Tải bản đầy đủ
2/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định nhân sự

2/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định nhân sự

Tải bản đầy đủ

1.2.1/ Loại sản phẩm và dịch vụ của
DN và chiến lược của tổ chức
Khi hoạch định nguồn nhân lực cần xem xét kĩ mức độ phức tạp
của sản phẩm
=> Xác định loại lao động, trình độ phù hợp

1.2.2/ Tính không ổn định của
môi trường

1.2.3/ Độ dài thời gian của kế hoạch hóa
nguồn nhân lực
Độ dài kế hoạch hóa nhân lực: 1-3 năm; 3 -5 năm hoặc 7 năm

1.2.4/ Loại thông tin và chất lượng của dự
báo thông tin về hoạch định nhân lực
Khi hoạch định nhân sự cần xác định:

1.3/ Các bước hoạch định nhân sự

1.3.1/ Dự báo nguồn cầu nhân lực ngắn hạn