu để
nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo sự trung thành khách hàng cũng như thu hút thêm
các khách hàng tiềm năng mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1. Bản tin Thông tin chuyên đề cao su, Hiệp hội cao su các số của năm 2013,
2014
2. Báo cáo thường niên AgroMonitor về thị trường cao su (2013).
3. Báo cáo tổng kết năm 2010, 2011, 2012, 2013 Tập đoàn Công nghiệp Cao su
Việt Nam.
4. Luật Dân sự Việt Nam (2005).
5. Nghị định 54/2000/NĐ - CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền
sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại
và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu
công
6. Nghị định 57/1998/NĐ ngày 31/07/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý
mua bán hàng hoá với nước ngoài.
7. Nghị định số 28/2014/NĐ – CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn
công nghiệp cao su Việt Nam – VRG.
8. nghiệp.
9. Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
10. Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
11. Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015.
12. Tạp chí cao su Việt Nam (2014).
13. Vũ Chí Lộc và Lê Thị Thu Hà (2007), Xây dựng và phát triển thương hiệu,
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.
Tiếng Anh:
1. Aaker David.A (1996), Building Strong Branch, the Free press.

2. David Aaker (1996), Managing Bran Equity: Capitalizing on the Value of a
Brand Name, Free Press. New York
3. Kevin Lane Keller (1998), Building, Measuring, and Managing Brand Equity,
Prentice-Hall, Inc. United States.
4. Phillip Kotler, Kevin Lane Keller (2009), Marketing Management, 13th
edition, Prentice-Hall, Inc. United States.
5. Richard More (2003), Thương hiệu dành cho nhà lãnh đạo, Nhà xuất bản trẻ
TPHCM.

Phụ lục 1:
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Nhằm thu thập thông tin để thực hiện luận văn Thạc sĩ đề tài: Giải pháp phát triển
thương hiệu mủ cao su tại Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đến năm
2020”. Chúng tôi xin gửi đến Quý khách phiếu thăm dò ý kiến này. Kính mong Quý
khách vui lòng bỏ ít thời gian đóng góp ý kiến cho chúng tôi.
Những ý kiến đóng góp của Quý khách sẽ giúp chúng tôi xây dựng và hoàn thiện giải
pháp phát triển thương hiệu mủ cao su của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý khách.
Quý khách vui lòng đánh dấu X vào ô

có sẵn theo nhận định của chúng tôi

mà quý khách thấy phù hợp khi quyết định mua nguyên liệu mủ cao su.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
STT

Tiêu chí

1

Giá thành sản phẩm

2

Tính đặc thù sản phẩm

3

Giá trị sử dụng

4

Chất lượng sản phẩm

5

Thông qua người khác gợi ý

6

Qua quảng cáo

7

Tự tìm hiểu

Ý kiến khách hàng

Phụ lục 2:
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA
Nhằm thu thập thông tin để thực hiện luận văn Thạc sĩ đề tài: Giải pháp phát triển
thương hiệu mủ cao su tại Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đến năm
2020”. Chúng tôi xin gửi đến Anh/Chị phiếu đánh giá này. Kính mong Anh/Chị vui
lòng bỏ ít thời gian đóng góp ý kiến cho chúng tôi.
Anh/Chị là những chuyên gia về mủ cao su. Vì vậy, những ý kiến đóng góp của
Anh/Chị sẽ giúp chúng tôi xây dựng và hoàn thiện giải pháp phát triển thương hiệu
mủ cao su của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Chúng tôi rất mong nhận được
sự giúp đỡ của Anh/Chị.
Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào

có sẵn theo nhận định của chúng tôi mà

anh/chị thấy phù hợp với ý kiến đánh giá của mình.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
1. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình vể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
đến chất lượng mủ cao su.
(1 – Không ảnh hưởng; 2 – Ít ảnh hưởng; 3 - Ảnh hưởng trung bình; 4 – Khá ảnh
hưởng; 5 - Ảnh hưởng nhiều)
Các yếu tố ảnh hưởng

STT

Mức độ ảnh hưởng
1

1

Điều kiện tự nhiên

2

Giống

3

Kỹ thuật sản xuất

4

Kỹ thuật thu hoạch

5

Chế biến, bảo quản

6

Hệ thống lưu thông, phân phối

2

3

4

5

2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)
Các yếu tố ảnh hưởng

STT

Đánh giá các yếu tố
1

1

Điều kiện tự nhiên

2

Giống

3

Kỹ thuật sản xuất

4

Kỹ thuật thu hoạch

5

Chế biến, bảo quản

6

Hệ thống lưu thông, phân phối

2

3

4

5

3. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)
Các yếu tố ảnh hưởng

STT

Đánh giá các yếu tố
1

1

Hình thức quảng cáo (truyền hình, truyền
thanh, pano, …)

2

Nội dung quảng cáo

3

Hoạt động xúc tiến thương mại

4

Hoạt động xúc tiến khách hang (hàng mẫu,
tặng thêm hàng, …)

5

Hoạt động marketing thông qua các sự kiện
nổi bật

6

Quan hệ khách hàng và các hoạt động nhằm
thu hút sự chú ý của khách hàng

2

3

4

5

4. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố con người ảnh hưởng đến
chất lượng nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)
STT

Các yếu tố ảnh hưởng

Đánh giá các yếu tố
1

1

Cần cù, chăm chỉ

2

Kinh nghiệm sản xuất

3

Trình độ khoa học kỹ thuật và khả năng ứng
dụng của người sản xuất

4

Trung thành doanh nghiệp

5

Quan tâm đến phát triển thương hiệu

6

Tiền lương

7

Chính sách nhà nước

2

3

4

5

Phụ lục 3:
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Về tiêu chí quyết định mua mủ cao su

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA
1. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình vể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
đến chất lượng mủ cao su.
(1 – Không ảnh hưởng; 2 – Ít ảnh hưởng; 3 - Ảnh hưởng trung bình; 4 – Khá ảnh
hưởng; 5 - Ảnh hưởng nhiều)

2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

3. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

4. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố con người ảnh hưởng đến
chất lượng nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

Phụ lục 4
DANH SÁCH 22 CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN
STT

Họ và tên chuyên gia

1

TS. Nguyễn Anh Nghĩa

2

TS. Nguyễn Ngọc Bích

3

TS. Lê Đức Tánh

4

TS. Phan Thanh Dũng

5

TS. Đặng Duy Sồ

6

TS. Nguyễn Anh Tuấn

7

TS. Nguyễn Thị Huệ

8

TS. Nguyễn Tấn Đức

9

TS. Lại Vân Lân

10

TS. Trần Thị Thúy Hoa

11

TS. Nguyễn Hồng Phú

12

Bùi Đình Ninh

13

Lâm Quốc Trình

14

Trương Phụng Loan

15

Huỳnh Văn Biên

16

Phan Thị Vành Khuyên

17

Võ Thị Cưng

18

Trần Vân Phát

19

Lê Võ Thành Bình

20

Hồ Trọng Minh Thảo

21

Nguyễn Đức Thanh

22

Trần Thị Hà