Tải bản đầy đủ
3/ Các bước hoạch định nhân sự

3/ Các bước hoạch định nhân sự

Tải bản đầy đủ

1.3.1/ Dự báo nguồn cầu nhân lực ngắn hạn

Các phương pháp dự báo cầu
1.Tính theo lượng lao động hao phí

Trong đó:
Nsp: số công nhân trực tiếp tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp
Ti: hao phí lao động công nghệ để sản xuất ra sản phẩm i
SLi: số lượng sản phẩm i
Tn: quỹ thời giam làm việc bình quân của người lao động trong năm kế
hoạch (giờ/ người)
Tn= Tcl – (Tp+Tltcn+Tvr+Thh+Ttt) (ngày)
Km: hệ số tăng năng suất lao động dự tính năm kế hoạch

2. Tính theo nơi làm việc hay đơn vị thiết bị
Áp dụng để xác định số công nhân phục vụ hoặc công nhân cơ giới
 Nếu 1 công nhân phục vụ 1 nơi làm việc hay 1 đơn vị thiết bị
Npv= NvCK (người)
Trong đó:
Nv: số nơi làm việc hay số lượng đơn vị thiết bị
C: số ca làm việc trong ngày
K: hệ số giữa thời gian làm việc của doanh nghiệp với thời gian làm việc theo chế độ quy định
của công nhân

Nếu nơi làm việc hay đơn vị do một nhóm công nhân phục vụ
Npv= NvSvCK (người)
Sv: số công nhân quy định phục vụ một đơn vị thiết bị

3-Tính theo năng suất lao động