Tải bản đầy đủ
Phụ lục 3:KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Phụ lục 3:KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Tải bản đầy đủ

2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

3. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

4. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố con người ảnh hưởng đến
chất lượng nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

Phụ lục 4
DANH SÁCH 22 CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN
STT

Họ và tên chuyên gia

1

TS. Nguyễn Anh Nghĩa

2

TS. Nguyễn Ngọc Bích

3

TS. Lê Đức Tánh

4

TS. Phan Thanh Dũng

5

TS. Đặng Duy Sồ

6

TS. Nguyễn Anh Tuấn

7

TS. Nguyễn Thị Huệ

8

TS. Nguyễn Tấn Đức

9

TS. Lại Vân Lân

10

TS. Trần Thị Thúy Hoa

11

TS. Nguyễn Hồng Phú

12

Bùi Đình Ninh

13

Lâm Quốc Trình

14

Trương Phụng Loan

15

Huỳnh Văn Biên

16

Phan Thị Vành Khuyên

17

Võ Thị Cưng

18

Trần Vân Phát

19

Lê Võ Thành Bình

20

Hồ Trọng Minh Thảo

21

Nguyễn Đức Thanh

22

Trần Thị Hà