Tải bản đầy đủ
Lý luận về cạnh tranh

Lý luận về cạnh tranh

Tải bản đầy đủ

1.1. Khái niệm cạnh tranh
Dưới góc độ kinh tế học
 Dưới góc độ pháp lý
Phân biệt giữa cạnh tranh, thi đua XHCN và thi
đấu thể thao


Khái niệm cạnh tranh
“Cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình địch giữa
các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh
giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc
cùng một loại khách hàng về phía mình” (Từ
điển kinh doanh Anh, 1992)
Cạnh tranh là sự chạy đua của các thành viên
của một thị trường hàng hoá, sản phẩm cụ thể
nhằm lôi kéo ngày càng nhiều khách hàng, thị
phần trên thị trường

Tiền đề của cạnh tranhCạnh tranh chỉ xuất hiện với những tiền đề kinh
tế và pháp lý cụ thể.
Cạnh tranh chỉ có thể xuất hiện trong điều kiện
của cơ chế thị trường, nơi mà cung cầu là khung
xương vật chất, giá cả là diện mạo và cạnh
tranh là linh hồn sống của thị trường

Ý nghĩa của cạnh tranhTrong mọi hoạt động đều phải có cạnh tranh
Cạnh tranh là môi trường và động lực của sự
phát triển
Cạnh tranh thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát
triển và tăng năng suất lao động tăng hiệu quả
của các doanh nghiệp
Cạnh tranh là yếu tố quan trọng làm lành mạnh
hoá quan hệ xã hội.

Đặc điểm của cạnh tranh
Cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các
chủ thể kinh doanh
Biểu hiện về mặt hình thức của cạnh tranh là sự
ganh đua, sự kình địch giữa các doanh nghiệp
Mục đích của các doanh nghiệp tham gia cạnh
tranh là cùng tranh giành thị trường mua hoặc
bán sản phẩm

1.2. Các hình thức tồn tại của cạnh
tranh
Dựa vào vai trò điều tiết của nhà nước
Căn cứ vào tính chất mức độ biểu hiện
Dựa vào tính lành mạnh của hành vi và tác động
của chúng đối với thị trường

Dựa vào vai trò điều tiết của nhà
nướcCạnh tranh tự do
Cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước

Cạnh tranh tự do
Cạnh tranh tự do là một hình thái thị trường
thoát khỏi mọi sự can thiệp của Nhà nước
Khi chạy theo tư lợi thì có một “bàn tay vô hình”
buộc con người kinh tế đồng thời phải thực hiện
một nhiệm vụ không nằm trong dự kiến là đáp
ứng lợi ích xã hội

Cạnh tranh có sự điều tiết của nhà
nước


Cạnh tranh có sự điều tiết (của Nhà nước) là hình thái
thị trường của các nền kinh tế thị trường hiện đại xuất
hiện khi nhân loại chuẩn bị bước vào thế kỷ 20.
Quyền lực Nhà nước xuất hiện để khắc phục những
khuyết tật của cơ chế thị trường, để bảo vệ tự do cạnh
tranh - động lực phát triển kinh tế, để thực hiện mục tiêu
kinh tế của bản thân Nhà nước và giai cấp thống trị.
Tự do cạnh tranh được bảo vệ, nuôi dưỡng và giới hạn
bởi các thể chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Căn cứ vào tính chất mức độ biểu
hiện
Cạnh tranh hoàn hảo
Cạnh tranh không hoàn hảo
Độc quyền

Cạnh tranh hoàn hảo
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường,
trong đó cả người mua và người bán đều cho
rằng các quyết định mua và bán của họ không
ảnh hưởng gì đến giá cả của thị trường
Trên thực tế, không có thể có cạnh tranh hoàn
hảo vì năng lực thực tế, điều kiện chủ quan và
các cơ hội của các doanh nghiệp cũng không
thể giống nhau