Tải bản đầy đủ
Nguyên lí xét nghiệm di truyền

Nguyên lí xét nghiệm di truyền

Tải bản đầy đủ

Nguyên lí xét nghiệm di truyền
• Phân loại xét nghiệm
– Chẩn đoán tiền làm tổ
– Chẩn đoán tiền sản
– Chẩn đoán xác định
– Dự phòng

Nguyên lí xét nghiệm
• Thực hiện xét nghiệm:
– Tham vấn trước xét nghiệm
– Bản thông tin đồng thuận thực hiện xét
nghiệm
– Tham vấn sau xét nghiệm

Nguyên lí xét nghiệm
• Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh di truyền
– Sinh hóa
– Di truyền tế bào
– Di truyền phân tử
– Hình ảnh: siêu âm, MRI