Tải bản đầy đủ
Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nước

Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nước

Tải bản đầy đủ

2.2. Khái niệm và nội dung chính
sách cạnh tranh
Chính sách cạnh tranh bao gồm các quy tắc và
quy định nhằm thúc đẩy cạnh tranh trong một
nền kinh tế quốc dân, một phần thông qua việc
phân bổ có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên.
Pháp luật cạnh tranh là nội dung cơ bản của
chính sách cạnh tranh. Nó bao gồm các quy
định chống cạnh tranh không lành mạnh và
chống hạn chế cạnh tranh.

3. Những vấn đề chung về pháp
luật cạnh tranhSự ra đời và phát triển
Pháp luật cạnh tranh của Việt Nam

3.1. Sự ra đời và phát triển của pháp
luật cạnh tranh trên thế giới (1)
Giai đoạn thứ nhất: đầu thế kỷ XIX đến năm
1890 là giai đoạn sơ khai của pháp luật cạnh
tranh với bộ phận đầu tiên là pháp luật chống
cạnh tranh không lành mạnh.
 Giai đoạn thứ hai: Từ năm 1890 đến nay là giai
đoạn phát triển hoàn chỉnh với sự hình thành
lĩnh vực pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và
hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh
tranh.

3.1. Sự ra đời và phát triển của pháp
luật cạnh tranh trên thế giới (2)


Bộ luật dân sự Pháp 1804 đã dành các Điều
1382 và 1383 để quy định về chống cạnh tranh
không lành mạnh
Italy cũng có các quy định về chống cạnh tranh
không lành mạnh tại các Điều 1151 và 1152 của
Bộ luật dân sự năm 1865
Năm 1890, Đạo luật Sherman - đạo luật chống
độc quyền đầu tiên trên thế giới được ban hành
tại Mỹ

Sự ra đời và phát triển của pháp
luật cạnh tranh ở Việt Nam
Trước năm 2004, chưa có chế định pháp luật
cạnh tranh đầy đủ, chỉ có các quy định đơn lẻ
trong các văn bản pháp luật như Luật thương
mại năm 1997, pháp luật về quản lý giá cả,
Pháp lệnh quảng cáo năm 2001...
Ngày 3 tháng 12 năm 2004, Quốc hội đã thông
qua Luật cạnh tranh có hiệu lực thi hành vào
ngày 01 tháng 07 năm 2005.

3.2. Pháp luật cạnh tranh của Việt
Nam

Vị trí và vai trò của Luật cạnh tranh
Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Đối tượng áp dụng
Các nguyên tắc của pháp luật cạnh tranh