Tải bản đầy đủ
Những vấn đề chung về chính sách ngoại thương

Những vấn đề chung về chính sách ngoại thương

Tải bản đầy đủ

- Chức năng của ngoại thương
+ Thứ nhất: Tạo vốn cho quá trình mở rộng vốn
đầu tư trong nước.
+ Thứ hai: Chuyển hoá giá trị sử dụng làm thay đổi
cơ cấu vật chất của tổng sản phẩm xã hội và thu
nhập quốc dân được sản xuất trong nước và
thích ứng chúng với nhu cầu của tiêu dùng và
tích luỹ.
+ Thứ ba: Góp phần nâng cao hiệu quả của nền
kinh tế bằng việc tạo môi trường thuận lợi cho
sản xuất, kinh doanh.

- Chính sách ngoại thương là
tổng thể các nguyên tắc, biện
pháp kinh tế - hành chính pháp luật... mà Nhà nước áp
dụng đối với hoạt động xuất
khẩu nhập khẩu nhằm thực
hiện những mục tiêu đã
được xác định trong lĩnh vực
ngoại thương trong thời kỳ
nhất định phù hợp với chiến
lược phát triển kinh tế – xã
hội của quốc gia.

Chú ý:


Chính sách ngoại thương là bộ phận của chính sách kinh tế của một quốc
gia do đó, không có chính sách ngoại thương chung cho các quốc gia.Trong từng thời kỳ phải xác định mục tiêu kinh tế và hoạt động ngoại
thương phù hợp thì mới xây dựng được chính sách ngoại thương.

- Mục đích nghiên cứu chính sách
ngoại thương:
+ Đối với quản lý Nhà nước: nghiên cứu để hoạch
định chính sách đối ngoại song phương (đa
phương) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế
đất nước đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc tế
+ Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: giúp cho xây
dựng kế hoạch thâm nhập thị trường tăng hiệu
quả hoạt động của đơn vị và tuân thủ tốt pháp
luật Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu nhập
khẩu.

1.2. Các chính sách ngoại thương
được áp dụng trên thế giới
a. Phân loại theo mức độ tham gia của nhà nước trong điều tiết hoạt động
ngoại thương:
b. Phân loại theo mức độ tiếp cận của nền KT quốc gia với nền KT thế giới
c. Những nét đặc thù trong chính sách ngoại thương của các nước đang và
chậm phát triển

a. Phân loại theo mức độ tham gia của nhà
nước trong điều tiết hoạt động ngoại
thương:
• Chính sách thương mại tự do:


Chính sách bảo hộ mậu dịch:

KN:Thương
Thươngmại
mạitự
tựdo
dolà
làchính
chínhsách
sáchmở
mở
--KN:
cửa hoàn
hoàn toàn
toàn thị
thị trường
trường nội
nội địa
địa để
để hàng
hàng
cửa
hóa và
và tư
tư bản
bản được
được tự
tự do
do lưu
lưu thông
thông giữa
giữa
hóa
thị trường
trường trong
trong nước
nước và
và ngoài
ngoài nước
nước mà

thị
Nhà nước
nước không
không can
can thiệp
thiệp trực
trực tiếp
tiếp vào
vào
Nhà
hoạt động
động ngoại
ngoại thương
thương của
của DN
DN mà
mà để
để
hoạt
chocác
cácquy
quyluật
luậtcủa
củakinh
kinhtế
tếthị
thịtrường
trườngsẽ
sẽ
cho
điều tiết
tiết hoạt
hoạt động
động xuất
xuất nhập
nhập khẩu
khẩu trong
trong
điều
nước.
nước.