Tải bản đầy đủ
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Tải bản đầy đủ

UBND huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã có
nhiều trường hợp xin tự phá dỡ.
Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn, xử lý kiên quyết
các công trình xây dựng không phép, sai phép nhất là những công trình không
phép lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp. Kết quả công tác xử lý vi phạm trật
tự xây dựng trên địa bàn huyện đạt được được thể hiện dưới bảng số liệu dưới
đây.

9

Năm 2015
DANH SÁCH XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN , TỈNH ĐỒNG NAI
Biên bản vi
phạm hành
chính(ngày,
tháng , năm và
cơ quan lập)

Các quyết
định xử
lýVPHC

Biện pháp
khắc phục
hậu
quả( phá
dỡ, di dời,
lập thủ tục
xin phép
xây dựng
Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Kết quả thực
hiện theo quy
định xử lý
VPHC bằng
hình thức phạt
tiền

Kết quả thực
hiện biện pháp
khắc phục hậu
quả

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

ST
T

Tên tổ chức, cá
nhân vi phạm

Địa chỉ

Hành vi vi phạm(không
phép/sai phép)

Số tờ, số
thửa

Tên dự
án

Hiện trạng công
trình( đã phá vỡ,
ngừng thi công,
hoàn thành)

1

Bùi Thanh Tịnh

Ấp 7, xã Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 23,
thửa số 15

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
15 ngày
12/02/2015

QĐ số 12

2

Dương Văn Huấn

Ấp 4, xã Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

tờ số 12,
thửa số 21

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
12 ngày
18/3/2015

QĐ số 52

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

3

Hoàng Huỳnh Điều

Ấp 1,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 15,
thửa số 22

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
6 ngày
20/04/2015

QĐ số 26

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Lê Thị Duyên

Khu phố Hiệp Nhất, thị
trấn Định Quán, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 14,
thửa số 14

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
03 ngày
6/06/2015

QĐ số 25

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

5

Lê Văn Bình

Ấp 1,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 15,
thửa số 41

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
7 ngày
5/6/2015

QĐ số 57

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Đã chuyển
MĐSDĐ

6

Ngô Văn Sơn

Ấp 5,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 16,
thửa số 53

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC
18 ngày
23/6/2015

QĐ số 42

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Đã chuyển
MĐSDĐ

7

Nguyễn Duy Trinh

Ấp 1,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 14,
thửa số 23

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
9 ngày
16/7/2015

QĐ số 15

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

8

Nguyễn Thị Thoa

Khu phố 114,thị trấn Định
Quán, huyện Định
Quán,tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 12,
thửa số 41

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC
số 5 ngày
20/7/2015

QĐ số 28

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Nguyễn Văn Khoa

Ấp 2,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 6, thửa
số 52

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
56 ngày
19/8/2015

QĐ số 147

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Trần Khắc Lâm

Khu phố Hiệp Phước, thị
trấn Định Quán, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 22,
thửa số 15

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
22 ngày
5/8/2015

QĐ số 59

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

14

Trần Thị Mỹ Lệ

Ấp 1,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 6, thửa
số 13

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
59 ngày
14/06/2015

QĐ số 28

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Đã chuyển
MĐSDĐ

15

Đinh Văn Cường

Ấp 2,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 2, thửa
số 31

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
22 ngày
29/06/2015

QĐ số 48

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Đã chuyển
MĐSDĐ

4

9

10

Nhà ở

Nhà ở

Nhà ở

10

Nguyễn Thị Kim
Anh

Khu phố 114,thị trấn Định
Quán, huyện Định
Quán,tỉnh Đồng Nai

17

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
34 ngày
28/7/2015

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
77 ngày
5/8/2015

QĐ số

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Tờ số 21,
thửa số 23

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
72 ngày
30/9/2015

QĐ số 23

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Không phép

Tờ số 25,
thửa số 6

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
55 ngày
19/10/2015

QĐ số 58

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Không phép

Tờ số 7, thửa
số 23

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
44 ngày
9/11/2015

QĐ số 29

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Không phép

Tờ số 26,
thửa số 87

Đã hoàn thành

BB - VPHC số
23 ngày
15/11/2015

QĐ số 45

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Không phép

Tờ số 75,
thửa số 23

Trần Thị Hải

Ấp 1,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 51,
thửa số 20

18

Trần Thị Triều

Ấp 4, xã Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

19

Nguyễn Quốc
Cường

Ấp 2,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

20

Phạm Thị Xuân
Diệu

Khu phố 114,thị trấn Định
Quán, huyện Định
Quán,tỉnh Đồng Nai

Trần Thị Xuân Diệu

Ấp 5,Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

16

21

Nhà ở

Nhà ở

11

QĐ số 96

Lập thủ tục
xin phép
xây dựng

Đã đóng phạt

Đã chuyển
MĐSDĐ

Đã đóng phạt

Đã chuyển
MĐSDĐ

NHẬN XÉT: Trong năm 2015 qua có nhiều trường hợp vi phạm và bị xử
phạt hành chính, cụ thể là do ý thức của người dân chưa cao, việc tiếp thu luật
xây dựng đối với từng cá nhân còn hạn chế. Bên cạnh đó do sự truyền đạt về luật
đất đai cũng như luật xây dựng nhà ờ cho người dân của các cán bộ đến người
dân chưa đi sâu vào ý thức của họ, điều đó dẫn đến nhiều trường hợp xảy ra ảnh
hưởng đến cả những cá nhân và hộ gia đình xung quanh, cũng như làm ảnh
hưởng đến công tác của các cán bộ từng địa phương.
Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cũng như những quy định
chế tài nhằm mục đích không để việc vi phạm trật tự xây dựng đô thị xảy ra.
Nhưng vấn đề bất cập là mức xử phạt hành chính đối với từng hành vi kể trên
vẫn còn quá thấp, chưa đủ tính răng đe cho những hành vi vi phạm đã dẫn đến
tình trạng đa số người dân cố tình ngang nhiên xây dựng trái phép, chấp nhận xử
phạt hành chính để bỏ qua công đoạn lập các thủ tục xin giấy phép do cơ quan
có thẩm quyền cấp hoặc không chấp hành việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi
phạm.
Như vậy chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện,
đảm bảo các công trình xây dựng vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý
theo quy định. Khẩn trương tổ chức cưỡng chế tháo dỡ đối với các công trình vi
phạm xây dựng còn tồn đọng đồng thời, chỉ đạo UBND xã theo dõi giám sát
chặt chẽ các công trình đã ban hành quyết định đình chỉ thi công và quyết định
xử phạt vi phạm hành chính; tuyệt đối không để tình trạng các công trình vi
phạm tiếp tục thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng gây khó khăn cho việc xử
lý vi phạm về sau.

12

Năm 2016
DANH SÁCH XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN , TỈNH ĐỒNG NAI
ST
T

Tên tổ chức, cá
nhân vi phạm

1

Vũ Mạnh Sự

2

Trương Thị Như Ý

3

Trần Thành Huy

4

Đinh Văn Tường

5

Đỗ Tuấn Huy

Địa chỉ

Ấp 2,Gia Canh, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai
Khu phố 114,thị trấn Định
Quán, huyện Định Quán,tỉnh
Đồng Nai
Khu phố 114,thị trấn Định
Quán, huyện Định Quán,tỉnh
Đồng Nai
Khu phố 114,thị trấn Định
Quán, huyện Định Quán,tỉnh
Đồng Nai
Ấp 2,Gia Canh, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai
Khu phố Hiệp Phước, thị trấn
Định Quán, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai

Hành vi vi
phạm(không
phép/sai
phép)

Kết quả thực
hiện theo quy
định xử lý
VPHC bằng
hình thức phạt
tiền

Kết quả thực
hiện biện pháp
khắc phục hậu
quả

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

QĐ số 58

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

BB - VPHC số 48
ngày 6/9/2016

QĐ số 69

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Đã hoàn thành

BB - VPH số 12
ngày 8/12/2016

QĐ số 29

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số 20
ngày 6/5/2016

QĐ số 87

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Đã chuyển
MĐSDĐ

Nhà ở

Đã hoàn thành

Đã đóng phạt

Đã chuyển
MĐSDĐ

Nhà ở

Đã hoàn thành

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Số tờ, số thửa

Tên dự
án

Hiện trạng công
trình( đã phá vỡ,
ngừng thi công,
hoàn thành)

Biên bản vi phạm
hành chính(ngày,
tháng , năm và cơ
quan lập)

Các quyết
định xử
lýVPHC

Không phép

Tờ số 151,
thửa số 8

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số 89
ngày 06/03/2016

QĐ số 72

Không phép

Tờ số 54,
thửa số 63

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số 18
ngày 6/4/2016

QĐ số 47

Không phép

Tờ số 54,
thửa số 24

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số 67
ngày 26/5/2016

Không phép

Tờ số 13,
thửa số 115

Nhà ở

Đã hoàn thành

Không phép

Tờ số 7, thửa
số 89

Nhà ở

Không phép

Tờ số 45,
thửa số 9

Biện pháp khắc
phục hậu
quả( phá dỡ, di
dời, lập thủ tục
xin phép xây
dựng
Lập thủ tục xin
phép xây dựng

6

Đỗ Thanh Huyền

7

Tô Thị Cẩm Duyên

8

Phan Hoàng Mai

9

Trần Tuyết Trinh

Khu phố Hiệp Phước, thị trấn
Định Quán, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 04,
thửa số 3

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số15
ngày 25/12/2016

QĐ số 158

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

10

Phạm Thị Xuân
Diệu

Ấp 1,Gia Canh, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 7, thửa
số 25

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số15
ngày 25/12/2016

QĐ số 25

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

11

Hoàng Thị Minh
Hoanh

Khu phố Hiệp Phước, thị trấn
Định Quán, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép

Tờ số 5, thửa
số 13

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số 6
ngày 8/10/2016

QĐ số 54

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

Ấp 2,Gia Canh, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai
Ấp 4, xã Gia Canh, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Không phép
Không phép

Tờ số 56,
thửa số 54
Tờ số 7, thửa
số 26

13

BB - VPHC số 23
ngày 16/8/2016
BB - VPHC số 9
ngày 5/12/2016

QĐ số 105
QĐ số 268

Lập thủ tục xin
phép xây dựng
Lập thủ tục xin
phép xây dựng

NHẬN XÉT: Trong năm 2016, có 11 trường hợp xảy ra, so với năm năm
2015 thì số trường hợp xảy ra ít hơn, như vậy bên cạnh ý thức về pháp luật xây
dựng đất đai của các hộ gia đình, cá nhân đã được hoàn thiện hơn và công tác
quản lý trật tự xây dựng của cán bộ địa phương cũng ngày một tốt hơn.
Các kiến nghị để giải quyết các vấn đề vè vi phạm trật tự xây dựng nhà ở
tại địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai:
Tốc độ đô thị hoá phát triển mạnh khiến cho việc quản lý trật tự xây
dựng, quản lý việc thực hiện theo quy hoạch ngày càng bộc lộ nhiều nhược điểm
và việc sắp xếp lại trật tự đô thị đảm bảo mỹ quan kiến trúc không phải ngày
một ngày hai nhưng với quyết tâm cao cùng sự thống nhất vào cuộc của các cấp,
các ngành thì không thiếu những biện pháp hữu hiệu để đạt kết quả tốt.
Ngoài ra, UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh ngay công
tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn, tránh cấp phép nhà ở riêng lẻ với diện
tích lớn, chia làm nhiều khối, có đường nội bộ ở giữa, dẫn đến “những thành
phần xấu” lợi dụng để phân nhỏ từng căn nhà và mua bán bất hợp pháp. Rà soát
toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện, những
quy hoạch không phù hợp hoặc không khả thi thì kiến nghị điều chỉnh để sử
dụng đất hiệu quả và đảm bảo các quyền, lợi ích của người dân.
Chỉ khi có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đặc biệt là xây
dựng từ các cấp cơ sở thì tình trạng xây nhà không phép, trái phép tại nhiều địa
bàn trên tỉnh Đồng Nai với sự quản lý lỏng lẻo mới có thể được xử lý dứt điểm,
đem lại niềm tin trong nhân dân.

14

Tháng 3 năm 2017

ST
T

Tên tổ chức,
cá nhân vi
phạm

1

Hoàng Thị
Minh

2

Đỗ Tuấn Huy

3

Đỗ Thanh
Tuyền

Địa chỉ

Ấp 2,Gia
Canh, huyện
Định Quán,
tỉnh Đồng Nai
Khu phố
114,thị trấn
Định Quán,
huyện Định
Quán,tỉnh
Đồng Nai
Ấp 4, xã Gia
Canh, huyện
Định Quán,
tỉnh Đồng Nai

DANH SÁCH XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN , TỈNH ĐỒNG NAI
Biện pháp khắc
Hiện trạng công
phục hậu
Hành vi vi
Biên bản vi phạm hành
Các quyết
Tên dự
trình( đã phá vỡ,
quả( phá dỡ, di
phạm(không
Số tờ, số thửa
chính(ngày, tháng ,
định xử
án
ngừng thi công, hoàn
dời, lập thủ tục
phép/sai phép)
năm và cơ quan lập)
lýVPHC
thành)
xin phép xây
dựng

Kết quả thực hiện
theo quy định xử
lý VPHC bằng
hình thức phạt
tiền

Kết quả thực hiện
biện pháp khắc
phục hậu quả

Không phép

Tờ số 6, thửa số
24

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số 69
ngày 14/2/2017

QĐ số 125

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Mã chuyển
MĐSDĐ

Không phép

Tờ số 89, thửa số
5

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số 98
ngày 25/03/2017

QĐ số 281

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Mã chuyển
MĐSDĐ

Không phép

Tờ số 6, thửa số
79

Nhà ở

Đã hoàn thành

BB - VPHC số ngày
4/03/2017

QĐ số 76

Lập thủ tục xin
phép xây dựng

Đã đóng phạt

Chưa thực hiện

15

NHẬN XÉT: Trong ba tháng đầu năm 2017 xảy ra 3 trường hợp, như vậy
mặc dù qua từng năm ý thức của người dân được nâng cao hơn, nhưng bên cạnh
đó vẫn còn trường hợp vi phạm xây dựng. Điều đó thể hiện rằng không chỉ là
phía các cán bộ làm công tác tưởng đến từng hộ gia đình, và từng cá nhân một
cách sâu sắc. Riêng một bộ phận nhỏ của người dân không phải thiếu ý thức mà
là vì lợi ích riêng của bản thân, họ ích kỷ vì lợi ích của bản thân mà bất chấp
hành vi vi phạm pháp luật. Điều đó gây cản trở cho người thực thi nhiệm vụ mà
còn ảnh hưởng đến lợi ích chung của các cá nhân khác nói riêng và của toàn xã
hội nói chung.
2.4. Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý
trật tự xây dựng.
Khảo sát việc xây dựng nhà ở riêng lẻ khắp các tuyến phố huyện Định
Quán, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự bất cập trong công tác quy hoạch và quản
lý xây dựng. Hầu hết tại các địa phương, các gia đình đều xây dựng nhà ở theo
kiểu tự phát “mạnh ai nấy làm”, chất lượng không đồng đều, kiến trúc không
đồng nhất. Ngay ở các tuyến đường chính, nhiều ngôi nhà được xây dựng không
cùng một cốt nền, chiều cao thân, mái, thậm chí có nhiều ngôi nhà “thụt, thò”
trên cùng tuyến phố.
Nguyên nhân
Nguyên nhân đầu tiên là do người dân cố tình vi phạm, thậm chí có
trường hợp chủ đầu tư còn cố tình che chắn mặt ngoài và tiến hành xây dựng ở
bên trong ... Chính những điều này đã khiến cho các vi phạm rất đa dạng và khó
kiểm soát. Một số công trình đã vi phạm chỉ đến khi công trình hoàn thiện và
đưa vào sử dụng mới kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm dẫn đến gây
khó khăn trong việc cưỡng chế phá dỡ, hậu quả khó khắc phục
Công tác quản lý trật tự xây dựng của chính quyền địa phương còn thiếu
đội ngũ quản lý địa bàn
Một số bộ phận không nhỏ cán bộ thanh tra xây dựng còn cố tình bao che
hoặc có phát hiện nhưng không báo cáo, đùn đẩy trách nhiệm;..

16

Phần III
KẾT LUẬN
Quản lý trật tự xây dựng có vai trò quan trọng như là một trong những
giải pháp quan trọng tạo cho hoạt động xây dựng các điểm dân cư nông thôn có
tính đồng bộ và thống nhất, môi trường sống, làm việc, tổ chức giao thông thuận
lợi.
Công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm góp phần
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đưa xây dựng vào nề nếp, đảm bảo
công bằng xã hội, thiết lập trật tự xây dựng có kỷ cương là việc làm vô cùng khó
khăn phức tạp mà chính quyền các cấp các ngành phải chung tay góp sức thường
xuyên và liên tục.

14