Tải bản đầy đủ
- Khi mở cửa nền KT sẽ chịu sự chi phối áp đặt của các nước lớn. Cần làm gì?

- Khi mở cửa nền KT sẽ chịu sự chi phối áp đặt của các nước lớn. Cần làm gì?

Tải bản đầy đủ

- Khi mở cửa, nền
KT sẽ phát triển
nhanh nhưng dễ
mất cân đối như:
+ mất cân đối giữa các
yếu tố SX,
+ giữa các ngành KT,
giữa các vùng miền,
+ giữa đầu tư trong
nước và đầu tư
nước ngoài...

+ NN có chính sách định hướng
đầu tư theo từng ngành, từng
vùng để hướng dẫn các nhà
đầu tư theo đúng yêu cầu.
+ Thực hiện dãn vùng, dãn ngành
đầu tư, khuyến khích đầu tư
vào những ngành, vùng còn
khó khăn, cần phát triển...
+ Có chính sách đầu tư trong nước
hợp lý để đảm bảo cân đối giữa
đầu tư trong nước và đầu tư
nước ngoài (theo tỷ lệ 5-2).
+ Tạo môi trường KD thông thoáng
phù hợp.

- Mở cửa nền KT sẽ
có những vấn đề
không mong muốn
xuất hiện như phân
hóa giàu nghèo,
bất bình đẳng, bóc
lột, đình công, KT
ngầm... gia tăng?

+ Thực hiện chính sách
XH thỏa đáng
+ Có chính sách điều tiết
thu nhập hợp lý
+ Tạo môi trường KD,
môi trường XH hợp lý.
+ Quản lý KT-XH chặt
chẽ...

2. Chính sách ngoại thương của
Việt Nam


2.1. Khái quát tình hình ngoại thương VN qua các thời kỳ2.2. Chính sách ngoại thương của VN hiện nay

+ Mở cửa hội nhập KTQT, hướng ra XK, thực hiện
đa phương hóa thị trường, đa dạng hóa các
quan hệ KTĐN.
+ Thực hiện tự do hóa TM, giảm dần các rào cản
TMQT, thực hiện các cam kết HNQT mà VN
tham gia.
+ Nhà nước thống nhất quản lý ngoại thương
thông qua các công cụ quản lý: Thuế, phi thuế,
công cụ tài chính và sự điều hành trực tiếp của
nhà nước.
+ Kết hợp giữa XK và NK về kim ngạch, thị trường
và mặt hàng để tạo điều kiện TM thuận lợi