Tải bản đầy đủ
Cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh không lành mạnh

Tải bản đầy đủ

2. Khái quát về chính sách cạnh
tranhSự cần thiết phải điều tiết cạnh tranh
Khái niệm và nội dung chính sách cạnh tranh

2.1. Sự cần thiết phải điều tiết cạnh
tranh
Quan điểm về giới hạn của sự tự do
Sự bất lực của “bàn tay vô hình”
Thừa nhận vai trò điều tiết của Nhà nước

Quan điểm về giới hạn của sự tự
doTự do chính là việc "nhận thức được quy luật“
Do phải tồn tại trong một cơ cấu đa lợi ích mà
mọi loại lợi ích khác nhau đó đều phải được tồn
tại trong một sự "cân bằng và hài hòa chung"
nên từng doanh nghiệp trên thương trường đều
phải "giới hạn" sự tự do của mình trong một trật
tự nhất định

Sự bất lực của “bàn tay vô hình”


Cạnh tranh tự do bộc lộ những mặt trái của nó:
thất nghiệp, sự phá sản hàng loạt, sự lãng phí
tài nguyên