Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

Tải bản đầy đủ

1. Lý luận về cạnh tranh
Khái niệm cạnh tranh
Đặc điểm của cạnh tranh
Các hình thức tồn tại của cạnh tranh

1.1. Khái niệm cạnh tranh
Dưới góc độ kinh tế học
 Dưới góc độ pháp lý
Phân biệt giữa cạnh tranh, thi đua XHCN và thi
đấu thể thao


Khái niệm cạnh tranh
“Cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình địch giữa
các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh
giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc
cùng một loại khách hàng về phía mình” (Từ
điển kinh doanh Anh, 1992)
Cạnh tranh là sự chạy đua của các thành viên
của một thị trường hàng hoá, sản phẩm cụ thể
nhằm lôi kéo ngày càng nhiều khách hàng, thị
phần trên thị trường

Tiền đề của cạnh tranhCạnh tranh chỉ xuất hiện với những tiền đề kinh
tế và pháp lý cụ thể.
Cạnh tranh chỉ có thể xuất hiện trong điều kiện
của cơ chế thị trường, nơi mà cung cầu là khung
xương vật chất, giá cả là diện mạo và cạnh
tranh là linh hồn sống của thị trường