Tải bản đầy đủ
Gioi han day - bai tap co loi giai fix

Gioi han day - bai tap co loi giai fix

Tải bản đầy đủ

Chủ đề 4: Giới hạn

The best or nothing

B. Các dạng toán về giới hạn hàm số
Dạng 1

Tìm giới hạn xác định bằng cách sử dụng trực tiếp các định
nghĩa, định lí và quy tắc
Phương pháp:

STUDY TIP
Dùng định nghĩa chứng

- Xác định đúng dạng bài toán: giới hạn tại một điểm hay giới hạn tại vô

minh hàm số y  f  x 

cực? giới hạn xác định hay vô định?

- Với giới hạn hàm số tại một điểm ta cần lưu ý: Cho f  x  là hàm số sơ

không có giới hạn khi
x  x0

cấp xác định trên khoảng  a; b chứa điểm x 0 . Khi đó lim f  x   f  x0  .

- Chọn hai dãy số khác nhau

a 
nb 
n

x  x0

thỏa mãn: an

- Với giới hạn hàm số tại vô cực ta “xử lí” tương tự như giới hạn dãy số.

và bn thuộc tập xác định của

- Với giới hạn xác định, ta áp dụng trực tiếp định nghĩa giới hạn hàm số,

hàm số y  f  x  và khác

các định lí về giới hạn hữu hạn và các quy tắc về giới hạn vô cực.

x0 ; an  x0 ; bn  x0 .
- Chứng minh

lim f  an   lim f  bn 

Ví dụ 1: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- Từ đó suy ra lim f  x 
x  x0

không tồn tại.
TH x  x0 hoặc x  
chứng minh tương tự.

A. lim sin x  1 .

B. lim sin x  1 .

C. lim sin x  0 .

D. lim sin x không tồn tại.

x

x 

hoặc chứng minh một trong
hai giới hạn này không tồn
tại.

x 

x

Đáp án D.
Lời giải
Xét dãy số  xn  với xn 


 2n .
2



Ta có xn   và limsin xn  limsin   2n   1 .
2


Lại xét dãy số  yn  với yn    2n .
2
 

Ta có yn   và limsin yn  limsin    2n   1 .
 2


(1)

(2)

Từ (1) và (2) suy ra lim sin x không tồn tại. Vậy chọn đáp án D.
x 

Ví dụ 2: Cho hàm số f  x  
A.  .

x2  1
2 x

, lim f  x  bằng:
x3

B. 0.

C.

5 3
.
3

D.

1
.
2

Đáp án C.
STUDY TIP
Giới hạn tại một điểm

Nếu f  x  xác định tại x0 và

 a; b 
thuộc tập xác định của f  x 
chứa x thì lim f  x   f  x0  .
x x
tồn tại một khoảng

0

0

- Việc sử dụng hay không sử

Lời giải

Hàm số đã cho xác định trên  0;   .
Cách 1 (sử dụng định nghĩa):
Giả sử

x 
n

là một dãy số bất kì, thỏa mãn xn  0 , xn  3 và xn  3 khi

n  . Ta có lim f  xn   lim

dụng MTCT để tính f  x0 

tùy thuộc vào mức độ phức

tạp của f  x0  và khả năng
tính toán của độc giả.

2 xn32  1
2 310
2 3

giới hạn hữu hạn của dãy số). Do đó lim f  x  
x3

Cách 2 (sử dụng định lí về giới hạn hữu hạn):
Theo Định lí 1 ta có:

LOVEBOOK.VN | 234

xn2  15 3
.
3

5 3
(áp dụng quy tắc về
3

Công Phá Toán – Lớp 11

lim f  x   lim
x 3

x2  1

x32 x

3.3  1
2 3

More than a book  lim x

lim x  1
x3

2

 

lim 2 x
x3

2

x3

 lim1
x3

lim 2.lim x
x 3x 3

lim x.lim x  lim1
x3

x3

x3

lim 2. lim x
x 3

x 3

5 3
.
3

Tuy nhiên trong thực hành, vì là câu hỏi trắc nghiệm nên ta làm như sau.
Cách 3:

Vì f  x  là hàm số sơ cấp xác định trên  0;   chứa điểm x0  3 nên

lim f  x   f  3  
x 3

10
2 35 3
.
3

Do đó sử dụng MTCT ta làm như cách 4 dưới đây.
Cách 4: Nhập biểu thức của f  x  vào màn hình. Bấm phím CALC , máy hỏi
X ? nhập 3  . Máy hiển thị kết quả như hình bên. Do đó chọn đáp án C.

Ví dụ 3: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây?
x2
 5.
x2

A. lim

x2
 1.
x2

B. lim

C. lim

x2
 1 .
x2

D. Hàm số f  x  

x3

x3

x3

x2
không có giới hạn khi x  3 .
x2

Đáp án B.
Lời giải
Hàm số f  x  

x2
xác định trên các khoảng  ; 2  và  2;   .
x2

Ta có 3   2;   .

Cách 1: lim f  x   f  3  
x3

32
5.
32

Cách 2: Nhập biểu thức của hàm số f  x  

x2
vào màn hình MTCT. Bấm
x2

phím CALC , máy hỏi X ? nhập 3  . Máy hiển thị kết quả như hình bên. Vậy
lim
x3

x2
5.
x2

Ví dụ 4: lim 2 x3  5x bằng:
x 

A. 2 .

C.  .

B. 3 .

D.  .

Đáp án C.
Lời giải

Cách 1: Sử dụng MTCT tính giá trị của f  x   2x3  5x tại một điểm có giá trị
âm rất nhỏ (do ta đang xét giới hạn của hàm số khi x   ), chẳng hạn tại
10 20. Máy hiển thị kết quả như hình bên.

Đó là một giá trị dương rất lớn. Vậy chọn đáp án C, tức lim 2 x 3  5x  .
x 


5
Cách 2: Ta có 2x3  5x  x3  2  2  .
x 5
5
Vì lim x3   và lim  2  2   2  0 nên lim x3  2  2    .
x 
x

x 
x 
x 


LOVEBOOK.VN| 235

Chủ đề 4: Giới hạn

The best or nothing

Hướng dẫn giải chi tiết
Dạng 1: Bài tập tính giới hạn bằng cách sử

Xét dãy số  xn  với xn 

dụng định nghĩa, định lí, quy tắc
Câu 1: Đáp án B.lim cosCách 1: Ta có B  lim x2  3x  m2  2m  m2  2m  4 .
x 1

Do đó B  7  m  2m  4  7  m  2m  3  0 
2

2

m  1 hoặc m  3 .
Cách 2: Sử dụng MTCT tính B khi m  4 và m  0 .
Khi m  4 thì B  12  7 , do đó chỉ xét A và B.
Khi m  0 thì B  4  7 , do đó A sai. Vậy B đúng.
Câu 2: Đáp án D.
Cách 1: Ta có lim f  x   lim
x 1

x 1

x  1 nên theo Quy tắc 2, lim f  x   lim
x 1

Cách 2: Ta có lim f  x   lim
x 1

x 1

x 1
  .
1 x
2

x 1
. Sử dụng MTCT
1 x
2

tính giá trị hàm số tại x  0,99999999 ta được kết quả

x

x 1

x 1


lim  4x

x 1  0

x 1

x 1

x 1

x 

với mọi

x1

nên

1
x 1

xác định trên khoảng 1; 

1
1 x

xác định trên khoảng  ;1

không tồn tại giới hạn tại x  1 .

+ Vì lim  x  1  0 , x  1  0 với mọi x  1 , x  1  0
x 1

x 1

x1

x 1 2   .

Câu 6: Đáp án D.
Cách 1: Ta có


+ lim 
+ lim
4x  4x  3  2x    ;
4x 2  4x  3  2x   ;
2

4 3
4x2  4x  3  x  lim x  4   2  1    .

x  
x xCách 2: Sử dụng MTCT tính lần lượt các giới hạn cho

Cách 1: Ta có lim  6  x 2  3  0; lim   9  3 x   0

nên không tồn tại giới hạn bên phải tại x  1 , do đó

lim t  x   lim

5

đến khi tìm được giới hạn bằng  .

Câu 7: Đáp án C.

không tồn tại giới hạn tại x  1 .

mọi

x 

đến khi tìm được giới hạn bằng  .

nên không tồn tại giới hạn bên trái tại x  1 , do đó

với 7 x3  2   ;

x 

Giải thích thêm:

+ Hàm số h( x) 

2Cách 2: Sử dụng MTCT tính lần lượt các giới hạn cho

x 

1
  .
x 1

+ Hàm số g( x) 


lim  3x  x

lim 2x4  3x  1   ;

x 

Do đó lim x  4 x 2  4 x  3   .

lim x  1  0 ,

lim f  x   lim

1
không tồn tại.
xx 

+ lim

Câu 3: Đáp án A.


0

Câu 5: Đáp án C.

x 

x2  1
  .
1 x

1
. Ta có yn  0 và
2n

1
 limco s  2n   1 . (2)
yn

Từ (1) và (2) suy ra lim cos

x 

Vậy lựa chọn đáp án lim f  x   lim

với yn 

n

lim 5x3  x2  x  1   ;

x 1

x 1

y 

Cách 1: Ta có

x2  1
.
1 x

Vì lim x2  1  2; lim 1  x   0 và 1  x  0 với mọi
x 1

1
 lim cos  2n  1   1 . (1)
xn

Lại xét dãy số

limco s

1
. Ta có xn  0 và
2
n

 1 

nên

lim t  x   lim
x 1

x 1

1
  ,
x 1

1
  . Vậy lim t  x   lim t  x  nên
x 1
x 1
x 1

không tồn tại lim t  x  .
x 1

Câu 4: Đáp án D.

x   3 

và 9  3x  0 với mọi x  3 . Vậy theo Quy tắc 2,
6  x2
  . Tương tự:
x  3  9  3 x
lim 

lim

x 2

5  3x 3

 x  2

4

  ; lim

x 1

2 x3  4

 x  1

2

1  2x
  ;
5  5x
x  1
lim 

  .

Do đó đáp án đúng là C (thật ra ta chỉ cần tính đến C
là chọn được đáp án đúng).
Cách 2: Sử dụng MTCT tính lần lượt các giới hạn cho
đến khi tìm được giới hạn bằng  .
Câu 8: Đáp án B.
Cách 1: Các hàm số trong A, C, D đều xác định tại
các điểm tính giới hạn. Do đó đáp án là B.
Thật vậy, ta tính được bằng MTCT:
lim

x 2

LOVEBOOK.VN | 262

x   3 

x3  2x2

x

2

x62

  .

Chủ đề 5: Đạo hàm

The best or nothing

CHỦ ĐỀ 5: ĐẠO HÀM
Khái niệm đạo hàm
A. Lý thuyết
1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
STUDY TIP

Cho hàm số y  f  x  xác định trên  a; b  và x0   a; b  . Nếu tồn tại giới

Nếu x  x  x0

y  f  x   f  x0 

 f  x0  x   f  x0 

thì f   x0   lim

x  x0

y
x

+ x gọi là số gia của đối
số tại điểm x0 .
+ y gọi là số gia của hàm
số tương ứng.

f  x   f  x0 

hạn (hữu hạn) lim

x  x0

x  x0

thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của

hàm số y  f  x  tại điểm x0 .
Kí hiệu: f   x0  hoặc y  x0  .
Vậy f   x0   lim

f  x   f  x0 
x  x0

x  x0

.

2. Đạo hàm bên trái, bên phải
a) Đạo hàm bên trái

 

f  x0  lim

f  x   f  x0 
x  x0

x  x0

 lim

y
x

 lim

y
x

x 0

trong đó x  x0 được hiểu là x  x0 và x  x0 .
b) Đạo hàm bên phải

 

f  x0  lim

f  x   f  x0 

x  x0

x  x0

x 0

trong đó x  x0 được hiểu là x  x0 và x  x0 .

 

Nhận xét: Hàm số f  x  có đạo hàm tại x0  f  x0

 

 

và f  x0 tồn tại và bằng

 

nhau. Khi đó: f  x0  f  x0  f   x0  .

3. Đạo hàm trên khoảng, trên đoạn
a) Hàm số y  f  x  được gọi là có đạo hàm trên khoảng  a; b  nếu có đạo
hàm tại mọi điểm trên khoảng đó.
STUDY TIP
- Hàm số liên tục tại điểm
x0 có thể không có đạo
hàm tại điểm đó.
- Hàm số không liên tục tại
x0 thì không có đạo hàm

b) Hàm số y  f  x  được gọi là có đạo hàm trên đoạn  a; b nếu có đạo
hàm trên khoảng  a; b  và có đạo hàm bên phải tại a , đạo hàm bên trái tại

b.

4. Quan hệ giữa sự tồn tại của đạo hàm và tính liên tục của hàm số
- Nếu hàm số y  f  x  có đạo hàm tại điểm x 0 thì nó liên tục tại điểm đó.

tại điểm đó.

B. Các dạng toán tính đạo hàm bằng định nghĩa
Phương pháp:

1. Tính đạo hàm của hàm số y  f  x  tại điểm x 0 bằng định nghĩa
Cách 1:

LOVEBOOK.VN | 280