Tải bản đầy đủ
II. Các hoạt động dạy – học: 37 phút

II. Các hoạt động dạy – học: 37 phút

Tải bản đầy đủ

I.Mc tiờu
-Hs thc hin theo ch im nh n thy cụ giỏo
-Giỏo dc hs ghi nh cụng n thy cụ
II. dựng dy hc
-Bi hỏt, th , truyn v thy cụ
III.Cỏc hot ng dy hc (35 phỳt)
Hot ng dy
Hot ng hc
1.n nh t chc
2.Bi mi:
/gii thiu
/H1 Gv cựng hs sinh hot vn ngh v
Hs thc hin
ch tip bc quan i anh hựng
/H2 gv hd hs tp nghi thc ca i
Hs lm theo yờu cu
/H3 gv yờu cu hs n lc hc tp t
nhiu hoa im mi cho mng ngy
- liờn h bn thõn
thnh lp quõn i Vit Nam anh hựng
Gv cựng hs tỡm ra phng phỏp hc tp
phự hp vi tng i tng hs
3.Cng c ,dn dũ
Hs v nh tỡm hiu thờm v cỏc bi hỏt ,
bi th truyn k v b i c h
=====================================================
Ngy son: 19/12/2015
Ngy dy:Th sỏu ngy 25/12/2015
BUễI SNG
Tit 1:Toỏn
HèNH THANG
I.Mc tiờu: - Cú biu tng v hỡnh thang.
- Nhn bit c 1 s dc im ca hỡnh thang. Phõn bit c hỡnh thang vi mt
s hỡnh ó hc
Nhn bit hỡnh thang vuụng.( BT 1,2,4).
II. dựng dy hc :
GV: B dựng dy toỏn lp 5 Giy k ụ vuụng thc ờ ke- kộo.
III. Cỏc hot ng dy hc ( 40 phỳt ).
Hot ng dy
Hot ng hc
1. Kim tra:
2. Bi mi:
a,/Hỡnh thnh biu tng hỡnh thang
- Tỡm v nhn ra nhng c im ca
cỏi thang
Trc quan: GV ớnh hỡnh thang ABCD
lờn bng
- C lp quan sỏt
17

- Mụ hỡnh lp ghộp hỡnh thang.
b, Nhn xột mt s c im ca hỡnh
thang:
+ Hỡnh thang cú my cnh?
- Hs t phỏt hin cỏc c im ca hỡnh
A
B
thang v nờu
+ Cú 4 cnh (AB DC BC AD )
h
D
H
C
+ Cú hai cnh no song song vi nhau?
- GV kt lun v hai c im ca hai
cnh ỏy, hai cnh bờn ca 1 hỡnh
thang.
- Nhn xột v ng cao AH, quan h
gia ng cao v hai ỏy.
GV kt lun v c im ca hỡnh
thang.
c/Thc hnh:
Bi 1/91: Cng c biu tng v hỡnh
thang
GV ớnh cỏc hỡnh lờn bng
HS + Gv nhn xột
Bi 2/91: Cng c nhn bit c im
ca hỡnh thang.

GV + cỏc nhúm khỏc b sung.
Bi 3/91: Thụng qua vic v hỡnh rốn
k nng nhn dng hỡnh thang
- GV kim tra thao tỏc v ca HS v
chnh sa sai sút.
Bi 4/91: Hs nhn bit c im ca
hỡnh thang vuụng
A
B

Cnh AB v DC
Cú 2 cnh i din song song vi nhau.
2 em nhc li
- on thng k t nh m vuụng gúc vi
hai ỏy gi l chiu cao hỡnh thang.
- 2 Hs lờn ch vo hỡnh thang ABCD v nhc
li c im ca hỡnh thang.
- Hs tho lun cp ụi
- 1 Hs lờn bng ch ra hỡnh thang
Hỡnh 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6
Cỏc nhúm quan sỏt hỡnh tho lun
- i din nhúm trỡnh by
Hỡnh cú 4 cnh v 4 gúc (hỡnh 1,3)
Hỡnh 1: cú hai cp cnh i din //
Hỡnh 3: Ch cú 1 cp cnh i din //
Hỡnh 1: cú 4 gúc vuụng.
- H cỏ nhõn
- Hs v hỡnh vo v
- H c lp
1 HS lờn bng ch vo hỡnh v nờu
Hỡnh thang ABCD cú gúc vuụng A v D.
Cnh bờn AD vuụng gúc vi 2 ỏy gi l
hỡnh thang vuụng.
- HS nhc li kin thc v hỡnh thang.

D
C
4. Cng c dn dũ: Nhn xột tit hc
18

Dn v lm bi VBT.
-----------------------------------------------------------------------------------Tit 2:Tp lm vn
KIM TRA CUI HC Kè I
( nh trng ra)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Tit 3: HTT
SINH HAT CUI TUN
I.Mc tiờu
-Giỳp HS cú ý thc hc tp trong tun ti
-Giỏo dc HS tớnh tht th, trung thc trong hc tp
II.Cỏc hỡnh thc sinh hot: ( thi gian: 35 phỳt)
1.Hc sinh t sinh hat
-V hc tp
-V chuyờn cn, v sinh
-Cỏc hat ng khỏc
2. Giỏo viờn nhn xột chung
-u im
-Tn ti
3.K hoch tun ti
-i hc u, ỳng gi
-Hc bi v lm bi y
-Mang y dd hc tp
-Xem trc bi hc nh
-T hc thuc lũng bng nhõn chia
- ng kớ gi hc tt.
- Duy trỡ phong tro hoa im tt ,ụn tp ktck1
- BCH chi i ph bin k hoch cụng tỏc i
- Giỳp bn yu hc tp cú tin b.
- i hc ỳng gi.
- i viờn i hc eo khn qung.
- Hng ứng các hoạt động chào mừng
ngày 22/12
- Duy trì rèn chữ đẹp và phát huy
phong trào Đôi bạn cùng tiến
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tit 4: CC kt toỏn
HèNH THANG
I. Mc tiờu: Giỳp hc sinh:
- HS cú c biu tng v hỡnh thang
- Nhn bit c mt s c im ca hỡnh thang, phõn bit c hỡnh thang vi mt s hỡnh
ó hc
- Nhn bit hỡnh thang vuụng. Lm c cỏc bi tp : BT1, BT2, BT4/SGK-91.
19

* HS khỏ gii lm c BT3/SGK-91.
II. dựng Dy- Hc:
B dựng toỏn 5; ờ ke
III. Cỏc hot ng dy- hc : (37 phỳt)
Hot ng dy
Hot ng hc
1. n nh t chc
2.ụn li kin thc ó hc:
3. Bi ụn
BT1/sbt: Lu ý HS dựng bỳt chỡ ỏnh du Bi 1: S dng bỳt chỡ ỏnh du chộo vo
chộo vo hỡnh thang. Hỡnh no l hỡnh thang tng hỡnh thang, i chiu kt qu vi bn
vuụng?
cựng bn:
H/ Vỡ sao hỡnh 3 khụng phi l hỡnh thang?
BT2/sbt: Nờu y/cu tho lun vi bn cựng
bn
* Nhn mnh: Hỡnh thang cú mt cp cnh
i din song song
BT3 /sbt: YC hc sinh nờu c im hỡnh
thang vuụng v v hỡnh thang vuụng.
4.Cng c- Dn dũ:
- Lm cỏc bi trong VBT

Bi 2: hs lm theo yờu cu

Bi 3/sbt: Nờu li c im hỡnh thang
vuụng, v hỡnh thang va v.
hỡnh thang vuụng

----------------------------------------------------------------------------------------Tit 5: ấ ờ Vit
Giỏo viờn b mụn dy
===========================================================

20