Tải bản đầy đủ
Phụ lục 2:PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Phụ lục 2:PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Tải bản đầy đủ

2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)
Các yếu tố ảnh hưởng

STT

Đánh giá các yếu tố
1

1

Điều kiện tự nhiên

2

Giống

3

Kỹ thuật sản xuất

4

Kỹ thuật thu hoạch

5

Chế biến, bảo quản

6

Hệ thống lưu thông, phân phối

2

3

4

5

3. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)
Các yếu tố ảnh hưởng

STT

Đánh giá các yếu tố
1

1

Hình thức quảng cáo (truyền hình, truyền
thanh, pano, …)

2

Nội dung quảng cáo

3

Hoạt động xúc tiến thương mại

4

Hoạt động xúc tiến khách hang (hàng mẫu,
tặng thêm hàng, …)

5

Hoạt động marketing thông qua các sự kiện
nổi bật

6

Quan hệ khách hàng và các hoạt động nhằm
thu hút sự chú ý của khách hàng

2

3

4

5

4. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố con người ảnh hưởng đến
chất lượng nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)
STT

Các yếu tố ảnh hưởng

Đánh giá các yếu tố
1

1

Cần cù, chăm chỉ

2

Kinh nghiệm sản xuất

3

Trình độ khoa học kỹ thuật và khả năng ứng
dụng của người sản xuất

4

Trung thành doanh nghiệp

5

Quan tâm đến phát triển thương hiệu

6

Tiền lương

7

Chính sách nhà nước

2

3

4

5

Phụ lục 3:
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Về tiêu chí quyết định mua mủ cao su

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA
1. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình vể mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
đến chất lượng mủ cao su.
(1 – Không ảnh hưởng; 2 – Ít ảnh hưởng; 3 - Ảnh hưởng trung bình; 4 – Khá ảnh
hưởng; 5 - Ảnh hưởng nhiều)

2. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)

3. Anh/Chị cho biết đánh giá của mình về các yếu tố quảng bá thương hiệu
nguyên liệu mủ cao su.
(1 – Rất kém; 2 – Kém; 3 – Trung bình; 4 – Khá; 5 – Tốt)