Tải bản đầy đủ
Sự ra đời và phát triển của pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam

Sự ra đời và phát triển của pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ

3.2. Pháp luật cạnh tranh của Việt
Nam

Vị trí và vai trò của Luật cạnh tranh
Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Đối tượng áp dụng
Các nguyên tắc của pháp luật cạnh tranh

3.2.1.Vị trí và vai trò của Luật cạnh
tranh


Góp phần quan trọng tạo lập môi trường kinh
doanh và cạnh tranh bình đẳng, tự do
Bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp
Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Đảm bảo cho tiến trình hội nhập diễn ra nhanh
chóng và hiệu quả.

3.2.2.Phạm vi và đối tượng điều
chỉnh


Điều 1 Luật Cạnh tranh năm 2004 : “Luật này
quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi
cạnh tranh không lành mạnh, trình tự thủ tục giải
quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi
phạm pháp luật về cạnh tranh”

3.2.3.Đối tượng áp dụng (1)
Tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm các
doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm,
dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong
các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền Nhà nước
và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt
Nam
 Hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam
(Điều 2, Luật Cạnh tranh)


3.2.3.Đối tượng áp dụng (2)
Luật Cạnh tranh của Việt Nam áp dụng đối với
tất cả các chủ thể kinh doanh
Luật Cạnh tranh được áp dụng cả cho những
thương nhân thực tế

Case
Case: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
hướng dẫn mua xe tải hạng nhẹ.
Các cơ quan hành chính nhà nước có phải là đối
tượng áp dụng của Luật cạnh tranh?


3.2.4.Các nguyên tắc của pháp luật
cạnh tranh
Luật Cạnh tranh được xây dựng và thực thi dựa
trên các nguyên lý cơ bản của kinh tế thị trường
(tôn trọng tự do, bình đẳng, tôn trọng quyền và
lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh)
Do tính chất của đối tượng điều chỉnh và phạm
vi điều chỉnh, pháp luật cạnh tranh còn có một
số nguyên tắc đặc thù

Các nguyên tắc đặc thù của pháp
luật cạnh tranh


Nguyên tắc sử dụng tập quán trong kinh doanh
Nguyên tắc ưu tiên áp dụng Luật Cạnh tranh
Nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng
Nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh

Vấn đề áp dụng luật chung - luật
chuyên ngành


Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của
Luật Cạnh tranh với quy định của luật khác về
hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không
lành mạnh thì áp dụng quy định của Luật này
(Điều 5, Luật Cạnh tranh)