Tải bản đầy đủ
1 Kết quả thử nghiệm giáo SUGIKO (Ringlock test result).pdf

1 Kết quả thử nghiệm giáo SUGIKO (Ringlock test result).pdf

Tải bản đầy đủ

Sơ đồ lải trọng / L o ad in g diagram

Hình ảnh thí n gh iệ m / I m a g e o f test

TN

\/

80

2 /2

V1ỆN KHOA n ọ c CÔNG NGHỆ XÂY DỤÌMG
VIỆN CHUYÊN NCẢNH KÉT CẨU CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)
Institute o f B uilding S tru ctu res (IBS)
f i b ' ttb ọ iX a õ ĩ

5

L A S -X D 01

Địa chi'; 8 1 Trần Cung - Nghĩa rân - cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.38364905

Fax: 04.62692708

Số/No.HĐ: 114/2016 VKC

P H IÉ U KÉT Q U Ả TH Ủ N G H IỆ M
Tcsí results report
1.Khách hàng /Client:
C ông ty T N H H S U G IK O Việt Nam

2 .C ông trình /Project:

3 .Mầu thử nghiệm /Test samples:
Hệ giáo hoa thị cao 3,3 m (R inglock scarffolding
system 3,3 m height)
(M ầu thử do khách hàng cung Cấp/The sam ples
were p ro vid ed by the client)

4 . Chỉ tiêu thử nghiệm /Test criteria;
X ác định khả năng chịu tải trọng
D eterm ine the hearing capacity

6. Phương pháp thử /Test method:
Xác định khả năng chịu tải trọng nén /D eterm in e
the com pressive lo a d

5 .Thiết bị thử nghiệm /Test equipm ents:
Hệ thống thủy lực E nerpac
E nerpac H ydraulic system

7.N gày thử nghiệm /Date o f test: 21/9/2016
K ÉT q \ } k / R E SU L T S
M ầu thử nghiệm
Test sam ple

S ơ đồ tải trọng
L o a d in g diagram

Tải trọng tập trung
Hệ giáo hoa thị cao

lên 04 chân giáo

3,3 m /R in g lo ck
scarffolding system
3,3 m height

/L o a d
c o n cen tra ted at 04
legs

Tải trọng thử
nghiệm , P tn
Testing lo a d (kN)
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

Độ lún của giáo
Subsidence o f
sam ple (mm)
0.02
0.21
0.38
0.46
0.60
1.04
1.07
1.52
1.53
1.73

Nhận xót
R em arks

Tại cấp lực 200 kN, mẫu
thử nghiệm c h ư a bị phá
hoại
/A t lo a d level 200 kN,
test sam ple ha sn 7 been
dam aged.

G hi chú (Notes):

+ Kêt quả thử nghiệm chỉ pliù hợp vói mẫu thử nghiệm /These test results are only conipHani with the lest sample:
+ Xem SƠ do thí nghiệm trang sau IThe loading diagram, see next page.

C h ủ đầu tư/ O w ner

N gư òi t h ử nghiệm

LAS-XDOl

H à Nội, ngày 22 thảng 9 năm 2016
Ha Noi, S ep 22, 2016
Viện C huyên ngành Kêt cấu

T ested by

P hòn g T N C T

C ôn g trình Xây

L a b f o r Stru ctu ra l testin g

Institute o f B uild in g S trucíures

T V G S / Supervisor

CÃĨCOHỔTRINH'
\ ' XẢr u ự N ẽ Ẹ ^ ^

Nhà thầu IC ontractor

M E . Đ ỗ T r ầ n H ùng

Eng. N g ồ m á n h T o à n

Lon g
1/2

Sơ dồ tải trong/ L o a d i n g diagram

Hình ảnh thí ng h iệ m / Im ag e GÍ'lest

2 /2

V1ỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH KẾT CÁU CÔNG T RÌN H XÂY D ự N G
Vietnam Inslilute fo r Building Science and Technology (IBST)
Institute o f B uilding Structures (IBS)
iso ạ ó ox Ịa õỉs

L A S - X D 01

Địa chỉ: 8 1 Trần Cung - Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.38364905

Fax: 04.62692708

SỐ/No.llĐ: i i f / 2 0 l 6 VKC

PHIÉU KÉT Q U Ả T H Ủ N G H IỆ M
Test results report
1. Khách hàng/C lient:
C ôn g ty T N H H S U G IK O Việt Nam

2. C ông trình /Project:

3 .M âu thử nghiệm /Test samples:
Hệ giáo hoa thị cao 5,8 lĩi (R ingiock sca rffo ld in g
system 5,8 m height)
(M ầu thử do khách hàng c ung Cấp/The sa m p les
w ere p ro v id e d by the client)

4. Chỉ tiêu thử nghiệm /Test criteria:
X ác định khả năng chịu tải trọng
D eterm ine the h earing cap a city

6. Phương pháp thử /Test m ethod:
Xác định khả năng chịu tải trọng nén /D eíerm in e
the com pressive lo a d

S.Thiet bi thử nghiệm /Test equipm ents:
HỘ thống thủy lực E nerpac
E nerpac H ydraulic system

7. N gày thử nghiệm /D ate o f test: 14/9/2016
K È T Q \ } k / R E SU L T S
M ẩu thử nghiệm
Test sam ple

So’ đồ tải trọng
L oading diagram

Tải trọng tập trung
H ệ giáo hoa thị cao

lên 04 chân giáo

5,8 m /R in g ỉo ck
sca rffo ld in g system
5,8 m height

/L o a d
c o n cen tra ted at 04
legs

Tải trọng thử
ngh iệm , P ti\
Testing lo a d (kN)
19.6
39.2
58.9
78.5
98.1
117.7
137.3
157.0
176.6
196.2

Độ lún của giáo
Subsidence o f
sam ple (mm)
0.62
0.91
1.05
111

N hận xét
R em arks

Tại cấp lực 196.2 kN,
m ẫu thử nghiệm chưa bị
phá hoại

2.56
2.93
3.70
3.70
4.11
4.64

/A l lo a d level 196.2 kN,
test sam ple hasn 7 been
dam aged.

Ghi chú ữ^otesì:
+ Kêt quả thử nghiệm chỉ phù hợp vói mẫu thử nghiệm /These lest results are only co m plianl with the test sample:
+ Xem SƠ do thí nghiệm trang sau IThe loading diagram, see next page.

Chủ đầu tư/ O w ner

N g ư ò i t h ử nghiệm

LAS-XDOl

T ested by

P h òn g T N C T

Hà Nội, n g à y 19 tháng 9 năm 2016
H a Noi, Sep 19, 2016
V iên C h u yên ngành Kết cấu

L ab fo r S tru ctu ra l testing

C ô n g trình Xây
In stitu te o f B u ild in g S tru ttu re s

T V G S / Supervisor

v' ’V IỆ N

Nhà thầu /C o n tra cto r

M E . Đỗ T rần H ù n g

Eng. Ngo

ạnhToàn

; Đr.

Long

1/2

2 /2

VIỆN KHOA i i ọ c CÔNG NGHỆ XẢY DỤlMG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH KẾT CÁU C Ô N C TRÌNH XÂY DỤ>ỈG
Vietnam Institute fo r Building Science a n d Technology (IBST)
Institute o f BuildinịỊ S tru c tu res (IBS)
Địa chỉ: 8 1 Trần Cung - Nghĩa Tân - cầu Giấy - l-là Nội

Tel: 04.38364905

Fax; 04.62692708

ĩ,Ố IN o .llĐ :.ịiM m \ố VKC

/

PH IÉƯ KÉT Q U Ả T H Ử NGHIỆIVĨ
Test results report
1.Khách hàng /Client:
C ông ty T N H H S U C IK O Việt Nam

2 .Công trình /Project:

3 .M ẩu thử nghiệm /Test sam ples:
Kích chân giáo cao 0,6 m
J a c k base 0,6 m height

4 . Chì tiêu thử nghiệm /Test criteria:
Xác định khả năng chịu tải trọng
D eterm ine the h ea rin g capacity

5.Thiết bị thử nghiệm /Test equipm ents:
Hệ thống thủy lực E nerpac
Enerpac H ydraulic system

6. Phương pháp thử /Test method:
Xác định khả năng chịu tải trọng nén /D e te rm in e
Ihe com p ressive lo a d
7 .Ngày thử nghiệm /Date o f test: 14/9/2016

KÉT Q \ ỉ k / R E SU L T S
STT
No

Mẩu thử n ghiệm
Test sa m p le

So' đồ tải trọng
L oading diagram

1

M ầu 01 /S a m p le 01

Tải trọng tập trung

2

M ầu 02 /S a m p le 02

Tải trọng phá hoại
D estroy lo a d (kN)
238.0

/C o n c e n tra tin g lo a d

239.0

Ghi chú (Notes):
+ Ket quả thử nghiệm chỉ phù họp với mẫu thử nghiệm /These íesl results are only compliant with the test sample;
+ Xem SƠ đồ thí n gh iệm trang sau IThe loading diagram, see next page.
H à Nội, ngày 19 í h ả n g 9 năm 2016
Ha Noi, S ep 19, 2016
Chủ đầu tư/ O w ner

Ngu-òi t h ử nghiệm

LAS-XDOl

T e ste d by

Phòng T N C T
Lah fo r S tru ctu ra l teslin g

T V G S / Supervisor

Viện C huyên ngành Kết cấu
C ông trình Xây à ự n ^ ị ^
In stitu te ./ff B u iid in g 'S iru cfu res


V IỆ NNhà thầu /C o n tra cto r

ME. ĐỖ T rần Hùng

Eng. Ngô M ạnh Toàn

Đtreck
Dr. Lê M inh L ong

1/2

%

S(y dô Lài trona/ L o a d i n a d iagram

D

I lình ảnh thí n gh iệ m / I m a g e o f test

TN

\/
i

I

H
ị ị
ị i

c___ì

LO

/

/

/

/

/

2 /2

VIỆN KHOA HOC CÔNG NGHỆ XÂY Dy'NG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH KÉT CÁU CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG

Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBS'l )
Inslilule o f B uilding Structures (IBS)
Địa chi: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nội

iso o o o i T a o i s

L A S -X D OTt

Tel: 04,38364905

Fax: 04.62692708

SốWa//Đ:l 14/2016 VKC

PHIẾU KÉT Q U Ả T H Ử N G H IỆ M
Test results report
1.Khách hàng /Client:
C ông ty T N H H S U G IK O Việt Nam

2 ,Công trình /Project:

3 .Mầu thử nghiệm/Test samples:
Kích
cao 0,6 m
J a c k 0,6 m height

4. Chỉ tiêu ihử nghiệm /Test criteria:
Xác định khả năng chịu tải trọng
D elerm ine Ihe bearing c a p a city

u

u

5 .Thiết bị thử nghiệm /Test equipments:
Hệ thống thủy lực En erpac
E nerpac H ydraulic system

6. Phương pháp thử /Test method;
Xác định khả năng chịu tải trọn g nén /D e !erm ine
the com pressive lo a d
7.Ngày thử nghiệm /Date o f test: 14/9/2016

K È J ( ị \ ] k / R E SU L T S
STT
No

M ẩu th ử nghiệm
Test sam ple

So' đồ tiii trọng
L oading diagramMau 01 /S a m p le 01

Tải trọng tập trung

2

Mau 02 /S a m p le 02

Tải trọng phá hoại
D estro y lo a d (kN)
231.0

/C o n c e n lra lin g lo a d

242.0

Ghi chú (Notes):
+ Kết quả thử nghiệm chỉ phù họp vói mẫu thử nghiệm /These test results are only C(ìm pH anl w ith th e le sl sa m p le :
+ Xem SƠ đồ thí nghiệm trang sau IThe loading diagram, see next page.

Chủ đầu tư/ O w ner

N gư ờ i th ử nghiệm

LAS-XDOl

T ested by

Phòng T N C T

Hà Nội, n g à y ì 9 tháng 9 năm 2016
H a Noi, Sep 19. 2 0 lố
Viện C h u y ê n ngành K ết cấu

Lah fo r S lru clu ra l testing

C ô n g trình Xây d ự n ^ ệ ^
Insíilule
y. ■

T V G S / Su p erviso r
-

S lrư ã u re s

--- - .

, 'X

É

VẺN
■vr JVẽN NG

Nhà thầu /C o n tra cto r

LA^OI
M E. ĐỖ Trần H ùng

'T*

^

//

Eng. Ngằ^M ^mÍToàn

1/2

Sơ đồ lải trọng/ L o a d i n g diagram

Hình ảnh thí n g h i ệ m / I m a g e o f lest

2/2

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỤ'NG
VIỆN CHUYÊN NGÀNH KÉT CÁU CÔNG TRÌNH XÂY D ự N G
Vietnam Instilule f o r B uilding Science a n d T echnology (IB ST)
InsH tule o f B uilding Structures (IBS)
Địa chì: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - cầu Giấy - Hà Nội

i s o ŨỔOÁ ! 2 Q Ĩ 5

L A S -X D 0 1

Tel: 04.38364905

Fax: 04.62692708

Số/No.HĐ: I 14/2016 VKC

PHIÉU KÉT Q U Ả THỦ N G H IỆ M
Test results report
1.Khách hàng /Client:
C ôn g ty T N H H S U G IK O Việt Nam

2 .Công trình /Project:

3 .M ầu thử nghiệm /T est samples:
C ây chống L2.65m x48,3x3.2m m
R in g lo ck S ta n d a rd L 2 .65m x48.3 x3.2m m

4 . Chỉ tiêu thử nghiệm /Test criteria;
Xác định khả năng chịu tải trọng
D eterm ine ihe bearing c a p a c ity

6 .Phương pháp thử /Test m ethod:
Xác định khả năng chịu tải trọn g nén /D eterm ine
the com pressive load

5.Thiết bị thử nghiệm /Test equipments:
Hệ thống thủy lực Enerpac
E nerpac H ydraulic system

7.N gày thử nghiệm /Date o f test: 14/9/2016
KÉT
STT
No

q\}k/ R E SU L T S

M ẩu thử nghiệm
Test sam ple

Sơ đồ tải trọng
Loading diagram

1

M ầu 01 /S a m p le 01

Tải trọng tập trung

2

M ầu 02 /S a m ple 02

T ải trọn g phá hoại
D estro y lo a d (kN)
75.0

/C o n cen tra tin g lo a d

80.0

Ghi chú (Notes):
+ Ket quả thử nghiệm chỉ phù họp vói mẫu thử nghiệm /These test re su lts are only c o m p lia n t w ith ihe test sample;

+ Xem SO' đồ thí nghiệm trang sau IThe loading diagram, see next page.

Chủ đầu tư/ O w ner

Ngiròi th ử nghiệm

LAS-XDOl

T ested by

Phòng T N C T

Hà Nội, n g à y 19 thảng 9 năm 20 ì ố
H a Noi, S ep 19. 2016
V iên C h u y ê n ngành Ket cấu

L ah for Stru ctu ra l testing

C ô n g trình X ây d ụ - ĩ ì ệ ^ Ị ^
In stitu te o ỷ ^ ỹ M ỉỉ ữ ĩ^ tr u ^ Ẩ r e s

T V G S / S u p erviso r

Nhà thầu /C o n tra cto r

ME. Đỗ Trần H ùng

Dr. Lê M inh Long

1/2

S ơ đồ tải trọng/ L oading diagram

Hình ảnh thí n g h iệm / Im age o f test

2/2