Tải bản đầy đủ
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tải bản đầy đủ

Tài liệu tham khảo

GS.TS. Bùi Danh Lưu, Giáo trình Kinh tế
ngoại thương, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân,
H. 2001.
Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế
quốc dân, H. 2008.
GS.TS. Võ Thanh Thu, Quan hệ kinh tế quốc
tế, Nxb Thống kê, Hà Nội 2008.
TS. Hà Thị Ngọc Oanh, Kinh tế đối ngoại
những nguyên lý và vận dụng tại Việt Nam,
Nxb Lao động - Xã hội , Nxb Thống kê 2006.

Nội dung

Những vấn đề chung về
chính sách ngoại thương

Chính sách ngoại thương
của Việt Nam

1. Những vấn đề chung về chính sách
ngoại thương
1.1. Khái niệm và mục
đích nghiên cứu chính
sách ngoại thương
- Có nhiều khái niệm
khác nhau về ngoại
thương. Song xét về
đặc trưng thì ngoại
thương
được
định
nghĩa là việc mua, bán
hàng hoá và dịch vụ
qua biên giới quốc gia.

- Chức năng của ngoại thương
+ Thứ nhất: Tạo vốn cho quá trình mở rộng vốn
đầu tư trong nước.
+ Thứ hai: Chuyển hoá giá trị sử dụng làm thay đổi
cơ cấu vật chất của tổng sản phẩm xã hội và thu
nhập quốc dân được sản xuất trong nước và
thích ứng chúng với nhu cầu của tiêu dùng và
tích luỹ.
+ Thứ ba: Góp phần nâng cao hiệu quả của nền
kinh tế bằng việc tạo môi trường thuận lợi cho
sản xuất, kinh doanh.