Tải bản đầy đủ
IV. SẢN XUẤT LƯU HUỲNH

IV. SẢN XUẤT LƯU HUỲNH

Tải bản đầy đủ

IV. SẢN XUẤT LƯU HUỲNH
2. Sản xuất lưu huỳnh từ hợp chất
+ Đốt H2S trong điều kiện thiếu không khí
2H2S + O2 2S + 2H2O
+ Dùng H2S khử SO2
2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
 Thu hồi 90% trên lượng S có trong khí thải độc hại H2S và SO2
+ Có thể điều chế lưu huỳnh bằng cách axit hóa quặng frit:
FeS2 + 2HCl  FeCl2 + H2S + S
(phản ứng tự oxh tự khử)

Bài tập củng cố
Bài 2: Chất nào sau đây tác dụng với bột S ở nhiệt độ thường
A. Fe

B. C

C. O2

D. Hg

D

Bài tập củng cố
Bài 3: Cho các phản ứng sau
1. S + O2
2. H2 + S

SO
t0 2



H2S 0

t

SF6→
t0



3. S + 3F2
4. S + 2K K2S

phản ứng nào lưu huỳnh chỉ thể hiện tính khử?

A.
B.

Chỉ (1)

B. Chỉ (3)

C. (2) và (4)

D. (1) và (3)

D

Bài tập củng cố
Bài 4: Khi nung nóng toàn bộ hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí,
thu được hỗn hợp rắn X, cho X tác dụng với dung dịch HCl thu được hỗn hợp khí H2
và H2S. Vậy trong chất rắn X có các chất:

A.

FeS và SO2

B.

C. FeS và Fe, S dư

B. FeS và S dư
D. FeS và Fe dư

D

Bài tập củng cố
Bài 5: Cho hỗn hợp gồm Fe và Al tác dụng vừa đủ với 12,8g S thu được 23,8 g muối.
% khối lượng của Fe và Al trong hỗn hợp đó là:
A. 50,91% và 49,09%

B. 53,85% và 46,15%

C. 63,8% và 36,2%

D. 72% và 28%

A

Bài Tập Về Nhà
Bài:1,2,4 SGK- trang 172

Chúc các em học tập tốt

Cảm ơn thầy cô và các em đã theo dõi bài học ngày
hôm nay