Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN TẬP VÀ PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MỘT TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN TẬP VÀ PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MỘT TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

Tải bản đầy đủ

thuộc vào sự may rủi. Người quay phim ghi hình nhanh chóng, hiệu quả sẽ
tạo thuận lợi cho biên tập. Người biên tập có nhiều thời gian hơn dành cho
việc thu thập tàI liệu, tìm hiểu một cách cụ thể và chính xác hơn. Mặc dù có
sự liên quan mật thiết giữa biên tập và quay phim, nhưng không được quên
rắng mỗi người đều có một công việc cụ thể của mình. Sự can thiệp quá sâu
vào công việc cảu nhau sẽ dẫn tới kết quả không tốt đẹp. Phóng viên biên tập,
khi thực hiện vai trò đạo diễn ở hiện trường phải đúng lúc đúng chỗ, tế nhị,
thông minh cần thiết. Thực tế còn xảy ra trường hợp phóng viên biên tập
muốn định hướng ống kính cho phóng viên quay phim theo lối cầm tay, chỉ
việc. Rơi vào hoàn cảnh như vậy thì sự hứng thú sáng tạo trong công việc của
phóng viên quay phim sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Dẫu sao công việc vẫn phải
tiến hành mà công việc thì sẽ không như ý muốn. Trường hợp xấu nhất công
việc có thể kết thúc khi chỉ mới bắt đầu. Phóng viên biên tập và phóng viên
quay phim phải luôn nhớ rằng lúc quay phim tại hiện trường không chỉ có hai
người với nhau. Đại đa số trường hợp là họ phải làm việc dưới sự chứng kiến
của người khác. Vậy sự giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình ghi hình của phóng
viên biên tập và quay phim là luôn cần thiết, là sự đòi hỏi khách quan. Tuy
nhiên, mọi sự góp ý, can thiệp vào công việc của nhau phải xác đáng, đúng
lúc đúng chỗ.
Mối quan hệ giữa phóng viên biên tập và phóng viên quay phim trong
quá trình sáng tạo tác phẩm là đòi hỏi khách quan. Sự trao đổi bàn bạc càng
cụ thể từ khâu kịch bản đến quá trình quay phim và làm hậu kì luôn cần thiết.
Sự phụ thuộc, tác động lẫn nhau trong công việc của hai người là không tránh
khỏi.
2.2.

Phương pháp phối hợp để tạo ra một tác phẩm báo chí

truyền hình
Chúng ta đã biết, cơ sở cho mối quan hệ giữa phóng viên biên tập và
phóng viên quay phim là đề cương kịch bản. Không có kịch bản truyền hình
thì không có mối quan hệ giữa các phóng viên, điều này là nguyên tắc thuận
10

lợi cho các phóng viên truyền hình trong hoạt động nghề nghiệp. Kịch bản tác
phẩm là sợi dây liên kết, chi phối cả phóng viên biên tập lẫn phóng viên quay
phim trong suốt quá trình sáng tạo tác phẩm. Trong quá trình sáng tạo tác
phẩm có những lúc công việc của người biên tập cũng như quay phim mang
tính độc lập tương đối. Ngay cả những công đoạn như vậy, người quay phim
hay người biên tập phải lấy kịch bản làm cơ sở cho mình. Kịch bản khi đã
được duyệt và đưa vào thực hiện sẽ có tính pháp lệnh đối với cả biên tập lẫn
quay phim. Lúc này, người biên tập tác giả kịch bản cũng không được tuỳ tiện
sửa chữa, thay đổi ý đồ của kịch bản (trừ trường hợp đặc biệt).
Khi đã có kịch bản, biên tập trao đổi để quay phim nắm vững chủ đề tư
tưởng của tác phẩm, hướng xử lý cho tác phẩm. Nắm vững ý đồ tác phẩm
phóng viên quay phim sẽ bàn bạc với phóng viên biên tập và kế hoạch thực
hiện tác phẩm. Trên cơ sở kịch bản, họ cùng nhau xác điịnh những cảnh quay
chủ yếu. Nhưng cảnh quay cụ thể đòi hỏi các phương tiên cho phù hợp. Tác
phẩm sẽ thể hiện với phong cách gì? thủ pháp ra sao?… để đạt được hiệu quả
cao nhất. Những điều này phải bàn bạc kĩ lưỡng, chi tiết giữa phóng viên biên
tập và phóng viên quay phim. Ngoài ra họ còn phải thống nhất với nhau về
mặt thời gian địa điểm thực hiện tác phẩm. Khi cần thiết hai người phải đi
chọn cảnh trước. Trong một loạt vấn đề trên, cần có sự thống nhất của hai
người. Sự bất đồng (nếu có) sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện tác phẩm.
Bước vào hậu kì về nguyên tắc khâu này do phóng viên biên tập chịu
trách nhiệm. Phóng viên quay phim sau khi giao băng và ghi chú cần thiết cho
biên tập, có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên khi cần phóng viên
quay phim có thể tham gia dựng giúp cho phóng viên biên tập. Nếu phóng
viên biên tập cần tranh thủ ý kiến của quay phim về độ dài của tác phẩm, tiết
tấu cho phim. Xét không cần thiết thì thôi.
Trong suốt quá trình công tác, người biên tập cũng như quay phim phải
luôn ý thức rằng họ có một mục đích chung, đó là sự thành công cảu tác
phẩm. Kịch bản tác phẩm không chỉ là cơ sở cho sự phối hợp giữa phóng viên
11

biên tập và quay phim. Nó còn là cơ sở giải quyết những bất đồng giữa họ
trong quá trình thực hiên tác phẩm. Trường hợp họ không thống nhất được với
nhau ở một đIểm cụ thể nào đó, thì ý kiến của phóng viên biên tập phải là ý
kiến quyết định. Bởi vì người chịu trách nhiệm chính về tác phẩm là phóng
viên biện tập chứ không phải là phóng viên quay phim.

12

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN PHỐI HỢP GIỮA PHÓNG VIÊN BIÊN TẬP
VÀ PHÓNG VIÊN QUAY PHIM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
MỘT TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH
Khi một phương pháp đã được xác định, luôn đòi hỏi những đIều kiện
kèm theo. Phương pháp phối hợp giữa phóng viên biên tập và phóng viên
quay phim, nói ngắn gọn là trước trong và sau khi quay phim, họ phải bàn bạc
trao đổi với nhau về hàng loạt vấn đề liên quan đến chủ đè và kế hoạch thực
hiện tác phẩm. để làm tốt những công việc ấy, mỗi người trong số họ phải
thoả mãn điều kiện gì?
Trước hết mỗi người phải làm chủ được công việc của mình. Người
biên tập phải có khả năng tổ chức chỉ đạo, viết…Người quay phim phải thành
thạo trong công việc sử dụng các phương tiện ghi hình, hiểu rõ công việc cần
thiết chho việc ghi hình.
Trong đội ngũ phóng viên mỗi người trước đó sinh ra, lớn lên, học tập,
rèn luyện trong môi trường gia đình và bối cảnh xã hội khác nhau. Vì vậy
quan điểm về cuộc sống, nghệ thuật, phong cách, cá tính… mỗi người đều
không giống nhau. để có thể quan hệ với nhau tốt, họ phải có sự tương đồng
về quan điểm, phù hợp trong phong cách. Nói như vậy không có nghĩa là hai
người phải giống nhau hoàn toàn về các điểm trên. Giữa họ vẫn có sự khác
biệt nhưng ở mức độ cho phép. Sự khác biệt khá xa, như ở hai thái cực thì
công việc rất khó khăn, thậm chí không thể cộng tác dù hai người có thừa
thiện chí.
Trong quá trình làm việc phải thường xuyên bàn bạc trao đổi kinh
nghiệm để hiểu rõ hơn về kịch bản, để đạt kết quả tốt nhất cho tác phẩm
truyền hình mà mình thực hiện.
Một điều kiện nữa cho sự phối hợp là cả hai người đều phải hiểu quy
trình làm việc. Nắm chác quy trình công việc, mỗi người mới có thể phát huy
tốt năng lực sáng tạo của mình, đồng thưòi tạo thuận lợi cho người cộng tác.

13

trong quá trình làm việc, họ hiểu rõ mỗi người khi nào phải ( độc lập tác
chiến), lúc nào cần có sự phối hợp giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy sẽ không có sự
“lấn sân” thái quá, không cản trở nhau trong công việc. Tiến trình công việc vì
thế được triểu khai trong sự phối hợp ăn ý, hiệu quả. Am hiểu quy trình làm
việc chung cũng như quy trình làm việc cảu mỗi người là đòi hỏi khách quan.

14