Tải bản đầy đủ
I. Mục tiêu: Giúp học sinh

I. Mục tiêu: Giúp học sinh

Tải bản đầy đủ

Độ làm như vậy nhằm mục đích gì ?
H/ Trước việc làm của người quân hiệu,
Trần Thủ Độ đã xử lí ra sao ?
H/ Theo em, ông xử như vậy là có ý gì ?

Trần Thủ Độ đã đồng ý, nhưng yêu cầu
chặt một ngón chân người đó để phân biệt
với các câu dương khác. Ông làm như vậy
để răn đe những kẻ không làm theo phép
nước.
- Trước việc làm của người quân hiệu,
Trần Thủ Độ không những không trách
móc mà còn thưởng cho vàng, lụa.
- Ông khuyến khích những người làm theo
phép nước
- Trần Thủ Độ đã nhận lỗi và xin vua ban
thưởng cho viên quan dám nói thẳng.
- Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh, nghiêm
khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương
phép nước.
- Nêu và ghi vở nội dung bài

H/Khi biết có viên quan tâu với vua rằng
mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế
nào ?
H/ Những lời nói và việc làm của Tràn Thủ
Độ cho thấy ông là người như thế nào ?
* Em hiểu bài văn muốn nói lên điều gì ?
Hđ3/ Đọc diễn cảm:
- Hướng dẫn đọc phân vai; tổ chức thi đọc
diễn cảm cho các nhóm HS.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.
- HS thi đọc theo yêu cầu.
- Đọc phân vai, phân biệt lời các nhân vật,
4. Củng cố- Dặn dò:
thể hiện đúng tính cách nhân vật
- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc
- Thi đua đọc diễn cảm đoạn, bài
- Đọc trước bài: Nhà tài trợ đặc biệt của cách
mạng
- Nhắc lại ý nghĩa bài
.--------------------------------------------------------------------------------------.
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết tính chu vi hình tròn theo bán kính và đường kính. Tính đường kính của hình
tròn khi biét chu vi của hình tròn đó.
- Làm được các bài tập BT1 b,c; BT2; BT3a tại lớp.
II. Đồ dùng Dạy- Học:
- Bảng phụ cá nhân, nhóm
III. Các hoạt động Dạy- Học (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ổn định lớp :
- Hát
2. Kiểm tra bài cũ :
- Nêu công thức tính CV hình tròn dưới - 2 HS lên bảng.
dạng BK và ĐK.
- Nhận xét.
- HS nghe.
2

3. Bài mới :
- Giới thiệu bài : Luyện tập.
- Hướng dẫn học sinh làm BT :
Bài 1 :
- Gọi 1 HS đọc đề, nêu YC của đề bài.

- HS nghe.
- Đọc đề và nêu YC
- Nghe

1
2

- Lưu ý trường hợp r =2 cm, thì có thể đổi
hỗn số ra số thập phân hoặc phân số.
- 3 em làm bảng, lớp làm vở
- Cho HS khá, giỏi tự làm, giúp đỡ HS yếu
- Nhận xét, chốt đúng
* Đáp án :
a) 56,52 m . b) 27,632 dm. c) 15,7
Bài 2 :
cm
- Gọi HS đọc đề và nêu YC.
- YC học sinh K, G tự làm, giúp đỡ HS yếu - 1 em nêu
- Nhận xét, chốt đúng.
-2 em làm bảng, lớp làm vở
Bài 3 :Gọi HS đọc đề
Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?
* Đáp án : a) 5m ; b) 3dm.
- YC học sinh K, G tự làm, giúp đỡ HS yếu
-Nhận xét, chốt đúng.
- 1 em đọc
- Trả lời
- 1 em làm bảng, lớp làm vở.
- Nhận xét bài bạn
* Đáp án:
a) 2,041 m ; b) 20,41m ; c)204,1m
4. Củng cố– dặn dò :
- Nêu công thức tính chu vi hình tròn biết - HS nêu.
ĐK hoặc biết BK .
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau :Diện tích hình tròn.
- HS nghe.
--------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 4: Đạo đức
EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TT)
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
- Khắc sâu hiểu biết vì sao cần phải yêu quê hương.
- Biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm phù hợp với khả năng đẻ góp
phần tham gia xây dựng quê hương.
- Có ý thức trong việc góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương.
*KNS
- Kĩ năng xác định giá trị (yêu quê hương).
3

- Kĩ năng tư duy phê phán (biết phê phán đánh giá những quan điểm, hành vi, việc làm
không phù hợp với quê hương).
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng về
danh lam thắng cảnh, con người của quê hương.
- Kĩ năng trình bày những hiểu biết của bản thân về quê hương mình.
II. Đồ dùng dạy học
- Thẻ màu cho HĐ2
- Các bài hát, thơ, tranh ảnh về quê hương
III. Hoạt động Dạy- Học : ( 37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu ghi nhớ của bài
- Kiểm tra 3 HS
3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
* HĐ1: Triển lãm nhỏ- Nhằm giúp HS biết
thể hiện tình cảm đối với quê hương
- Các nhóm trng bày và giới thiệu tranh
- Hướng dẫn các nhóm trưng bày và giới - Trao đổi và bình luận về các tranh. Thống
thiệu tranh ( Theo yêu cầu của BT4/ Sgk- nhất về nội dung: Bạn đã làm gì để thể hiện
30)
tình yêu quê hương?
- Theo dõi các nhóm thực hiện nhiệm vụ
Làm BT2:
* HĐ2: Bày tỏ thái độ - BT2/Sgk, Giúp HS - Dùng thẻ màu để bày tỏ thái độ
thể hiện thái độ phù hợp trước các ý kiến
- Cá nhân HS trình bày ý kiến: Giải thích lí
liên quan đến tình yêu quê hương
do tán thành các ý a, d và không tán thành
- Lần lượt nêu các ý kiến và hướng dẫn HS ý b, c
giơ thẻ màu để bày tỏ thái độ
- Phân tích, đánh giá ý kiến
- Yêu cầu giải thích lí do: Tán thành các ý a,
d. Không tán thành ý b, c
Làm BT3:
* HĐ3: Xử lí tình huống- BT3/ Sgk
- Các nhóm thảo luận xử lí các tình huống
- Nêu yêu cầu bài tập
TH a: Tuấn có thể góp sách báo của mình,
- Giao việc: Nhóm 1; 2 xử lí tình huống a;
vận động các bạn cùng tham gia đóng góp,
Nhóm 3;4 tình huống b
nhắc các bạn giữ gìn vở sách,...
4. Củng cố- Dặn dò:
TH b: Hằng cần tham gia làm vệ sinh với
* HĐ4: Trình bày kết quả sưu tầm
các bạn trong đội vì đó là một việc làm góp
- Gợi ý HS trao đổi về ý nghĩa của các bài phần làm sạch đẹp làng xóm
thơ, bài hát
Làm BT5:
- Nhắc HS thể hiện tình yêu quê hương bằng - Trình bày các bài hát, thơ, tranh ảnh về
những việc làm cụ thể, phù hợp khả năng
quê hương và cả lớp trao đổi về ý nghĩa
- Chuẩn bị bài sau.
của các bài thơ, bài hát
---------------------------------------------------------------------------------Tiết 5: Khoa học
4

SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (TT)
I. Mục tiêu:
* Học xong bài này, học sinh biết:
- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng
củ ánh sáng.
- Chứng minh vai trò của nhiệt, của ánh sáng trong biến đổi hoá học.
- Thực hiện một số trò chơi có liên quan đến vai trò của ánh sáng và nhiệt trong biến đổi hoá học
*KNS
- Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm
- Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi tiến hành thí
nghiệm (của trò chơi)
II. Đồ dùng Dạy- Học:
- Thông tin và hình/ Sgk, VBT
III. Các hoạt động Dạy- Học ( 37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Sự biến đổi hoá học
- Sự biến đổi hoá học là gì? Cho VD.
- Kiểm tra 3 HS
- Phân biệt sự biến đổi hoá học- lí học
3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
*/HĐ1: Trò chơi "chứng minh vai trò của 1/ HS thực hiện một số trò chơi có liên
nhiệt trong biến đổi hoá học"
quan đến vai trò của nhiệt trong biến đổi
- Nêu yêu cầu nh Sgk/ 80
hoá học
- Gợi ý HS trả lời
- Làm việc theo nhóm
+ Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình chơi
trò chơi được giới thiệu ở Sgk/ 80
- Kết luận: Sự biến đổi hoá học có thể xảy - Từng nhóm giới thiệu các bức thử của
ra dưới tác dụng của nhiệt
nhóm mình với các bạn trong nhóm khác.
2/ Nêu VD về vai trò của ánh sáng đối với
*/ HĐ2: Thực hành xử lí thông tin/ Sgk
sự biến đổi hoá học.
- Nêu yêu cầu thảo luận nhóm
- Kết luận: Sự biến đổi hoá học có thể xảy - Làm việc theo nhóm
ra
+ Đọc thông tin, quan sát hình vẽ để trả lời
dưới tác dụng của ánh sáng
câu hỏi trong VBT
+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các
nhóm khác nhận xét, bổ sung.
4. Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc lại kết luận
- Chuẩn bị bài: 40 - Năng lượng
- Đọc mục Bạn cần biết/ Sgk
Buổi chiều
5

Tiết 1 : T/C Tâp đọc

THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ

I. Mục tiêu: Giúp học sinh
+ Đọc đúng: Linh Từ Quốc Mẫu, ngồi kiệu, chuyên quyền, trẫm, quở trách. Đọc lưu
loát diễn cảm bài văn. Biết đọc phân biệt lời các nhân vật.
+ Hiểu : Thái sư Trần Thủ Độ là người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà
làm sai phép nước. Trả lời được các câu hỏi/SGK..
II. Đồ dùng Dạy- Học:
- Tranh minh hoạ bài đọc/ Sgk-15
III. Các hoạt động Dạy- Học (40 phút)
1. ổn định tổ chức
2. Bài ôn
Hđ1. Luyện đọc:
- 1 HS khá đọc toàn bài.
- Chia 3 đoạn như SGK.:
- Lớp theo dõi SGK.
- HD luyện đọc nối tiếp:
+ Lần 1: Đọc kết hợp luyện từ khó, câu khó.
- Từ khó: Linh Từ Quốc Mẫu, ngồi kiệu,
chuyên quyền, trẫm, quở trách
+ Lần 2: Đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Nêu nghĩa các từ:
+ thái sư, câu đương
+ kiệu, quân hiệu, thềm cấm, khinh nhờn,
kể rõ ngọn ngành
+ xã tắc, thượng phụ, chầu vua, chuyên
- Luyện đọc theo cặp, đọc phân vai; Đọc nối quyền, hạ thần, tâu xằng
tiếp theo đoạn
- HS luyện đọc theo YC.
- Nêu yêu cầu về giọng đọc thể hiện tâm trạng nhân
vật
Hđ2/ Tìm hiểu bài:
- Đọc thầm bài và trả lời câu hỏi.
H/ Khi có người muốn xin chức câu dương, - Khi có người muốn xin chức câu dương,
Trần Thủ Độ đã làm gì ? Theo em Trần Thủ Trần Thủ Độ đã đồng ý, nhưng yêu cầu
Độ làm như vậy nhằm mục đích gì ?
chặt một ngón chân người đó để phân biệt
với các câu dương khác. Ông làm như vậy
để răn đe những kẻ không làm theo phép
H/ Trước việc làm của người quân hiệu, nước.
Trần Thủ Độ đã xử lí ra sao ?
- Trước việc làm của người quân hiệu,
Trần Thủ Độ không những không trách
H/ Theo em, ông xử như vậy là có ý gì ?
móc mà còn thưởng cho vàng, lụa.
- Ông khuyến khích những người làm theo
6

H/Khi biết có viên quan tâu với vua rằng phép nước
mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế - Trần Thủ Độ đã nhận lỗi và xin vua ban
nào ?
thưởng cho viên quan dám nói thẳng.
H/ Những lời nói và việc làm của Tràn Thủ - Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh,
Độ cho thấy ông là người như thế nào ?
nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ
* Em hiểu bài văn muốn nói lên điều gì ?
cương phép nước.
Hđ3/ Đọc diễn cảm:
- Nêu và ghi vở nội dung bài
- Hướng dẫn đọc phân vai; tổ chức thi đọc
diễn cảm cho các nhóm HS.
- HS thi đọc theo yêu cầu.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.
- Đọc phân vai, phân biệt lời các nhân vật,
3. Củng cố- Dặn dò:
thể hiện đúng tính cách nhân vật
- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc
- Thi đua đọc diễn cảm đoạn, bài
- Đọc trước bài: Nhà tài trợ đặc biệt của cách
mạng
- Nhắc lại ý nghĩa bài
--------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: TH KNS
Hoạt động ngoại khóa (t1)
------------------------------------------------------------------------------------Tiết 3: ôn Toán
CHU VI HÌNH TRÒN
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn.
- Vận dụng quy tắc, công thức vừa học để làm tính và giải toán có yếu tố thực tế về chu
vi hình tròn.
- Làm được BT1 a,b; BT2 c; BT3/SGK.
* HS khá giỏi làm hoàn chỉnh các bài tập/SGK-97.
II. Đồ dùng Dạy- Học: - ĐDD&H toán 5
III. Các hoạt động Dạy- Học : (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định tổ chức
2. ôn lại kiến thức đã học:
3. Bài ôn: Nêu mục tiêu tiết học
BT1/sbt Yêu cầu vận dụng công thức tính chu Bài 1; Làm vào vở, đối chiếu kết quả với bạn
vi hình tròn vừa học
cùng bàn
BT2/sbt: Vận dụng công thức tính.

Bài 2: HS làm và nêu kết quả:

BT3/sbt: HD giải bài toán, yêu cầu HS ước
lượng kích cỡ của bánh xe ôtô qua kết quả
BT

Bài 3: Giải rồi chữa bài trên bảng

7

- Theo dõi, chấm chữa bài
4. Củng cố- Dặn dò:
- Làm các bài trong VBT
- Chuẩn bị bài: Luyện tập
---------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 4:ôn Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Biết tính chu vi hình tròn theo bán kính và đường kính. Tính đường kính của hình
tròn khi biét chu vi của hình tròn đó.
- Làm được các bài tập BT1 b,c; BT2; BT3a tại lớp.
II. Đồ dùng Dạy- Học:
- Bảng phụ cá nhân, nhóm
III. Các hoạt động Dạy- Học (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ổn định lớp :
2. Ôn lại kiến thức đã học :
3. Bài ôn :
- Hướng dẫn học sinh làm BT :
Bài 1/sbt :
- 3 em làm bảng, lớp làm vở
- Gọi 1 HS đọc đề, nêu YC của đề bài.
- Cho HS khá, giỏi tự làm, giúp đỡ HS yếu
- Nhận xét, chốt đúng
- 1 em nêu
-2 em làm bảng, lớp làm vở
Bài 2/sbt :
- Gọi HS đọc đề và nêu YC.
- YC học sinh K, G tự làm, giúp đỡ HS yếu
- Nhận xét, chốt đúng.
Bài 3/sbt :Gọi HS đọc đề
- 1 em đọc
Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?
- Trả lời
- YC học sinh K, G tự làm, giúp đỡ HS yếu - 1 em làm bảng, lớp làm vở.
-Nhận xét, chốt đúng.
- Nhận xét bài bạn
4. Củng cố– dặn dò :
- Nêu công thức tính chu vi hình tròn biết - HS nêu.
ĐK hoặc biết BK .
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau :Diện tích hình tròn.
- HS nghe.

8

Ngày soạn:09/1/2016
Ngày dạy: thứ ba 12/1/2016

Buổi sáng
Tiết 1: Toán

DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
- Nắm được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn.
- Vận dụng quy tắc và công thức vào tính diện tích hình tròn.
* Làm được BT1 a,b; BT2 a,b; BT3/SGK.
* HS khá giỏi hoàn thành các BT/SGK-99 tại lớp.
II. Đồ dùng Dạy- Học:
- Bộ ĐD học toán. - Bảng phụ cá nhân, nhóm
III. Các hoạt động Dạy- Học (40 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ:
-1 HS lên bản.
- Gọi Hs chữa bài 1,2 VBT.
3. Bài mới:
- HS nghe.
a.Giới thiệu bài: Dựng lời.
*Hoạt động 1: Giới thiệu công thức tính
- HS nghe.
diện tích hình tròn:
- GV giới thiệu quy tắc và công thức tính
diện tích hình tròn thông qua bán kính như
SGK.
- Hs nghe.
+ Quy tắc: SGK.
+ Ta có công thức : S = r x r x 3,14
- Vài HS nhắc lại.
Trong đó : S là diện tích của hình tròn...
- Viết bảng con : S = r × r × 3,14
- GV yêu cầu : Dựa vào quy tắc và công
thức tính diện tích hình tròn em hãy tính
diện tích của hình tròn có bán kính là 2dm.
* Hoạt động 2: Luyện tập.
Bài 1
- Gọi Hs đọc đề bài.
+ Muốn tính diện tích của hình tròn ta làm
như thế nào ?
- GV yêu cầu HS làm bài ý a,b.
- Giúp HS KT vận dụng CT.

- Tính Dtích hình tròn có BK 2 dm
- 1 em làm bảng, lớp làm bảng con
- Dtích hình tròn đó là :
2 × 2 × 3,14 = 12,56 (dm2)
ĐS: 12,56dm2

9

Bài 2
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và nêu yêu
cầu của bài.
- Khi đã biết đường kính của hình tròn ta
làm thế nào để tính được diện tích của hình
tròn ?

- 1 em đọc
- Tính Dtích hình tròn có BK r
- 3 em làm bảng, lớp làm vở
* ĐS: a) 78,5cm2
b) 5,5024dm2
c) 1,1304m2

- GV yêu cầu HS làm bài.
- Giup Hs KT vận dụng CT, tinh.
Bài 3
- GV mời 1 HS đọc đề toán.
- Em tính diện tích của mặt bàn như thế
nào ?

ĐS: a) 113,04cm2
b) 40,6946dm2 ; c) 0,5024m2
- 1 em đọc
- Trả lời
- 1 em làm bảng phụ, lớp làm vở.
- Nhận xét bài bạn.
* ĐS : 6358,5cm2

- GV yêu cầu HS làm bài.
4. Củng cố dặn dò:
- HS nêu.
- Gọi Hs nêu lại nội dung bài vừa học.
- Chuẩn bị bài sau : Luyện tập.
- Nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2: Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
- Hiểu nghĩa của từ “ công dân” ( BT1). Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ gắn với chủ
điểm Công dân. Xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo YC của
BT2. Nắm được một số từ đồng nghĩa với từ công dân.
- Biết cách dùng một số từ ngữ thuộc chủ điểm Công dân phù hợp với văn cảnh
( BT2; BT3).
II. Đồ dùng Dạy- Học: - Bảng phụ viết các câu nói của nhân vật Thành ở BT4
- VBT, Từ điển TV; Bảng phụ nhóm
III. Hoạt động Dạy- Học ( 37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Bài “Cách nối các vế - Cho ví dụ về câu ghép, chỉ rõ cách nối
câu ghép”
các vế trong câu ghép đó
- Kiểm tra 2 HS
3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
*/Hướng dẫn làm bài tập:
- BT1: YC Hs tự làm bài.

Bài 1: Trao đổi với bạn cùng bàn, nêu
nghĩa từ Công dân. Chọn ý đúng trong
VBT, ý dòng b
10

Chốt ý đúng: Công dân (Người dân của một
nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước) Bài 2: Làm vào VBT, sửa bài trên bảng
- BT 2: Yêu cầu HS sử dụng từ điển tìm hiểu
công
nghĩa những từ chưa rõ nghĩa.
của nhà nước, của chung
không thiên
- Đại diện HS trình bày trên bảng nhóm, công dân, công cộng, công
công bằng, công
thống nhất kết quả đúng
chúng
minh, công
Bài 3: Làm vào VBT, thi đua nêu miệng
kết quả:
BT3: Nêu lại kiến thức đã học về từ đồng - Từ đồng nghĩa với từ công dân: nhân
nghĩa, tìm hiểu nghĩa các từ chưa hiểu rõ
dân, dân chúng, dân
- Sửa bài trên bảng, thống nhất kết quả
- Đặt câu với từ vừa nêu. Bình chọn
- Yêu cầu thêm: Đặt câu với từ vừa nêu
những câu hay
BT4: Làm vào VBT, trao đổi với bạn
BT 4: Đính bảng phụ. Nhắc HS đọc kĩ từng cùng bàn, giải thích lí do có thể/không
câu, nhận xét xem có thể thay từ hay không, vì thể thay từ
sao?
4. Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học; nhắc HS ghi nhớ những từ
thuộc chủ đề Công dân. Chuẩn bị bài tiếp theo
Tiết 3: Chính tả (nghe- viết)
CÁNH CAM LẠC MẸ
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
- Nghe- viết chính xác, trình bày đúng hình thức bài thơ: Cánh cam lạc mẹ.
- Làm được BT2a /b phân biệt r/d/gi hoặc ô/o.
II. Đồ dùng Dạy- Học:
- Bài tập 2a hoặc 2b viết vào giấy khổ to, bút dạ.
III. Các hoạt động Dạy- Học : ( 37 phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc, viết các từ ngữ : Tỉnh giấc, trốn tìm,
- Kiểm tra 3 HS
lim dim, nắng ri, giảng giải, dành dụm.
3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
Hđ1*/ Hướng dẫn nghe- viết:
- Gọi 1 HS đọc bài thơ.
- 1 HS đọc bài thơ.
H/ Chú cánh cam rơi vào hoàn cảnh như - Chú bi lạc mẹ, đi vào vườn hoang. Tiếng
thế nào?
cánh cam lạc mẹ khản đặc trên lối mòn.
Những con vật nào đã giúp cánh cam ?
Bọ dừa, cào cào, xén tóc đã giúp cánh
cam.
11

H/ Bài thơ cho em biết điều gì ?

- Cánh cam lạc mẹ nhưng được sự che
chở, giúp đỡ của bạn bè.
- Luyện viết từ khó trên bảng con, nêu rõ cách
viết
- Viết bài

- Nhắc HS chú ý các từ dễ viết sai:
- Đọc cho HS viết bài.
Hđ2*/ Hướng dẫn làm BT chính tả:
Bài 2a: Gọi HS đọc yêu cầu.
- YC học sinh tự làm bài.
- Hs đọc YC và tự làm bài.
- Đọc mẫu chuyện đã hoàn thành.
- 1 Hs làm vào giấy khổ to dán lên bảng.
Bài 2b: Tiến hành tương tự như bài 2a.
- Nhận xét bài.
- Theo dõi, chấm chữa bài
4. Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học, biểu dương HS viết bài
đúng chính tả, chữ đẹp
- Chuẩn bị bài chính tả tuần 21
- Lắng nghe và nhận nhiệm vụ.
----------------------------------------------------------------------------------------Tiết 4 Thể dục
Giáo viên chuyên dạy
----------------------------------------------------------------------------------------Tiết 5 Ê đê – Việt
Giáo viên chuyên dạy
------------------------------------------------------------------------------------------------Buổi chiều
Tiết 1: Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống,
làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh.
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
- Kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về một tấm gương sống, làm việc theo pháp
luật, theo nếp sống văn minh
- Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện
- Nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn
II. Đồ dùng Dạy- Học:
- Một số sách, báo, truyện viết về các tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp
sống văn minh
- Bảng phụ ghi sẵn các tiêu chí đánh giá bài kể
III. Các hoạt động Dạy- Học ( 37 phút)
Hoạt dộng dạy
Hoạt động học
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Chiếc đồng hồ
- 2 HS kể và nêu ý nghĩa câu chuyện.
- Kiểm tra 2 HS
3. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
12