Tải bản đầy đủ
Khái quát về chính sách cạnh tranh

Khái quát về chính sách cạnh tranh

Tải bản đầy đủ

2.1. Sự cần thiết phải điều tiết cạnh
tranh
Quan điểm về giới hạn của sự tự do
Sự bất lực của “bàn tay vô hình”
Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nước

Quan điểm về giới hạn của sự tự
doTự do chính là việc "nhận thức được quy luật“
Do phải tồn tại trong một cơ cấu đa lợi ích mà
mọi loại lợi ích khác nhau đó đều phải được tồn
tại trong một sự "cân bằng và hài hòa chung"
nên từng doanh nghiệp trên thương trường đều
phải "giới hạn" sự tự do của mình trong một trật
tự nhất định

Sự bất lực của “bàn tay vô hình”


Cạnh tranh tự do bộc lộ những mặt trái của nó:
thất nghiệp, sự phá sản hàng loạt, sự lãng phí
tài nguyên

Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà
nước
Các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển
đều quan tâm đến việc kiểm soát và điều tiết
cạnh tranh bằng một hệ thống các công cụ như
chính sách thuế, kiểm soát giá cả, điều chỉnh
độc quyền, quốc hữu hoá, ban hành pháp luật
nhằm chống lại mọi hành vi cạnh tranh không
lành mạnh và hạn chế cạnh tranh
Ban hành và thực hiện pháp luật cạnh tranh luôn
là công cụ có hiệu quả hơn cả

2.2. Khái niệm và nội dung chính
sách cạnh tranh
Chính sách cạnh tranh bao gồm các quy tắc và
quy định nhằm thúc đẩy cạnh tranh trong một
nền kinh tế quốc dân, một phần thông qua việc
phân bổ có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên.
Pháp luật cạnh tranh là nội dung cơ bản của
chính sách cạnh tranh. Nó bao gồm các quy
định chống cạnh tranh không lành mạnh và
chống hạn chế cạnh tranh.

3. Những vấn đề chung về pháp
luật cạnh tranhSự ra đời và phát triển
Pháp luật cạnh tranh của Việt Nam

3.1. Sự ra đời và phát triển của pháp
luật cạnh tranh trên thế giới (1)
Giai đoạn thứ nhất: đầu thế kỷ XIX đến năm
1890 là giai đoạn sơ khai của pháp luật cạnh
tranh với bộ phận đầu tiên là pháp luật chống
cạnh tranh không lành mạnh.
 Giai đoạn thứ hai: Từ năm 1890 đến nay là giai
đoạn phát triển hoàn chỉnh với sự hình thành
lĩnh vực pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và
hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh
tranh.