Tải bản đầy đủ
b. Phân loại theo mức độ tiếp cận của nền KT quốc gia với nền KT thế giới

b. Phân loại theo mức độ tiếp cận của nền KT quốc gia với nền KT thế giới

Tải bản đầy đủ

+ Nền CN non trẻ trong
nước có thể phát triển
được do thị trường
nội địa được bảo hộ
chặt chẽ
+ Huy động tối đa mọi
nguồn lực quốc gia
cho công cuộc phát
triển kinh tế.
+ Nền kinh tế trong
nước ổn định do ít bị
tác động của thị
trường thế giới.

+ HH được SX k0
mang tính cạnh tranh
trên thị trường TG
+ Nhiều ngành KT quốc
gia phát triển k0 hiệu
quả vì k0 dựa vào lợi
thế mà chỉ dựa vào
nhu cầu của nền KT
đóng cửa.
+ Mất cân đối trong cán
cân TM vì ít có nguồn
thu từ XK
+ Vay nợ nước ngoài
lớn, trả nợ khó khăn.

* Chính sách kinh tế mở
(Outward Oriented Trade Policies)
- Nội dung của chính sách kinh tế mở: Nền KT lấy XK làm
động lực phát triển, tham gia vào quá trình hợp tác,
phân công LĐ khu vực và quốc tế, chuyên môn hóa SX
sản phẩm mà quốc gia có lợi thế. Thực chất đây là chính
sách mở cửa nền kinh tế quốc gia, hội nhập với nền kinh
tế khu vực và thế giới.
Chính sách kinh tế mở có các trường hợp đặc biệt:
+ Chính sách xuất khẩu sản phẩm sơ chế dựa vào tài
nguyên trong nước là chính.
+ Mở cửa dần từng bước và tạo dựng cơ sở vật chất cho
nền kinh tế tự chủ.
+ Chính sách xuất khẩu dựa vào lợi thế so sánh quốc gia.

+ Phát triển năng lực cạnh tranh, tạo
được động lực cải cách nền KT, hợp
lý hóa SX và đổi mới công nghệ....
+ Kích thích sự năng động trong phát
triển kinh tế khai thác được các lợi
thế quốc gia và mở rộng phân công
LĐ quốc tế trong môi trường hợp tác
cạnh tranh.
+ Tăng cường thu hút các nguồn lực từ
nước ngoài, mở rộng XK, lành mạnh
hóa môi trường tài chính quốc gia,
giảm bớt vay nợ và thâm hụt TM...
+ Tạo ra sự công bằng hơn trong phát
triển KT: Tạo việc làm cho người LĐ,
chuyển dịch cơ cấu tiến bộ, nâng cao
thu nhập ròng quốc gia...

+ Kinh tế quốc gia
dễ rơi vào tình
trạng phát triển
mất cân đối.
+ Tạo ra tình trạng
bất bình đẳng
trong thu nhập.
+ Dễ bị nước ngoài
chi phối kinh tế.

• “Mở cửa kinh tế”- xu
hướng phát triển kinh
tế của các nước đang
phát triển trong thời
đại ngày nay.
• “Đóng cửa nền kinh
tế” chiến lược kinh tế
kiểu cũ.

1.3. Những bài học rút ra từ kinh nghiệm
“mở cửa kinh tế” của các nước ASEAN.
*Kinh
nghiệm phát
triển ngoại
thương của
các
nước
ASEAN

- Tỷ trọng kim ngạch xuất
khẩu hàng qua chế biến
tăng
- Thị thị trường xuất khẩu
chủ yếu là các nước công
nghiệp phát triển
- Nhà nước quan tâm đề ra
biện pháp hỗ trợ và
khuyến khích xuất khẩu

- Khi mở cửa
nền KT sẽ có
những vấn đề
tốt và không
tốt xâm nhập
nền KT, cần
phải làm gì?

+ Mở rộng nền KT nhưng có mức độ
hợp lý, tùy từng lĩnh vực có sự
quản lý chặt chẽ của nhà nước,
các cơ quan chức năng.
+ Có sự hỗ trợ hợp lý đối với DN
(theo đúng những cam kết hội
nhập)
+ DN phải mạnh, nâng cao được sức
cạnh tranh.
+ Phải thực thi pháp luật một cách
nghiêm minh.

- Khi mở cửa nền KT sẽ chịu sự chi phối
áp đặt của các nước lớn. Cần làm gì?
+ Thực hiện đa phương hóa
quan hệ KTĐN, đa dạng hóa
thị trường,
+ Nhà nước có chính sách KT
công khai, minh bạch rõ ràng,
tạo môi trường thông thoáng,
bình đẳng, phù hợp.
+ Các DN phải mạnh, chuản bị
đầy đủ mọi năng lực hiểu biết
để đối phó với những áp đặt
của các nước lớn.
+ Tìm hiểu kĩ thị trường, đối tác
khi có quan hệ KT và rút
những bài học kinh nghiệm
trong giải quyết các tranh chấp
mâu thuẫn quốc tế.

- Khi mở cửa, nền
KT sẽ phát triển
nhanh nhưng dễ
mất cân đối như:
+ mất cân đối giữa các
yếu tố SX,
+ giữa các ngành KT,
giữa các vùng miền,
+ giữa đầu tư trong
nước và đầu tư
nước ngoài...

+ NN có chính sách định hướng
đầu tư theo từng ngành, từng
vùng để hướng dẫn các nhà
đầu tư theo đúng yêu cầu.
+ Thực hiện dãn vùng, dãn ngành
đầu tư, khuyến khích đầu tư
vào những ngành, vùng còn
khó khăn, cần phát triển...
+ Có chính sách đầu tư trong nước
hợp lý để đảm bảo cân đối giữa
đầu tư trong nước và đầu tư
nước ngoài (theo tỷ lệ 5-2).
+ Tạo môi trường KD thông thoáng
phù hợp.